Forbedrede muligheder for højhastighedsbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern har ved hjælp af statens lånemidler afsat 70 mio. kr. til at opnå dækning af højhastighedsbredbånd i hele kommunen. Det sker i forbindelse med det udbud, som kommunen har afholdt i 2015, om netværk til kommunens eget formål.

Vi holder siden opdateret med yderligere information, indtil alle formalia vedrørende EU-statsstøttemidler er på plads.

Der blev afholdt en teknisk høring vedrørende udbuddet og indsamling af kortlægningsdata i maj 2015.

Den tekniske høring blev annonceret på kommunens hjemmeside og på EU udbudsportal.

De indkomne svar blev indarbejdet i det endelige udbudsmateriale.

______________________________________________________________________________________


Ringkøbing-Skjern kommune har modtaget henvendelse fra udbydere, der tilkendegiver, at de ikke er blevet hørt i forbindelse med den udbudsproces, kommunen har gennemført forud for 'Begrænset udbud af WAN netværksinfrastruktur til Ringkøbing-Skjern kommune'.

Der gennemføres derfor en ny høring målrettet udbydere, der ikke er hørt i den gennemførte proces. Ringkøbing-Skjern opfordrer hermed disse udbydere til at bidrage til kortlægningen.

På baggrund af ovenstående beder vi jer på Ringkøbing-Skjern kommunes vegne udfylde og returnere skemaet med oplysninger om jeres eksisterende og planlagte udbygning af bredbånd i kommunen.

Det gøres med henblik på at opfylde et EU-krav, som stilles som forudsætning, for at Ringkøbing-Skjern kommune kan bruge statsstøttemidler i udbuddet.
Der kan kun ydes tilskud til udbygning, hvor der ikke allerede er højhastighedsbredbånd, eller hvor der ikke er planlagt udbygning i de nærmeste år. 

Link til inddateringsskema
Link til følgebrev

VIGTIGT: Alle data håndteres fortroligt, og data vil kun blive brugt til at vurdere forsyningen af højhastighedsbredbånd i kommunens geografi.

Ændret svarfrist på høring
Idet den fornyede høringen vedrørende kortlægning af eksisterende og planlagt højhastighedsbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke som intenderet er offentliggjort på TED og udbud.dk før den 3. marts, forlænges den endelige svarfrist.

Ny svarfrist er den 29. marts 2016 kl. 12.

Hvis der er spørgsmål vedrørende dataindhentningen, så vil vi gerne modtage dem senest den 18. marts 2016.

 

Kortlægningen resulterede i indsatsområdet som afbildet på dette kort, hvor arealet undtaget de grå områder inden for kommunens areal er den geografiske visning af indsatsområde.

Udbuddet blev annonceret d. 1. juli 2015 med denne udbudsbekendtgørelse http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:227012-2015:TEXT:DA:HTML.

Fem selskaber havde ved svarfrist den 17. august 2015 ønsket at kvalificere sig til at give bud, og alle ønsker blev imødekommet.

Det endelige udbudsmateriale blev tilsendt de kvalificerede budgivere den 3. september med svarfrist den 21. oktober.

De nærmere detaljer vedrørende budrunden kan læses i udbudsbetingelserne.

Ringkøbing-Skjern kommune modtog bud fra to selskaber.
De to bud blev vurderet efter økonomisk mest fordelagtige bud efter de kriterier, som er fastsat i udbudsbetingelserne.
Kontrakten blev derefter tildelt EnergiMidt Fiberbredbånd den 12. november, og kontrakten blev efter udløb af standstill underskrevet den 24. november 2015.

Formalia
Ringkøbing-Skjern kommune er i proces med at sikre alle formalia overholdt vedrørende udbetaling af EU-statsstøttemidler sammen med EnergiMidt Fiberbredbånd. 

Jesper Lemming

Kontakt om udbud af højhastighedsinternet rettes til

Jesper Lemming
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 38/24 61 52 64
E:    jesper.lemming[mail]rksk.dk