Referat: 20. januar 2022 kl. 15:00

Mødelokale 1, Servicecenter, Finderupsvej 9, Skjern
Beskæftigelsesudvalget

Deltagere

 • Carsten Bjerg
 • Irene Lund Pedersen
 • Lise Juhl Hansen
 • Irvin Christensen
 • Rita Byskov
 • Jakob Agerbo

Fraværende

 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

2: Introduktion til udvalgsarbejdet

Sagsnr: 20-024967

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget introduceres til arbejdet i udvalget, herunder:

1. Præsentation af overordnede forventninger til og rammer for udvalgsarbejdet
Beskæftigelsesudvalget tager en "Bordet rundt", hvor udvalgsmedlemmer tilkendegiver deres forventning til udvalgsarbejdet.

2. Introduktionsforløb for det første halve år i udvalget
Beskæftigelsesudvalget drøfter plan for introduktionsforløb for det første halve år i udvalget

3. Udvalgets ressortområde - udvalgets opgaver jfr. Styrelsesvedtægten

4. Samarbejde med RAR (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd)

5. Håndtering af borgerhenvendelser

6. Håndering af henvendelser fra pressen

7. Mødekalender, herunder drøftelse af eventuel yderligere mødeaktivitet - for eksempel institutionsbesøg eller temamøder

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter punktet.

BilagBeslutning

Punktet blev drøftet.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

3: Forretningsorden for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 21-026963

Sagsfremstilling

I medfør af styrelseslovens § 20, stk. 3, fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen beskriver blandt andet reglerne for, hvordan møder afvikles, regler om
forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder. Forretningsordenen beskriver
ligeledes, hvordan beslutninger træffes. Herudover beskriver forretningsordenen også regler om
habilitet og tavshedspligt.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende
ordinære møder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse af 28-3-2017 nr. 318 om kommunernes styrelse § 20, stk. 3.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forretningsordenen godkendes.

BilagBeslutning

Forretningsordenen blev godkendt.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

4: Vejledningsudvalget for UU Ringkøbing-Skjern- Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sagsnr: 21-020597

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem fra Børne- og Familieudvalget og 1 byrådsmedlem fra Beskæftigelsesudvalget til Vejledningsudvalget for UU Ringkøbing Skjern, Ungdommens Uddannelsesvejledning for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Vejledningsudvalget drøfter UU Ringkøbing-Skjerns virke det kommende år, herunder retningen for UU, ressourcefordeling og eventuelle områder, der ønskes øget fokus på. Der er to årlige møder - forår og efterår.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget udpeger et medlem til Vejledningsudvalget.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget udpeger Rita Byskov til Vejledningsudvalget for Ungdommens uddannelsesvejledning fra Beskæftigelsesudvalget.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

5: Resultatopfølgning 2021 til orientering

Sagsnr: 20-022900

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet opgørelser og statistikker over målgrupperne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres opmærksom på, at statistikken på sygedagpenge og jobafklaring ikke umiddelbart kan sammenlignes med tidligere år. Dette skyldes, at områderne fra den 3. juni 2020 er gået over på et nyt udbetalingssystem, som administrationen endnu ikke kan trække statistik ud fra. Statistikkerne er derfor trukket fra fagsystemet, og specielt på sygedagpengeområdet betyder det, at borgere på ferie tæller med i sygefraværet, da de stadig har en aktiv sag i fagsystemet.

Beskæftigelseschefen vil på mødet gennemgå tallene for udvalgte områder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

BilagBeslutning

Punktet blev taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

6: Gensidig orientering

Sagsnr: 22-000541

Sagsfremstilling

Herunder:

 • KL jobCAMP 22 afholdes den 3. til 4. november 2022. Der er endnu ikke et program tilgængeligt

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager punktet til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

7: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard
Kontaktoplysninger