Referat: 11. november 2019 kl. 16:30

Hotel Smedegaarden Lem, Jernbanegade 2, 6940 Lem
Landdistriktsrådet

Deltagere

 • Dennis Barbesgaard
 • Irene Lund Pederen
 • Helge Albertsen
 • Klaus Korsholm
 • Irvin Christensen
 • Jesper Lærke
 • Bjarne Svendsen
 • Christian Christensen
 • Torben Hjøllund Mortensen

Fraværende

 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde i Landdistriktsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at referatet godkendes.

Bilag Beslutning

Referatet godkendes.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendes.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

3: Orientering fra Landdistriktsrådets formand

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der gives en orientering fra formanden.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden henviser til beretningen, der gives på årsmødet.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

4: Ansøgning til landdistriktspuljen. Landsbyklyngen Friskvind i Naturens Rige - et mobilt mødested for alle

Sagsnr: 19-026937

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet har modtaget ansøgningen "Landsbyklyngen Friskvind - Friskvind i Naturens Rige et mobilt mødested for alle" til landdistriktspuljen fra landsbyklyngen Friskvind.

Se kriterier og retningslinjer for landdistriktspuljen her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer/landdistriktspuljen

Økonomi

Der søges om 43.200 kr. Der resterer 511.150 kr. i udisponerede midler i puljen.

Der er givet midler til følgende projekter:

 

Min Landsby app

13.700 kr.

Unge med Vilje i Bedst mod West

49.750 kr.

Dynamik i Lem/6940

35.000 kr.

Landsbyklyngen VestRum

52.900 kr.

Fælles Åben Landsby i Hemmet, Sdr. Vium, Bork og Lyne

80.000 kr.

Fælles multisite - Fjelstervang/Rimmerhus/Vorgod-Østerby

31.800 kr.

Udviklende landsbyklyngesamarbejde i de 7 sogne i VestRum

35.000 kr.

Filmprojekt til markedsføring af Hover og Torsted sogne

15.700 kr.

Drivvejen til Hest

25.000 kr.

Elektrisk VestRum

(Projekt med fokus på delebiler (el og benzin), delebus og dele-elcykler)

55.000 kr.

Kommunikation som løftestang i landsbyklyngen Bedst mod West

25.000 kr.

Forankring og synliggørelse af landsbyklyngen Friskvind

70.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at landdistriktsrådet drøfter den indkomne ansøgning og træffer beslutning om tilsagn eller afslag.

Bilag Beslutning

Rådet giver tilsagn til ansøgninger.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

5: Ansøgning til landdistriktspuljen: Danmarks Flotteste Busskur (DFB)

Sagsnr: 19-026946

Sagsfremstilling

Landdistriktsrådet har modtaget ansøgningen "Danmarks Flotteste Busskur" til landdistriktspuljen fra Aktiv Faster.

Se kriterier og retningslinjer for landdistriktspuljen her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer/landdistriktspuljen

Økonomi

Der søges om 50.000 kr. Der resterer 511.150 kr. i udisponerede midler i puljen.

Der er givet midler til følgende projekter:

 

Min Landsby app

13.700 kr.

Unge med Vilje i Bedst mod West

49.750 kr.

Dynamik i Lem/6940

35.000 kr.

Landsbyklyngen VestRum

52.900 kr.

Fælles Åben Landsby i Hemmet, Sdr. Vium, Bork og Lyne

80.000 kr.

Fælles multisite - Fjelstervang/Rimmerhus/Vorgod-Østerby

31.800 kr.

Udviklende landsbyklyngesamarbejde i de 7 sogne i VestRum

35.000 kr.

Filmprojekt til markedsføring af Hover og Torsted sogne

15.700 kr.

Drivvejen til Hest

25.000 kr.

Elektrisk VestRum

(Projekt med fokus på delebiler (el og benzin), delebus og dele-elcykler)

55.000 kr.

Kommunikation som løftestang i landsbyklyngen Bedst mod West

25.000 kr.

Forankring og synliggørelse af landsbyklyngen Friskvind

70.000 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at landdistriktsrådet drøfter den indkomne ansøgning og træffer beslutning om tilsagn eller afslag.

Bilag Beslutning

Rådet giver tilsagn til ansøgninger.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

6: Udpegning af repræsentant fra Landdistriktsrådet

Sagsnr: 19-020290

Sagsfremstilling

Der skal udpeges 1 repræsentant for Landdistriktsrådet til at sidde i § 17, stk. 4 udvalget vedrørende skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune med henblik på, at ændringer i skolestrukturen kan gennemføres med virkning fra august 2021.

Det forventes, at byrådet på sit møde den 19. november 2019 godkender,

 • at § 17, stk. 4 udvalget nedsættes.
 • at forslag til kommissoriet godkendes. Kommissoriet danner grundlag for udvalgets arbejde.

Sammensætningen af udvalget:

 • 4 politikere fra Ringkøbing-Skjern Kommune, hvoraf en er formand for udvalget – udpeget af byrådet

 • 2 repræsentanter for skolelederne - udpeget af Skolelederforeningen i Ringkøbing-Skjern Kommune

 • 2 repræsentanter for lærerne - udpeget af Danmarks Lærerforening – afdeling Fjordkredsen

 • 2 repræsentanter for forældrene - udpeget af Folkeskolernes Samråd

 • 1 repræsentant for Landdistriktsrådet – udpeget af Landdistriktsrådet

Udvalget refererer til Børne- og Familieudvalget og sekretariatsbetjenes af Dagtilbud og Undervisning.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Folkeskolelovens § 24 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23. juni 2014.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Landdistriktsrådet udpeger 1 repræsentant til at deltage i § 17, stk. 4 udvalget under forudsætning af, at byrådet godkender, at udvalget nedsættes.

Bilag Beslutning

Rådet udpeger Torben Hjøllund Mortensen som repræsentant fra landdistriktsrådet.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

7: Interessevaretagelse indenfor landdistriktsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 19-027297

Sagsfremstilling

Rådet skal drøfte og komme med input til, hvilke særlige interesseområder indenfor landdistriktsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune vi bør sætte ekstra fokus på eller lobbyere for, når vi møder omverdenen.

 

Hvad vil vi gerne have forbedret på landdistriktsområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune?

1. Bedre fysisk og digital infrastruktur. F.eks. Rute A15, bedre mobil- og bredbåndsdækning samt el-ladestandere.

2. Udbuddet af flere decentrale uddannelser og fjernstudiemuligheder

3. Udflytning af statslige institutioner og flere arbejdspladser til vores område

4. Vi vil øge kendskabet til mulighederne i landdistrikterne i RKSK i henhold til visionen Naturens Rige

5. Bedre lånebetingelser ved køb af fast ejendom i landdistriktsområder?

Indstilling

Administrationen indstiller, at rådet drøfter forslaget til kommunens interessevaretagelse på landdistriktsområdet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådets drøftede punktet og besluttede, at fokus på den kommunale udligningsreform skal tilføjes. Punkterne skal ikke rangordnes. Ellers skal pkt. 5 flyttes op på listen.  

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

8: Orientering fra landdistriktskoordinatoren

Sagsnr:

Sagsfremstilling

1. Temaaftenen om Fundraising gik godt – stor fremmøde og tak til Dennis for at repræsentere landdistriktspuljen/landdistriktsrådet. Vi har evalueret arrangementet og er enige om, at der skal holdes et nyt arrangement igen – formentlig til foråret 2021. Der er en del fonde, som siger, at de mangler ansøgninger fra det vestjyske, så vi håber, at der nu er åbnet op for nye ansøgninger og relationer til fondene herfra vores kommune.

2. Jeg var forleden til Erhvervsministeriets landdistriktskonference i Vingsted. Vores to projekter "Elektrisk VestRum" samt "Borgerdrevne integrationsprojekter" blev desværre ikke vindere af landdistriktsprisen. Erhvervsprojektet ”Strandet” fra Thy løb med sejren. 

På konferencen hørte jeg flere spændende oplæg med fokus på bæredygtighed bl.a. et rigtig godt indlæg vedr. biogas-anlægget i Spjald. Det gjorde vores lokale borgere rigtig godt.

Derudover var der også et oplæg om områdefornyelse og udvikling af Frøstrup som en ”grøn/bæredygtig by” - http://green.thisted.dk/category/energiske-thyboer/. Her blev Energipunkt Frøstrup fremhævet: https://energipunkt.dk/energipunkt/

Et virkelig spændende regnvandsprojekt i Nordenskov (Varde Kommune) gjorde også indtryk, da de i den landsby har formået at nytænke, hvordan en vej skal se ud. De har fjernet fortove, gjort vejen smallere og snoet – altså sammen for at lave regnvandet sive ned på stedet, og samtidig har de fået helt andre og meget flottere veje i landsbyen. Oplægsholderen fortalte, at det har haft en positiv indvirkning på boligsalget i byen. Hvis I har lyst, kan I læse lidt om det her: https://samvejr.dk/node/581.

3. Nogle af de fokuspunkter jeg ofte støder på i landdistriktssammenhæng i øjeblikket er: deleøkonomi, bofællesskaber, multifunktionel jordfordeling, mobilitetsudfordringer, arbejdet med lokale udviklingsplaner i landsbyerne.

4. Jeg har været til møde med Sundhedsrådet, da de havde en forsker på besøg fra SDU vedr. lokale udviklingsplaner og sundhed. Se evt. rapporten: https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_clf_centerlanddistriktsforskning/nyheder_fra_clf/ny+udgivelse+-+vi+ser+med+lup+paa+sundheden Snitflader mellem landdistrikterne og sundhed kalder også på opmærksomhed, da rksk borgernes selvurderede helbred ligger skidt i vores egne undersøgelser og i Region Midts statistikker. Det kan vi evt. tage op i det nye år, hvor jeg også vil gennemgå målopfyldningen på landdistriktspolitikken.

5. Der uddeles i øjeblikket ca. 12 milliarder (måske er tallet endda højere) fra puljer og fonde i Danmark. Heldigvis har Friskvind og den spirende landsbyklynge ”Den Gyldne Banan” (Bølling, Hanning, Finderup, Rækker Mølle, Astrup, Faster og Borris) lige fået del i lidt af midlerne. Grunden til at lige de projekter er sluppet igennem nåleøjet, tror jeg, er, at de i f.eks. "Den Gyldne Banan" har valgt at nytænke et ”problem”. Fra et kursus i fundraising fremhæves det, at hvis man vælger at skrive i en ansøgning, at man har et nedslidt busskur, og gerne vil opføre et nyt, så får man ingen penge.

Projektejer skal i stedet:

- inddrage forskellige interessenter i projektet

- tænke i samfundstendenser (f.eks. er der i dag en del fokus på bæredygtighed og fællesskab – gerne på tværs af generationer)

- tænke i multifunktionalitet

- tænke i kommunikation af projektet og meget mere

6. Landdistrikternes Fællesråd flytter hovedkontoret til Odder: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/landdistrikter-abner-hovedkontor-i-odder?publisherId=4127023&releaseId=13582764 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

9: Mødedatoer og mødesteder for første halvår 2020

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Forslag til mødesteder: Velling, Lønborg, Herborg, Spjald, Højmark, Astrup, Hee

Landdistriktskoordinatoren sender forslag til mødetidspunkter ud via doodle.

Indstilling

Rådet beslutter, hvor der skal afholdes møder det første halvår af 2020.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Landdistriktskoordinatoren fastlægger datoer. De 3 første byer på listen spørges om de vil have besøg i første halvår af 2020

[Finderup har siden rådsmødet henvendt sig med ønsket om at få besøg af landdistriktsrådet]

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

10: Gensidig orientering og videndeling

Sagsnr:

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ikke noget at referere.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

11: Pressekontakt

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Det er et fokuspunkt for Landdistriktsrådet at fastholde og forbedre pressekontakten.

Indstilling

Det indstilles, at mulige emner for pressen drøftes og besluttes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationen udarbejder pressemeddelelser vedr. tilsagnene til de seneste ansøgninger til landdistriktspuljen: Det mobile mødested samt Danmarks Flotteste Busskur. Valget til landdistriktsrådet skal også kommunikeres ud.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

12: Punkter til næste møde

Sagsnr:

Indstilling

Det indstilles, at Landdistriktsrådet drøfter og beslutter punkter til næste Landdistriktsrådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

13: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Jens Erik Damgaard
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 19 89
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk