25. august 2022

Nu kan du søge penge til foreningsarbejdet

Colourbox

Hos FrivilligVest er der hjælp at hente til ansøgningen til §18-puljen allerede fra tirsdag.

Første oktober er skæringsdatoen, hvis man som forening vil søge Ringkøbing-Skjern Kommunes såkaldte §18-pulje om penge til at udføre frivilligt, socialt arbejde for. 

Fordelingsprincipperne beskriver, hvem der kan søge og specifikt hvilke støtteområder, der bevilges midler til i 2022. Man kan få et overblik over de informationer på kommunens foreningsportal  

Her kan man også få et overblik over, hvilke foreninger og hvilke tiltag, der har fået støtte de foregående år. 

- Ved at sætte sig ind i, hvordan man søger midlerne, kan man hurtigere skrive en ansøgning, der lever op til fordelingsprincipperne, og som derfor har større chance for at blive imødekommet, siger Emil Sloth Sig, frivillighedskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Sidste år oplevede han, at mange borgere spurgte ind til kommunens egenbetalingskrav:

- Derfor vil vi gerne formidle helt tydeligt, hvad der gælder på området, siger Emil Sloth Sig og forklarer:

- Vi deler groft sagt foreningerne op i to kategorier: Den ene gruppe er foreninger, som vi forventer opkræver en gennemsnitlig egenbetaling på 20 kroner pr. deltager pr. aktivitetsdag. Det forventer vi for de foreninger, hvor deltagerne uden problemer kan betale. Det kunne eksempelvis være en forening, som afholder fællesspisning i det lokale forsamlingshus for at skabe fællesskab og forebygge ensomhed. Deltagerne havde formentlig alligevel betalt i omegnen af 20 kroner for et aftensmåltid, forklarer han.

Den anden gruppe, er foreninger, hvor kommunen ikke forventer, at der er en egenbetaling fra deltagerne. Det kunne f.eks. være aflastningstjenester, vågetjenester, besøgstjenester, børnetelefonen og lignende. Desuden gælder det de foreninger, som har en begrundet forventning om, at egenbetalingskravet ville afholde deltagerne fra at komme, fordi deltagerne ikke har råd.

- For disse foreninger, er det vigtigt at de skriver denne begrundelse i deres ansøgning til §18 puljen. Gør de det, er det en meget stor sandsynlighed for, at de ikke vil blive bedt om at indkræve egenbetaling, forklarer Emil Sloth Sig.

Han peger på, at egenbetalingen gerne må indkræves som et årligt kontingent fra deltagerne, som betaling for kaffe og kage eller som entré, og at egenbetalingen gerne må tjenes af deltagerne i forbindelse med bankospil, loppemarkeder og lignende. Bevillinger for støtteklubber eller fonde tæller derimod ikke som egenbetaling.

- Reglerne er en anelse komplicerede, men politikerne har vedtaget de her regler for at sikre, at kommunens §18 midler bruges til gavn for de socialt udsatte borgere, som har størst brug for pengene. Det betyder, at socialt udsatte kan få gavn af de §18-penge, som andre foreninger afholder sig fra at søge, fordi deres medlemmer godt kan klare en beskeden egenbetaling. Det er glædeligt, for §18 puljen bliver hvert år søgt for flere midler, end der er i puljen, fortæller Emil Sloth Sig.

Før man som frivillig forening sender sin ansøgning om §18-midler, er det derfor en god idé, at man læser de nye fordelingsprincipper igennem. I hovedtræk er det vigtigt at vide, at:

Man skal ind på siden https://foreningsportal.rksk.dk for at søge §18 midler (linket virker ikke med www).
Puljen kan ikke kun søges af frivillige sociale foreninger, men også af fx idræts- kultur- eller borger/sogneforeninger m.fl. i det omfang at der er tale om frivillige indsatser til gavn for socialt udsatte borgere. Eksempelvis fik en sportsklub §18 midler til at betale kontingentet for en voksen med begrænset økonomisk råderum.
Man kan finde årets fordelingsprincipper, læse vejledningen og udfylde ansøgningsskema vedr. §18-puljen på Foreningsportalen.

 

Hvis man vil have rådgivning og vejledning til at søge puljerne, kan man kontakte FrivilligVest via e-mail på frivilligvest@frivilligvest.dk eller på telefon 82 30 67 70 og evt. aftale et vejledningsmøde med dem.

 

FrivilligVest.dk/kalender kan man også tilmelde sig et af de fem §18 vejledningsmøder i Ringkøbing, Torsted, Skjern, Vostrup og Hvide Sande, som afholdes i løbet af september.