Referat: 8. februar 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Jens S. Højland
 • Irene Lund Pedersen
 • Erik Viborg
 • Rita Byskov
 • Dan K. Jørgensen
 • Niels Rasmussen
 • Kristian Andersen
 • Hans Østergaard
 • Henrik Andersen
 • Søren Elbæk
 • Hans Pedersen
 • Pia Vestergaard
 • Jesper Lærke
 • Linda Nielsen
 • Lise Juhl Hansen
 • Jens Erik Damgaard
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jakob Agerbo
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jørgen Byskov
 • Jens Jensen
 • Carsten Bjerg
 • Marie Kamp From
 • Jens Jacob Østergaard
 • Irvin Christensen
 • Henrik Hammelsvang
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Lennart Qvist
 • Niels Kristian Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Ansøgning fra VM Tarm og Tarm skole om tilskud til cykelinitiativ.

Sagsnr: 22-002204

Sagsfremstilling

VM Tarm A/S og Tarm skole har i fællesskab udarbejdet et cykelprojekt, hvor de anmoder kommunen om at være medfinansierende med et krone til krone tilskud.

Projektet går ud på at fremme cyklisme hos børn og unge. Udgangspunktet er at få flere til at cykle. 
Tarm skole har således bl.a. købt cykler til deres elever i overbygningen og VM Tarm er af Transportministeren blevet tildelt årets cykelinitiativpris for at give medarbejderne en økonomisk bonus for at cykle.

Det fælles projekt går ud på, at man i maj måned vil opfordre elever og ansatte på Tarm skole til at cykle i skole. Når måneden er omme, skal de samlede cykeldage tælles sammen. For hver cykeldag vil VM Tarm donere 20 kr. til skolen. For at donationen udløses, skal der dog opnås et minimum antal cykeldage (antallet er endnu ikke fastlagt). Projektet kommer til at løbe samtidig med Cyklistforbundets kampagne Vi cykler på arbejde. VM Tarm skal selvfølgelig deltage i denne kampagne, og vil gøre en indsats for at få andre virksomheder i byen til at deltage.

De donerede penge er øremærket til følgende:

 • At bygge en rigtig flot og sjov legeplads i skolens skolegård. (Det er i forvejen nødvendigt at skulle bygge skolegården om, eftersom der er nogle bygninger, der skal væltes). Denne legeplads er selvfølgelig offentlig tilgængelig.
 • Eventuelt at bygge en cykel- og mountainbikebane på overbygningen. Denne bane skal også være offentlig tilgængelig.

Der ansøges om, såfremt man gennemfører ovenstående projekt, hvorvidt kommunen så vil give det samme beløb, som VM Tarm donerer?

For at give en ide om tilskuddets størrelse, er det i ansøgningen oplyst, at der i alt er ca. 560 elever og ansatte på Tarm skole. Der er 19 skoledage i maj måned så det maksimale beløb udgør: 560 personer X 19 skoledage x 20 kr. = 212.800 kr. I ansøgningen er det anført, at det realistisk måske kun er det halve beløb, der skal udbetales.

I ansøgningen er der opstillet følgende betragtninger om, hvad kommunen vil kunne få ud af at gå med i projektet:

 • Branding af byen og kommunen. I forvejen har VM Tarm's cykelbonus sat Tarm på landkortet og skabt stor bevågenhed fra f.eks. Transportministeriet, Dansk Industri og andre. Dette nye projekt vil helt sikkert skabe endnu mere omtale.
 • Friskere og sundere elever og ansatte på skolen og i byen generelt.
 • Mindre trængsel på vejen.
 • Et bidrag til en bedre sundhedstilstand i kommunen. (Ifølge en udregning fra Dansk Industri er den samfundsøkonomiske sundhedsgevinst ved cykling 3,55 kr. pr. km).
 • En ny og spændende legeplads på Tarm skole, som er offentlig tilgængelig. Det udvider børnenes muligheder for fysisk aktivitet og er med til at gøre byen til et attraktivt sted at bo for børnefamilier.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi - Økonomi har følgende bemærkninger til ansøgningen:

Såfremt man imødekommer ansøgningen ud fra det oplyste, så vil projektet kunne resultere i en udgift på op til 212.800 kr. - sandsynligvis mindre, da det må forventes at alle ikke cykler.

Udgiften på op til 212.800 kr. vil kunne finansieres af det afsatte anlægsbeløb på 1 mio. kr. - Gearingspulje til samfinansiering af projekter.

Ved en positiv behandling af ansøgningen skal man være opmærksom på, at det kan give forventninger andre steder i forbindelse med lignende projekter.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen og, såfremt udvalget ønsker at støtte ansøgningen, indstiller til Byrådets at de bevilger beløbet på maksimalt 213.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til Gearingspulje til samfinansiering af projekter. 

Økonomiudvalget 01-02-2022
Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at ansøgningen imødekommes og at Byrådet bevilger beløbet på maksimalt 213.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet til Gearingspulje til samfinansiering af projekter.

Fraværende: Jens Jacob Østergaard.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje til etablering af cykelsti langs Sønder Klitvej mellem Vinterleje og Hegnet

Sagsnr: 21-027207

Sagsfremstilling

Administrationen er i fuld gang med at udarbejde et detailprojekt for en dobbeltrettet cykelsti langs Sønder Klitvej mellem Vinterleje og Hegnet syd for Hvide Sande. Cykelstien vil blive anlagt på vestsiden af Sønder Klitvej for derved at sammenkoble stierne fra Hvide Sande i nord og Nymindegab i syd, som begge ligger i samme side.

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om der kan indledes en ekspropriationsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af stien i henhold til vejlovens kapitel 10.

Ved gennemførsel af en ekspropriationsproces ønsker administrationen at opnå en sikkerhed for, at arbejdet i marken kan påbegyndes efter sommerferien, august/september 2022. Samtidig sikres lodsejernes retsstilling og mulighed for prøvelse af dels ekspropriationens lovlighed og dels den tilbudte erstatning.

Stianlægget berører ca. 100 lodsejere. Det forventes, at åstedsforretningen kan finde sted maj 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ekspropriationshjemlen findes i Lov om offentlige vejes Kapitel 10.

Økonomi

Rettighedserhvervelserne og de efterfølgende anlægsarbejder er indeholdt i anlægsbudgettet.

Effektvurdering

Etablering af cykelstier giver mulighed for, at flere borgere kan bevæge sig trygt og sikkert i trafikken.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet:

 1. Træffer en principiel beslutning om vilje til at gennemføre en ekspropriationsforretning, med formål at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til etablering af en cykelsti langs Sønder Klitvej fra Vinterleje til Hegnet. 
 2. Udpeger et medlem af Teknik- og Miljøudvalget til deltagelse i åstedsforretningen. 
 3. Bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Teknik- og Miljøudvalget 25-01-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende administrationens indstilling.

Ole Nyholm Knudsen udpeges til at deltage i åstedsforretningen.

Økonomiudvalget 01-02-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Ole Nyholm udpeges til at deltage i åstedsforretningen.

Fraværende: Jens Jacob Østergaard.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt. Ole Nyholm Knudsen blev udpeget til at deltage i åstedsforretningen.

Fraværende
 • Søren Elbæk ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Cykelsti Skjern-Faster fra Kildevej til Granlyvej (etape 2)

Sagsnr: 21-024227

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 27. april 2021, at der i 2022 skal arbejdes videre med en trafik-cykelsti fra Kildevej videre langs Arnborgvej og via Kjelstrup-krydset mod nord ad Videbækvej til Granlyvej.

Administration er i gang med at planlægge stien (se bilag 1). Den dobbeltrettede cykelsti bør anlægges på nordsiden af Arnborgvej fra Kildevej og frem til Kjelstrup-krydset (i samme side af Arnborgvej som etape 1 fra Skjern til Kildevej).

Fra Kjelstrup-krydset og frem til Granlyvej er det muligt at anvende to tracéer:

 • Stitracé 1: Stien anlægges på den sydøstlige side af Videbækvej frem til Granlyvej, hvor den eksisterende dobbeltrettede cykelsti, placeret i samme side, skaber forbindelse til Faster. Ca. 450 m syd for Granlyvej og frem til Granlyvej er der allerede anlagt en grussti i fuld bredde, som med lidt bearbejdning vil kunne asfalteres og dermed indgå i stistrækningen.
 • Stitracé 2: Stien anlægges i nordvestsiden af Videbækvej, og der etableres en stikrydsning enten på fri strækning mellem Kjelstrup-krydset og Granlyvej eller ved krydset Videbækvej-Granlyvej.

Hvis stitracé 1 anvendes, skal cyklister på stien foretage en krydsning i Kjelstrup-krydset. Udformningen af Kjelstrup-krydset er dog generelt uhensigtsmæssig, da den medfører øget kompleksitet for krydsende cyklister, især fordi trafikanter fra vest kan gennemkøre krydsområdet med stort set uændret hastighed. Derudover er krydsområdet stort og uoverskueligt, når man som cyklist eller fodgænger skal krydse. Der bør derfor etableres en krydsningsmulighed, som sikrer krydsende cyklister. Selvom stitracé 2 anvendes, bør der også etableres en krydsningsmulighed i Kjelstrup-krydset, da cyklister til og fra Borris (via Arnborgvej) og Kjelstrupvej skal krydse her.

Stikrydsningen i Kjelstrup-krydset kan udføres i henhold til følgende scenarier:

 • Scenarie 1 omfatter en ombygning af Kjelstrup-krydset til en rundkørsel og vurderes at være en god og trafiksikker løsning, da den vil medføre langt lavere hastighed i krydsningspunkter for bløde trafikanter. Løsningen vil også afhjælpe problemet med de vigepligtsulykker, som af og til sker i krydset. Dette vil dog også være den dyreste løsning og kan ikke indeholdes i projektet budget.
 • Scenarie 2 rummer den udfordring, at Videbækvej skal krydses uden krydsningshelle. Da hastigheden må antages at være relativ høj (selvom der skiltes med 70 km/t i krydset), vil det for nogle bløde trafikanter opleves som værende utrygt at benytte krydsningen, selvom oversigtforholdene er tilstrækkelige. Der etableres en krydsningshelle ved Kjelstrupvej, da trafikanter fra shunten kommer med høj hastighed, og da der ellers skal krydses 3 kørespor på én gang. Scenariet bør eventuelt være en midlertidig løsning, indtil scenarie 1 kan gennemføres.

Scenarie 2 

 

 • Scenarie 3 indebærer en lukning af shuntsporet, hvilket betyder, at krydsningspunktet med Kjelstrupvej kan udformes som et traditionelt T-kryds. Biltrafikkens hastighed vil her være naturligt lav, da krydsningspunktet er placeret tæt på krydset med Videbækvej. Løsningen medfører dog behov for en tydelig lukning af det gamle vejforløb, med sigtbrydende beplantning eller lignende. Derudover er der risiko for bagendekollisioner med trafikanter fra Videbækvej, som skal svinge til højre, hvilket kan løses med en højresvingsbane. Løsningen rummer også udfordringen, at Videbækvej skal krydses uden krydsningshelle, men det forventes at hastigheden på Videbækvej er lavere, på grund af lukningen af shuntsporet.

Scenarie 3