Referat: 15. marts 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Niels Kristian Larsen
 • Jens Jacob Østergaard
 • Pia Vestergaard
 • Kristian Andersen
 • Hans Pedersen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Rita Byskov
 • Niels Rasmussen
 • Hans Østergaard
 • Henrik Andersen
 • Søren Elbæk
 • Jørgen Byskov
 • Jakob Agerbo
 • Marie Kamp From
 • Irvin Christensen
 • Irene Lund Pedersen
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Henrik Hammelsvang
 • Jens Jensen
 • Jens Erik Damgaard
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Carsten Bjerg
 • Lise Juhl Hansen
 • Erik Viborg

Fraværende

 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen borgere indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte dagsordenen.

Fraværende
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Anvendelse af kommunens låneramme for 2021.

Sagsnr: 21-023532

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af marts 2022 tage stilling til, om der skal optages lån på baggrund
af regnskabsresultatet for 2021. Den samlede låneadgang kan opgøres til i alt 121,1 mio. kr.

Kommunens låneadgang har baggrund i bestemmelserne i Lånebekendtgørelsen, der angiver
hvilke af kommunens anlægsudgifter, der kan lånefinansieres.
Den samlede låneramme på 121,1 mio. kr. er opgjort således:

(1.000 kr.)

Beskrivelse

Regnskab 2021

Låneramme

Køb af landbrugsjord til jordforsyning4.786
Energibesparende foranstaltninger 16.196
Byfornyelse og boligforbedring2.858
Havne (incl. Hvide Sande Havn)13.418
Lån til betaling af ejd.skat (for pensionister) 0
Lån vedr. indefrysning af grundskyld18.184
Fremrykning af investeringer til 2020 og 2021             43.786
Kommunens låneramme 202199.228 
Klimasikring, Skelbækken i Ringkøbing21.892
Total, 2021                           121.120

 

Særlige kommentarer vedrørende opgørelse af lånerammen.

 
Energibesparende foranstaltninger
Udgiften er opgjort som summen af en række forskellige energibesparende foranstaltninger, der i
2021 er udført på kommunens samlede bygningsmasse. Af større projekter kan nævnes
energirenoveringer på bl.a. Tim Skoles eksisterende bygninger, Fredensgades Børnehave samt varmeprojekt på Bork Skole.

Havne
I det opgjorte beløb indgår anlægsinvesteringer for kommunens egne havne med ca. 5,7 mio. kr.
Herudover indgår ca. 7,7 mio. kr. som anlægsinvesteringer, der er foretaget i Hvide Sande
Havn, men som havnen ikke selv har lånefinansieret. Hvide Sande Havn er en kommunal
selvstyrehavn, hvorfor disse anlægsinvesteringer kan indregnes i opgørelsen af den kommunale
låneramme. 

Lån til betaling af ejendomsskat (pensionister)
Det skatteprovenu, som kommunen midlertidigt mister i forbindelse med pensionisters mulighed
for udskydelse af betaling af grundskyld kan lånefinansieres. Det anførte beløb udgør forskellen
mellem den udskudte grundskyld og den betaling, der tilgår kommunen, når pensionisterne afhænder den pågældende ejendom. Der er i 2021 sket en netto-tilbagebetaling til kommunen, hvorfor der ikke indregnes noget beløb i lånerammen.

Lån vedrørende indefrysning af kommunal grundskyld
Stigningerne i grundejernes kommunale grundskyld er midlertidigt indefrosset fra og med 2018.
Denne indefrysning er gældende for alle private grundejere uanset alder. Dette medfører, at
kommunens likviditet ved registrering af indtægter fra grundskyld midlertidigt formindskes
tilsvarende. De indefrosne beløb optages på kommunens status som et tilgodehavende, der skal
indbetales, når ejendommen sælges. Som likviditetsmæssig kompensation for dette, er der i
lånebekendtgørelsen givet mulighed for at kommunen kan optage lån, svarende til det indefrosne
beløb.

Fremrykning af investeringer (lånedispensation)
Social- og Indenrigsministeriet har i september 2020 givet lånedispensation med i alt 71,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer, der blev fremrykket til igangsætning i 2020. Fremrykningen havde baggrund i ønsket om øget anlægsaktivitet på daværende tidspunkt som følge af Covid-19 situationen.  
Der er anvendt ca. 28,0 mio. kr. i 2020, og den resterende dispensation på ca. 43,8 er anvendt til delvis færdiggørelse af projekterne i 2021. 
De fremrykkede projekter omhandler bl.a. vejanlæg i Søndervigområdet samt skole- og institutions-byggeri i Tim. 

Klimasikring, Skelbækken i Ringkøbing
Med grundlag i en særlig bestemmelse i lånebekendtgørelsen kan kommunen optage lån til midlertidig finansiering af anlægsudgifter, der er afholdt til klimasikring på vegne af et vandselskab. Kommunen har i den anledning forlods afholdt udgifter for ca. 21,9 mio. kr., som i sidste instans skal finansieres af Ringkøbing-Skjern Spildevand. Der er i maj 2018 indgået aftale med Ringkøbing-Skjern Spildevand om denne finansieringsform. Medfinansieringsprojektet er i august 2018 godkendt af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.  Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.

 

Særlige kommentarer til udnyttelse af lånerammen.
Beregningen af 2021-lånerammen på 121,1 mio. kr. er endelig. Anvendelsen af lånerammen skal
besluttes inden udløbet af marts måned 2022, og et eventuelt lån skal optages inden udgangen af april 2022. Kommunen kan således ikke "opsamle" en ikke-udnyttet låneramme til eventuelt senere brug, ligesom en ikke-udnyttet låneramme heller ikke forlods kan reserveres til finansiering af fremtidige investeringer eller lejemål.

Den kommunale låneramme kan dels anvendes til egentlig låneoptagelse, eller dels til nedskrivning af eventuelle deponeringer, der er foretaget i forbindelse med afgivelse af kommunegarantier eller indgåelse af lejemål.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen).

Økonomi

Ved behandling af den tilsvarende lånesag i marts 2021 besluttede Byrådet at optage lån for i alt
ca. 48 mio., som alene kunne henføres til anlægsprojekter i 2020.

Økonomi anbefaler, at lånemuligheden på 121,1 mio. kr. vedrørende regnskabet for 2021 udnyttes til låneoptagelse fuldt ud.
Det anbefales, at der optages 2 særskilte lån på hhv. 21,9 mio. kr. (Klimasikring) og 99,2 mio. kr. (Kommunens "egne" udgifter) i KommuneKredit med maksimal løbetid på 25 år for begge lån. Den årlige ydelse på de to lån vil udgøre hhv. ca. 1,0 mio. kr. og ca. 4,6 mio. kr. Ifølge den indgåede aftale med Ringkøbing-Skjern Spildevand bliver spildevandsselskabet årligt opkrævet et beløb på ca. 1,0 mio. kr., svarende til ydelsen på det særlige klima-lån.

Kommunen har ved udgangen af 2021 langfristet gæld på ca. 555 mio. kr., hvor renter og afdrag
finansieres via det skattefinansierede område. Afdragene har på disse lån udgjort ca. 39 mio. kr.
i 2021. Ved udgangen af 2020 udgjorde gælden 13.949 kr. pr. indbygger, hvor landsgennem-snittet var på 12.635 kr.
Derudover har kommunen langfristet gæld på ca. 297 mio.kr. vedrørende ældre- og handicapboliger, hvor ydelserne finansieres over beboernes husleje. Denne type gæld er ikke indregnet i foranstående nøgletal.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse

 • at 2021-lånerammen udnyttes til optagelse af 2 særskilte lån i KommuneKredit på hhv. 21.892.000 kr. og 99.228.000 kr. med fast forrentning og med en løbetid på 25 år.
 • at der meddeles indtægts-bevilling til optagelse af de to nævnte lån
 • at ydelsen på klimasikringslånet hvert år efterfølgende opkræves hos Ringkøbing-Skjern Spildevand


Økonomiudvalget 08-03-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Frigivelse af midler til Bygningsforbedringsudvalget og skimmelsvampesager

Sagsnr: 22-001223

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2008, at Bygningsforbedringsudvalgets økonomiske ramme skal
fastsættes hvert år.

I 2018 valgte staten at omprioritere midlerne til byfornyelse, således at disse puljemidler i årene
2019-2022, overgår til landsbyfornyelsespuljen. Staten har i januar 2022 sendt et udkast til et lovforslag i høring, som blandt andet gør det muligt at søge støtte til byfornyelse i bymidter og etablering af velfærdscentre i mellemstore byer(mellem 4.000-20.000 indbyggere).
Administrationen ser positivt på statens lovforslag, men ser negativt på, at der igen ikke er afsat statslige midler til bygningsforbedring på enkeltstående, bevaringsværdige privatboliger i byer med mere end 4.000 indbyggere.

I byer med færre indbyggere end 4.000 og det åbne land, finansieres bygningsforbedring af både kommune og stat med landsbyfornyelsespuljen, ved at staten giver kommunen 60% refusion på den udbetalte støtte.

Ejerne af de bevaringsværdige boliger, vil ofte kun vælge de bevaringsmæssigt korrekte løsninger til istandsættelse, såfremt de kan få tilskud til det. Det skyldes at de ”rigtige” løsninger ofte indebærer dyrere materialer, produkter, men dermed også bedre kvalitet end de bevaringsmæssigt ringere løsninger, eksempelvis plastikvinduer vs. vinduer i kernetræ med kitfals.

Da det netop er i de større byer, der er flest bevaringsværdige bygninger, anmoder administrationen hermed om, at midlerne frigives til at løfte denne opgave, så kvaliteten i den bebyggede kulturarv i kommunens største byer, ikke risikerer at blive forringet eller i værste fald ødelagt.

 Midler til Bygningsforbedringsudvalget
I 2022 er der afsat 563.000 kr. på Bygningsforbedringsudvalgets ramme. 117.000 kr. af disse benyttes til at dække et underskud tilknyttet skimmelsvampsager fra 2021. Herudover overføres der 912.000 kr. fra 2021 på puljen, hvoraf der er reserveret 760.000 kr. til igangsatte projekter. Dette betyder, at der i 2022 samlet er 598.000 kr. til bygningsforbedringer i byer med mere end 4.000 indbyggere.

Midler til skimmelsvampsager
Der er i 2022 afsat 123.000 kr. og der er overføres et underskud på 117.000 kr. fra 2021. Der er således i alt 6.000 kr. på puljen. Underskuddet skyldes et merforbrug i 2021. Der ydes fortsat statslig refusion på skimmelsvampsager i byer med færre end 4.000 indbyggere, der finansieres med landsbyfornyelsespuljen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. Lovbekendtgørelse nr. 794 af 27. april 2021 med senere ændringer.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at der årligt er afsat 563.000 kr. på Bygningsforbedringsudvalget og 123.000 kr. til skimmelsvampsager.

Effektvurdering

Hvis kommunen ikke har mulighed for at give tilskud til istandsættelse af bevaringsværdig bebyggelse i de større byer, er der risiko for at den bebyggede kulturarv i disse byer forringes eller tager uoprettelig skade, når der i stedet vælges billigere og bevaringsmæssigt dårligere løsninger.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at,

 1. der bevilges og frigives 563.000 kr. til bygningsforbedringsudvalgt finansieret af det
  afsatte rådighedsbeløb i 2022.
 2. der bevilges og frigives 123.000 kr. til skimmelsvampssager finansieret af det afsatte
  rådighedsbeløb i 2022.
 3. der gives en tillægsbevilling på 117.000 kr. til anlægsbevillingen til skimmelsvampsager, til dækning af underskud fra 2021, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 563.000 kr. til bygningsforbedringsudvalget


Økonomiudvalget 08-03-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ringkøbing-Skjern Boligforening. Skema A for 33 almene boliger i Naturbydelen Ringkøbing (Ringkøbing K.)

Sagsnr: 22-003875

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Boligforening har den 22. februar 2022 via forretningsfører fremsendt
ansøgning om byrådets godkendelse af køb af grund til opførelse af 33 almene boliger samt
godkendelse af tilhørende skema A. Boligerne planlægges opført i Naturbydelen Ringkøbing K, og
boligforeningen forventer en samlet anlægsudgift for hele projektet på ca. 73,1 mio. kr.
Ved godkendelse af ansøgningen påtager kommunen sig at yde et grundkapitallån til
boligforeningen på ca. 8,8 mio. kr. Herudover vil kommunen skulle yde garanti for en andel på
ca. 40,8 mio. kr. af boligforeningens realkreditlån.
Anlægsudgifterne for hele projektet forventes at udgøre ca. 73,1 mio. kr. I de anførte anlægsudgifter er indeholdt udgifter til køb af byggegrund af Naturbydelen Ringkøbing K.
Finansiering af byggeriet er fastlagt i Almenboligloven, og med udgangspunkt heri optager bolig-
foreningen realkreditlån med 62,9 mio. kr., beboerindskuddet udgør 1,4 mio. kr., og kommunen yder grundkapitallån på 8,8 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Boligforening anfører i sin ansøgning, at de 33 boliger vil få et samlet
boligareal på i alt 3.536 m2. Boligernes størrelse vil variere fra 80 m2 til 115 m2, og boligerne vil
blive placeret i 13 blokke, med 2-3 etager hver.
For så vidt angår huslejeniveauet budgetteres med en årlig boligudgift på 937 kr. pr. m2. excl. forbrug. Dette svarer til en månedlig husleje på mellem 6.247 kr. og 8.980 kr. afhængig af boligens størrelse.

Størrelsen af kommunens grundkapitallån er fastlagt i Almenboligloven, og er afhængig af boligernes størrelse. For boliger under 90 m2 beregnes lånet med 8% af anlægsudgifterne, medens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes lån med 10%, og endelig ydes der lån med 12%, hvis boligerne er større end 105 m2.
I det aktuelle tilfælde er den gennemsnitlige størrelse af boligerne beregnet til 107 m2, hvorfor størrelsen af det kommunale grundkapitallån under eet udgør 12%, svarende til ca. 8,8 mio. kr. Det forventes, at grundkapitallånet kommer til udbetaling i løbet af 2022.

I følgebrevet fra boligforeningen anføres, at der søges om dispensation vedrørende byggeriets udformning med hensyn til taghældning. Boligforeningen er bedt om at rette henvendelse direkte til Land, By og Kultur omkring behandlingen af dette forhold.

På grund af en stram tidsplan for planlægning, licitation mv. af byggeriet, anmoder boligforeningen om, at kommunens sagsbehandling i forbindelse med den efterfølgende godkendelse af skema B (licitationsresultat og totaløkonomi) kan ske så hurtigt som muligt. På den baggrund foreslås det, at administrationen bemyndiges til at godkende skema B, hvis der ikke er væsentlige ændringer i projektets økonomi i forhold til det nu præsenterede skema A.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Almenboligloven.

Økonomi

På kontoen til finansiering af grundkapitallån er der i 2022 afsat 3,9 mio. kr., der endnu ikke er reserveret. Herudover forventes overført 4,9 mio. kr. fra 2021, således at der i alt vil være ca. 8,8 mio. kr. til rådighed for det aktuelle projekt.


Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

Effektvurdering

Godkendelse af ansøgningen vil være afgørende for gennemførelsen af det planlagte byggeri.

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse
• at boligforeningens køb af det omhandlede areal samt det fremsendte skema A godkendes
• at den budgetterede månedlige husleje på mellem 6.247 kr. og 8.980 kr. godkendes
• at der gives tilsagn om kommunal garantistillelse på ca. 40,8 mio. kr., svarende til ca. 65% af      realkreditlånet på ca. 62,9 mio. kr.
• at kommunen i 2022 yder grundkapitallån på ca. 8,8 mio. kr.
• at administrationen bemyndiges til at godkende skema B, hvis der ikke er væsentlige
   ændringer i projektet efter Byrådets godkendelse af skema AØkonomiudvalget 08-03-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler 2022 for Sundhed og Omsorg

Sagsnr: 19-021072

Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2022-2025 er der afsat anlægsmidler til køb af elektroniske dørlåse, nødkald, bariatrisk inventar til sygeplejeklinik og mobile enheder til hjemmeplejen samt indkøb af kølevogn til Åkanden.

Sundhed og Omsorg anmoder samlet om frigivelse af anlægsmidler til følgende projekter:

Elektroniske dørlåse

Til budgetlægningen for 2022-2025 blev der tilført anlægsmidler til indkøb af elektroniske dørlåse, som opsættes i yderdøren i borgers hjem.

Et stigende antal borgere visiteres nødkald og hermed følger opsætning af elektroniske dørlås. De elektroniske dørlåse giver hjemmeplejen let og sikker adgang til borgers hjem uden brug af fysisk nøgle.

Der er behov for at have elektroniske dørlåse på lager, for hurtig at kunne udskifte nedslidte låse og opsætte låse hos nye borgere.

Til budget 2022 er der afsat 512.000 kr. ekskl. moms. til indkøb af elektroniske låse. 

Nødkald

Til budgetlægningen for 2022-2025 blev der tilført anlægsmidler til indkøb af nødkald.

Borgere kan visiteres til nødkald, hvis de har behov for at kunne tilkalde akut hjælp, og ikke selv kan komme til døren og lukke op. Det kan f.eks. være borgere med svære hjerte- eller lungelidelser og udtalt faldrisiko.

Opsætning af nødkald forudsætter samtidig opsættelse af elektronisk dørlås, således at hjemmeplejen kan få adgang til borgerne i hjemmet, når der er behov for at yde hjælp i akutte situationer.

Der er afsat 568.000 kr. ekskl. moms til indkøb nødkald i hjemmeplejen.

Bariatrisk inventar til sygeplejeklinik

Til budgetlægningen for 2022-2025 blev der tilført anlægsmidler til indkøb af bariatrisk inventar til sygeplejeklinik

I Videbæk Hjemmepleje er et kliniklokale og tilstødende baderum forberedt til borgere med bariatrisk diagnose. Lokalet har de hensigtsmæssige dimensioner, og loftet er konstrueret med den nødvendige bæreevne til opsætning af loftlift.

Klinikken ønskes udstyret med det nødvendige bariatriske inventar, så den kan tages i brug.

Til budget 2022 er der afsat 117.000 kr. ekskl. moms. til anskaffelse og montering af det nødvendige inventar.

Mobile enheder til hjemmeplejen

Til budgetlægningen for 2022-2025 blev der tilført anlægsmidler til indkøb af mobileenheder til hjemmeplejen.

I Sundhed og Omsorg er der siden 2007 anvendt håndholdte (mobiltelefoner) i plejen primært til dokumentation i journalsystem, tilgang til sundhedsfaglige data, herunder borgerens medicinoplysninger, kørelister, nødkald, elektroniske dørlåse hos borgere, GPS til demente, Carlog (kørselsindberetningssystem) samt til dokumentation i PlejeNet (telemedicin på sårområdet).

Der er en forventet levetid på mobile enheder på 2-4 år, hvorfor der budgetmæssigt har været afsat midler til indkøb af nye mobile enheder hver 3. år

Til budget 2022 er der afsat 1.273.000 kr. ekskl. moms. til indkøb af mobileenheder til hjemmeplejen.

Kølevogn til Åkanden

Til budgetlægningen for 2022-2025 blev der tilført anlægsmidler til indkøb af kølevogn til produktionskøkkenet Åkanden.

Der er flere borgere, som modtager madservice fra Åkanden. Køkkenet har behov for 5 biler grundet kommunens geografi. Madbilerne kører mange kilometer hver uge fra kl. 06.00 til ca. kl. 16.00.

Der er behov for en specialbygget kølebil med lift til levering af madservice i hele Ringkøbing-Skjern Kommune, så madbilen fra 2011 kan afvikles.

Til budget 2022 er der afsat 500.000 kr. ekskl. moms. til kølevogn.

For Sundhed og Omsorg er den samlede anlægsoversigt i 2022, som nedenstående tabel:

Enhed

Projekt

Tilbud

Servicedel

Boligdel

Anlægssag

Hjemmeplejen

Elektroniske dårlåse

512.000

512.000

 

512.000

Hjemmeplejen

Nødkald

568.000

568.000

 

568.000

Hjemmeplejen

Sygeplejeklinik med bariatrisk indretning

117.000

117.000

 

117.000

Hjemmeplejen

Mobileenheder

1.273.000

1.273.000

 

1.273.000

Åkanden

Kølevogn

500.000

500.000

 

500.000

I alt

 

2.970.000

2.970.000

Intet

2.970.000

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb til anlægsprojekterne på 2.970.000 kr. ekskl. moms. Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på i alt 2.970.000 kr. til ovenstående projekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Social- og Sundhedsudvalget 09-02-2022
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 22-02-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Offentliggørelse af planforslag for et område til erhvervs- og centerformål ved Ølstrupvej, 6971 Spjald

Sagsnr: 21-015019

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 30. november. 2021 besluttet at igangsætte planlægningen for et område til erhvervs- og centerformål ved Ølstrupvej, 6971 Spjald. Derfor er der udarbejdet et planforslag, der udlægger ca. 2,8 ha til erhvervs- og centerformål.

Formål

Lokalplanen skal give den eksisterende virksomhed mulighed for at udvide lageret, så virksomheden kan følge med efterspørgslen. Samtidigt skal lokalplanen gøre det muligt for Spjald Sundhedshus at opføre flere bygninger til Sundhedshuset.

Områdets disponering og bebyggelse

Lokalplanen opdeles i fire delområder. Delområde I udlægges til centerformål uden mulighed for boliger og butikker. Der gives mulighed for at udvide Sundhedshuset inden for byggefeltet.
Delområde II udlægges til erhverv og giver virksomheden mulighed for at udvide inden for byggefelterne. Delområde III og IV udgøres af henholdsvis grønt område og sti, og må ikke bebygges.

Trafikale forhold

Virksomheden har vejadgang fra Ølstrupvej via Brejningvej (statsvej). Ved udarbejdelsen af lokalplanen, er der afsat areal til en evt. fremtidig udvidelse af Ølstrupvej, som følge af et potentielt fremtidigt behov for forøget kapacitet i forbindelse med virksomhedens udvikling.

Sundhedshuset har fortsat vejadgang fra nord via Blomstermarken.

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene. Konklusionen af screeningen er, at planforslagene ikke giver anledning til væsentlige indvirkninger på miljøet og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Foroffentlighed

I forbindelse med den foroffentlige høring er der kommet ideer og forslag til planlægningen fra én myndighed og én virksomhed - se bilag. De indkomne ideer og forslag er behandlet i vedlagte notat. Administrationen indstiller, at notatet anvendes som svar.

Offentlighedsfase

Forslaget udsendes i offentlig høring i 8 uger fra den 21. marts til og med den 16. maj, jf. Planlovens §24 stk. 4.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Projektet kan foranledige behov for kapacitetsforøgelse og/eller andre foranstaltninger på de eksisterende adgangsveje, herunder især Ølstrupvej. Der er ikke afsat midler i budgettet hertil.

Effektvurdering

Realisering af planerne vil understøtte virksomhedens vækst, samt sikre en hensigtsmæssig disponering af virksomhedens og Sundhedshusets arealer i forhold til de andre anvendelser i nærområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 485 for et område til erhvervs- og centerformål vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger
 2. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af bemærkningerne


Teknik- og Miljøudvalget 22-02-2022
Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Økonomiudvalget 08-03-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Kristian Andersen.

BilagBeslutning

Byrådet godkendte administrationens indstilling.

Fraværende
 • Jesper Lærke
 • Lennart Qvist
 • Dan K. Jørgensen
 • Jens S. Højland
 • Linda Nielsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Endelig vedtagelse af plangrundlag for Hover omdannelseslandsby

Sagsnr: 20-022641

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 16 blev vedtaget af byrådet den 9. november 2021, og har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. november 2021 til og med den 17. januar 2022.

Baggrund og proces
Økonomiudvalget har den 29. september 2020 udvalgt Hover til projektet
”Omdannelseslandsbyer – et udviklingsprojekt i landdistrikterne”. Administrationen har efter
dialog med Hover Sogneforening udarbejdet forslag til ny afgrænsning af Hover som
omdannelseslandsby. Afgrænsningen tager udgangspunkt i ønsket om at skabe attraktive
byggemuligheder med udsigt og tæt forbindelse til naturen.

I forbindelse med udarbejdelsen af Tillæg 16, har der været afholdt flere dialog møder med Hover sogneforening samt afholdt en foroffentlighedsfase fra den 3-24 maj 2021 med et virtuelt borgermøde den 10 maj 2021, hvor borgerne havde mulighed for at stille spørgsmål til planlægningen og afgrænsningen. Sogneforeningen har efterfølgende stået for dialogen lokalt.

Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge og afgrænse Hover som omdannelseslandsby
og dermed give byen bedre og flere muligheder for at udvikle sig med baggrund i byens
stedbundne kvaliteter. Ved at udpege Hover som omdannelseslandsby kan man fravige en af planlovens grundprincipper om, at byer som udgangspunkt skal udbygges indefra og ud. Der kan derfor ansøges om landzonetilladelse til byggeri på lokaliteter, som ellers ikke var muligt. 

Resultat fra offentlighedsfasen

Der er i offentlighedsfasen modtaget bemærkninger fra:

 • Miljøstyrelsen
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • En nabo

De indkomne bemærkninger og notat med administrationens forslag til svar er vedlagt som bilag.

Miljøstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger knytter sig primært til omdannelseslandsbyens afgrænsning, som de ikke mener tager hensyn til de landskabelige interesser og påvirkning af det åbne land.

Miljøstyrelsen kan som overordnet myndighed nedlægge veto mod planens vedtagelse, såfremt at Ringkøbing-Skjern kommune ikke imødekommer styrelsens bemærkninger. Der har i offentlighedsfasen været dialog med Miljøstyrelsen. Styrelsen godtog Ringkøbing-Skjern kommunes forslag til ændret afgrænsning samt supplerende landskabsredegørelse. Dette bevirkede, at styrelsen besluttede ikke at fremsende en konkret indsigelse mod planerne.

På baggrund af de indkomne bemærkninger anbefaler administrationen, at der foretages rettelser i forhold til det offentliggjorte planforslag (se bilag med notat samt tilrettet tillæg). Rettelserne omhandler en supplerende landskabsredegørelse som erstatter afsnittet om landskabsinteresser i kommuneplantillægget.

Den sydlige del af afgrænsningen justeres, så nogle arealer tages ud af udpegningen (se kort), så der i højere grad tages hensyn til eksisterende landskabselementer, beskyttet natur og markant skrånende terræn mod Hover Ådal.

Naboens bemærkning omhandler manglende dialog og involvering i planprocessen.