Forbedrede muligheder for højhastighedsbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for at sikre hele kommunens erhvervsliv og alle borgere mulighed for højhastighedsbredbånd.

Følg med i kommunens tiltag på denne side.

Kortlægning af eksisterende og planlagte forbindelser af højhastighedsbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune

Update 23.06.2017

Kære bredbåndsudbyder.

I forbindelse med den igangværende kortlægning af højhastigheds-bredbåndsdækning i Ringkøbing-Skjern Kommune har kommunen modtaget bemærkninger til det høringsskema, der tidligere er blevet offentliggjort.

Ud fra høringssvarene er kommunen blevet opmærksom på, at de efterspurgte upload-hastigheder i den tidligere offentliggjorte version af skemaet muligvis har været unødvendigt høje.

For at tage hensyn hertil har kommunen besluttet, at der vil blive offentliggjort et opdateret høringsskema, hvor forbindelser med lavere upload-hastigheder også vil blive inddraget i kortlægningen.
Det opdaterede høringsskema vil blive offentliggjort snarest muligt.

Hvis I endnu ikke har afgivet jeres indmelding, vil vi gerne bede jer om at afvente offentliggørelsen af det opdaterede skema, inden I foretager jeres indmelding, og derefter benytte det opdaterede skema.

Hvis I allerede har afgivet jeres indmelding, vil vi gerne bede jer om at indsende en opdateret indmelding, hvor I benytter det opdaterede skema, når dette er blevet offentliggjort.

Kommunen er opmærksom på, at der vil være behov for mere tid til at udarbejde nye og opdaterede indmeldinger, når det opdaterede skema er blevet offentliggjort.
Da dette formentlig først vil ske kort inden sommerferie-perioden, har kommunen derfor besluttet at udsætte høringsfristen til fredag den 8. september 2017 for at sikre, at det vil være muligt for alle udbydere at afgive deres indmeldinger.

Vi beklager enhver ulejlighed, som ovenstående måtte medføre. Vi ser frem til at modtage jeres indmeldinger, når det opdaterede skema er blevet offentliggjort.

Med venlig hilsen
Ringkøbing-Skjern Kommune


Kære udbyder af bredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune!

Kommunen har på et byrådsmøde den 17. januar 2017 besluttet at ophæve den eksisterende bredbåndskontrakt med Eniig, da der er konstateret fejl i det udbud, der førte frem til kontrakten.

Kommunen har imidlertid stor interesse i fortsat at understøtte kommunens virksomheder og borgere med en god bredbåndsdækning, hvorfor udbudsprocessen nu er genoptaget i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun og med konsulentfirmaet Devoteam A/S som teknisk rådgiver. Som et første skridt i processen vil kommunen gennemføre en kortlægning af eksisterende og planlagt bredbåndsdækning i kommunen.

Kommunen overvejer at støtte udrulning af højhastighedsbredbånd i de områder, hvor der inden for de nærmeste fem år ikke er eller planlægges med en sådan udrulning. Det er imidlertid et krav ved brug af offentlige støttemidler, at der kun kan ydes tilskud i de områder, hvor en bredbåndsdækning ikke vil ske uden offentlig støtte

For at identificere de relevante områder gennemføres en kortlægning af kommunens bredbåndsdækning. Til dette formål har vi brug for oplysninger om jeres eksisterende og planlagte udbygninger af bredbåndsdækningen.

Alle data vil naturligvis blive behandlet fortroligt og alene anvendt til kortlægningen.

Oplysningerne skal indsendes i dette høringsskema.
Vejledning til udfyldel/Files/Om Kommunen/Hojhastighedsbredbaand/Vejledning-hoeringsskemaet.pdfse af høringsskemaet.

Bemærk venligst, at såfremt vi ikke har modtaget det efterspurgte materiale inden svarfristen den 26. juni 2017, vil vi lægge til grund, at I ikke har eksisterende eller planlagte udbygninger af bredbånd i kommunen.

Hvis I har spørgsmål til høringsskemaet, er I meget velkomne til at kontakte Asbjørn Godsk Fallesen på telefon 25 26 35 01 eller på mail agf[mail]bechbruun.com.

Hvis I har kommentarer til kommunens tilrettelæggelse af høringen, opfordrer vi jer til at sende os disse snarest muligt og inden svarfristen på mail agf[mail]bechbruun.com. Kommentarerne kunne eksempelvis angå de anvendte hastighedsspænd, udformningen af høringsskemaet el.lign. Kommunen vil i givet fald overveje, om høringen skal tilpasses på baggrund af kommentarerne.

Med venlig hilsen

Ringkøbing-Skjern Kommune

Se også
Bekendtgørelsen på ted.europa.eu

Der blev afholdt en teknisk høring vedrørende udbuddet og indsamling af kortlægningsdata i maj 2015.

Den tekniske høring blev annonceret på kommunens hjemmeside og på EU udbudsportal.

De indkomne svar blev indarbejdet i det endelige udbudsmateriale.

______________________________________________________________________________________


Ringkøbing-Skjern kommune har modtaget henvendelse fra udbydere, der tilkendegiver, at de ikke er blevet hørt i forbindelse med den udbudsproces, kommunen har gennemført forud for 'Begrænset udbud af WAN netværksinfrastruktur til Ringkøbing-Skjern kommune'.

Der gennemføres derfor en ny høring målrettet udbydere, der ikke er hørt i den gennemførte proces. Ringkøbing-Skjern opfordrer hermed disse udbydere til at bidrage til kortlægningen.

På baggrund af ovenstående beder vi jer på Ringkøbing-Skjern kommunes vegne udfylde og returnere skemaet med oplysninger om jeres eksisterende og planlagte udbygning af bredbånd i kommunen.

Det gøres med henblik på at opfylde et EU-krav, som stilles som forudsætning, for at Ringkøbing-Skjern kommune kan bruge statsstøttemidler i udbuddet.
Der kan kun ydes tilskud til udbygning, hvor der ikke allerede er højhastighedsbredbånd, eller hvor der ikke er planlagt udbygning i de nærmeste år. 

Link til inddateringsskema
Link til følgebrev

VIGTIGT: Alle data håndteres fortroligt, og data vil kun blive brugt til at vurdere forsyningen af højhastighedsbredbånd i kommunens geografi.

Ændret svarfrist på høring
Idet den fornyede høringen vedrørende kortlægning af eksisterende og planlagt højhastighedsbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke som intenderet er offentliggjort på TED og udbud.dk før den 3. marts, forlænges den endelige svarfrist.

Ny svarfrist er den 29. marts 2016 kl. 12.

Hvis der er spørgsmål vedrørende dataindhentningen, så vil vi gerne modtage dem senest den 18. marts 2016.

 

Kortlægningen resulterede i indsatsområdet som afbildet på dette kort, hvor arealet undtaget de grå områder inden for kommunens areal er den geografiske visning af indsatsområde.

Udbuddet blev annonceret d. 1. juli 2015 med denne udbudsbekendtgørelse http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227012-2015:TEXT:DA:HTML.

Fem selskaber havde ved svarfrist den 17. august 2015 ønsket at kvalificere sig til at give bud, og alle ønsker blev imødekommet.

Det endelige udbudsmateriale blev tilsendt de kvalificerede budgivere den 3. september med svarfrist den 21. oktober 2015.

De nærmere detaljer vedrørende budrunden kan læses i udbudsbetingelserne.

Ringkøbing-Skjern kommune modtog bud fra to selskaber.
De to bud blev vurderet efter økonomisk mest fordelagtige bud efter de kriterier, som er fastsat i udbudsbetingelserne.
Kontrakten blev derefter tildelt EnergiMidt Fiberbredbånd den 12. november, og kontrakten blev efter udløb af standstill underskrevet den 24. november 2015.

Formalia
Ringkøbing-Skjern kommune er i proces med at sikre alle formalia overholdt vedrørende udbetaling af EU-statsstøttemidler sammen med EnergiMidt Fiberbredbånd. 

Jesper Lemming

Kontakt om udbud af højhastighedsinternet rettes til

Jesper Lemming
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 38/24 61 52 64
E:    jesper.lemming[mail]rksk.dk