8. marts 2024

For mange tomme pladser har ført til forslag om at lukke Grønbjerghjemmet

For mange tomme pladser har ført til forslag om at lukke Grønbjerghjemmet

For to år siden vedtog politikerne en ny strategi på Handicap og Psykiatri-området. Strategien lyder:

- Vi vil i rette tid støtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt – som udgangspunkt i borgerens eget hjem.
- Vi vil have rette borger i rette tilbud til rette pris – uanset tilbuddets beliggenhed.

Strategien betyder, at der i dag står 42 tomme pladser på kommunens botilbud til voksne med udviklingshæmning. Det er 42 boliger, der koster ”tomgangs-husleje” for godt 1 millioner kroner om året. Det er ikke økonomisk bæredygtigt, og derfor er administrationen og politikerne begyndt at kigge på, hvordan man få tilpasset boligmassen til det reelle behov.

Forslaget fra administrationen er at nedlægge de 16 pladser, der er på Grønbjerghjemmet. Forslaget er på Social- og Sundhedsudvalgets næste dagsorden.

At pilen lige peger på Grønbjerghjemmet skyldes flere elementer, men især den geografiske placering og den fysiske indretning set fra et fagligt og et driftsøkonomisk perspektiv:

Den geografiske placering betyder, at der er stor afstand til aktivitets- og samværstilbud. 7 ud af de 15 borgere på Grønbjerghjemmet er i aktivitets- og samværstilbud i hhv. Ringkøbing og Skjern.

Derudover har de fleste borgere på Grønbjerghjemmet tidligere boet i Ringkøbing eller Skjern/Tarm og er derfor flyttet fra deres nærmiljø og netværk. Særligt for dem, der tidligere har boet i eget hjem med bostøtte, kan en flytning fra det kendte nærmiljø til Grønbjerg betyde et tab af praktiske færdigheder i forhold til at kunne klare mindre daglige gøremål som eksempelvis indkøb.

Forslaget om at lukke Grønbjerghjemmet er led i en strukturændring der skal samle kræfterne og tilbuddene, så der er færre tomme pladser og lavere ”tomgangshusleje”. Det betyder naturligvis en række ændringer:

Medarbejderne får tilbudt andre stillinger i Handicap og Psykiatri.

Der er tomme pladser på kommunens botilbud i Ringkøbing og Skjern. For at samle beboere og medarbejdere bliver der derfor nu kigget på muligheden for at flytte beboerne fra Grønbjerghjemmet til Brohuset i Ringkøbing, som er tilbuddet til voksne borgere med udviklingshæmning i den nordlige del af kommunen.

Lige nu bor der også yngre borgere på Brohuset. De vil med tiden blive tilbudt en plads på Holmelunden i Ringkøbing eller en visiteret bolig med bostøtte på Langagerparken eller Engdraget i Skjern efter en konkret og individuel vurdering.

Når politikerne i Social- og Sundhedsudvalget har kigget på sagen på mødet den 13. marts, bliver sagen sendt i høring i tre måneder. Her bliver der tid til og mulighed for dialogmøder med alle interessenter i Grønbjerg, indtil politikerne den 19. juni vil drøfte høringssvarene.

Hvis det ender med en indstilling til at lukke Grønbjerghjemmet, vil administrationen stoppe med at visitere borgere til stedet fra september 2024, og stedet vil så lukke i september 2026.

 

FAKTA

Grønbjerghjemmet:

Borgerne på Grønbjerghjemmet er:

  • 2 borgere i alderen 50-59 år
  • 8 borgere i alderen 60-69 år
  • 5 borgere i alderen 70-79 år

Borgerne kom fra følgende tilbud, inden de kom til Grønbjerghjemmet:

  • 7 fra egen bolig med bostøtte (3 fra Ringkøbing, 2 fra Skjern og 1 fra Aulum).
  • 4 kom fra visiteret bolig med bostøtte på Langagerparken Skjern eller på Engdraget i Tarm.
  • 4 kom fra et andet botilbud (3 fra botilbud i Ringkøbing og 1 borger hjemtaget fra et botilbud i Lemvig Kommune).

7 ud af de 15 borgere er i dag i aktivitets- og samværstilbud: fire på MSM i Ringkøbing og tre på Skovbrynet i Skjern.

Personale

  • 1 leder, 13 fastansatte pædagogiske medarbejdere, 5 social- og sundhedsassistenter, 4 social- og sundhedshjælpere, 2 ergoterapeuter, 1 omsorgs- og pædagogmedhjælper samt 3 servicemedarbejdere.
  • 6 af de 26 fastansatte pædagogisk/sundhedsfaglige medarbejdere bor i Spjald, mens 20 bor andre steder i og udenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.