9. januar 2024

Flere ledige borgere med autisme fører til nye tiltag i Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Flere ledige borgere med autisme fører til nye tiltag i Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Op imod 10 procent af de udsatte ledige i Ringkøbing-Skjern Kommune er diagnosticeret med en ”autismespektrum forstyrrelse” (ASF) – og tallet er stigende. Det giver nye udfordringer i Beskæftigelse, der derfor har brug for nye værktøjer til at give den bedste hjælp til denne gruppe ledige. Dét er baggrunden for, at Beskæftigelsesudvalget nu har godkendt en autismestrategi.

Strategien implementeres igennem et to-årigt projekt, der løber i 2024 og 2025.

- I dag kan vi se, at mange ledige med en autisme-diagnose får en førtidspension. Vi skal blive bedre til at hjælpe dem ud i et job, for det er mennesker, der godt kan varetage et job – de skal bare lige have en ekstra hånd, siger afdelingsleder Joan Thyregaard og forklarer:

- Som mennesker vil vi gerne klare os selv – det øger livskvaliteten, når vi kan det. På modsat vis kan en førtidspension gå hårdt ud over livskvaliteten og den generelle sundhed. Vi ser, at mange på førtidspension er mere ensomme og har dårligere livskvalitet. Dét vil vi gerne blive endnu bedre til at undgå.

Der er to kerneelementer i den nye autisme-strategi:

Det ene element er et specialiseret tilbud for ledige borgere med ASF, som har brug for en håndholdt og helhedsorienteret støtte med så få rådgivere omkring sig som muligt.

- Nogle borgere har gennem længere tid levet mere eller mindre isoleret i eget hjem uden tilknytning til uddannelse eller job. Her vil vi fremover begynde vejledningen helt ude i hjemmene – helt inde på værelset hos den unge, der har isoleret sig selv. Vi vil spørge: Hvad kan vi gøre her? Hvad handler det her om? Det her er ofte en gruppe borgere, der er introverte og kæmper med dét i et ekstrovert samfund, fortæller Joan Thyregaard.

Tæt samarbejde

Hidtil har Jobcenteret arbejdet tæt sammen med forskellige kommunale instanser for at hjælpe denne gruppe. Men efterhånden som gruppen bliver større, er der brug for en mere fokuseret indsats. Jobcentret har derfor indledt et samarbejde med Special Minds, som skal udføre indsatserne fra strategien. Special Minds har specialistviden om autisme og mangeårig erfaring med virksomhedsrettede indsatser for borgere, herunder særligt unge, med autisme:

- De kan også tage med helt ud til virksomhederne og finde de bedste rammer, så virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for, mens den ledige får rammer, som gør, at de kan passe et arbejde, siger Joan Thyregaard.

Det andet element er et tættere, mere koordineret og formaliseret samarbejde mellem de to afdelinger ’Vendepunktet’, som hører til i Handicap og Psykiatri, og Jobcenteret, som er en del af ’Kontanthjælp, særlig indsats’ (KSI).

Her kan man forestille sig en ung, der er visiteret til beskæftigelsestilbuddet ’Job-bro’ ved UCRS Broen, som samtidig deltager i forløbet ’Your Turn’ ved Vendepunktet. Her vil være brug for en fælles plan, fælles møder og i det hele taget tæt koordinering og hyppig kontakt mellem tilbuddene. Som det er i dag, vil borgeren i sådanne parallelle forløb have en rådgiver i begge fagområder, hvilket kan være en udfordring for borgere med ASF. Fremover vil borgeren nu kun have en rådgiver det ene sted.

Samarbejde med UU

Inden de ledige voksne med ASF bliver en del af Jobcenteret, har de været unge mennesker og en del af skolesystemet.

Derfor har KSI været i kontakt med UU Ringkøbing-Skjern om deres erfaringer med unge 15-17-årige med ASF. De var interesserede i at høre, hvordan de unge med ASF klarer sig på ungdomsuddannelserne, hvilke indsatser de unge tilbydes og effekten heraf.

Meldingen fra UU lød, at de stadig oftere møder unge med ASF, der har brug for en mere håndholdt, individuel og fleksibel tilgang, end kommunen på nuværende tidspunkt kan tilbyde dem. Forventningen er derfor, at der også vil være unge 15-17-årige, som via UU vil blive tilbudt indsatserne fra den nye strategi.

- Vores nye strategi er som udgangspunkt tænkt til dem, der får kontanthjælp og uddannelseshjælp, men den kan – og vil – også blive rullet ud til andre målgrupper, hvor den giver mening. For os handler det om at hjælpe borgerne på bedste vis – det gælder også de ledige med ASF. Alt tyder på, at der fremover kommer flere i denne gruppe – og derfor er den nye strategi et vigtigt redskab for os, siger Joan Thyregaard.

Lise Juhl Hansen, formand for beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, har store forventninger til autismestrategien:

- Når den nye strategi er fuldt indfaset, forventer vi, at den kan bidrage til, at flere borgere med autismediagnoser får opbygget en fast tilknytning til job eller uddannelse. Vi ved, hvor vigtigt det er for den enkeltes livskvalitet at høre til, lige som borgere med autisme jo også er en vigtig ressource for et presset arbejdsmarked.