18. januar 2024

Her er Byrådets plan for vedvarende energianlæg i Naturens Rige

Skyfish

Opsætning af anlæg til produktion af vedvarende energi er helt i tråd med den Plan- og Udviklingsstrategi, som et samlet byråd står bag. Før der bliver rejst nye vindmøller eller opsat solcelleanlæg skal projekterne dog igennem en grundig ansøgnings- og godkendelsesproces.

- Det er vigtigt for byrådet, at der er tid til dialog - og at borgere omkring mulige VE-anlæg bliver inddraget tidligt og får mulighed for at få indflydelse.

Sådan siger borgmester Hans Østergaard i kølvandet på, at byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune netop har forlænget fristen for at indsende ansøgninger om vedvarende energianlæg to måneder til den 1. maj.

- Med én fælles frist for indsendelse af ansøgninger ønsker byrådet at danne et overblik over VE-ansøgninger for hele kommunen, så vi kan lave en ordentlig planlægning, der rækker helt frem til 2030, hvor vi skal være i mål med reduktionsmålene i vores klimaplan, tilføjer Hans Østergaard.

Han peger på, at alle ansøgningerne samlet på én gang skal danne grundlag for en god planlægning, hvor der skal være plads landbrug, natur- og klimaprojekter og vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Borgmesteren understreger, at udsættelsen af den fælles ansøgningsfrist betyder, at projektudviklere bag eventuelt kommende anlæg til produktion af vedvarende energi nu har god tid til at afholde informationsmøder i de lokalsamfund, hvor de afsøger mulighederne for at opsætte vindmøller eller solcelleanlæg.

Lang og grundig proces

Projektudviklernes informationsmøder, er bare én ufravigelig del af en omfattende og langvarig proces for opsætning af VE-anlæg, som byrådet har vedtaget for Ringkøbing-Skjern Kommune:

I punktform ser byrådets proces for opsætning af VE-anlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune således ud:

  • Informationsmøder
  • Projektudviklere (gen)indsender deres ansøgning(er)
  • Administrativ vurdering af ansøgninger
  • Temamøde i byrådet
  • Borgermøde
  • Byrådet beslutter, hvilke ansøgninger der skal arbejdes videre med
  • Bearbejdning af de udvalgte ansøgninger, med mulighed for lokal dialog
  • Udarbejdelse af plangrundlag for de enkelte konkrete projekter

 

Lokal værdiskabelse

Den nye procedure for behandling af VE-ansøgninger kommer sideløbende med, at byrådet er ved at revidere kommuneplanens retningslinjer for opsætning af VE-anlæg. Revisionen skal sikre, at der tages de nødvendige hensyn, når der planlægges for solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg i det åbne land.

- Med den Plan- og Udviklingsstrategi, som et samlet byråd står bag, har byrådet sat retningen for en satsning for yderligere udvikling af vedvarende energianlæg i det åbne land. Det er en satsning, der samlet set skal bidrage til kommunens målsætninger på klimaområdet – og som skal skabe lokal værdi for Ringkøbing-Skjern Kommune og kommunens borgere, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Nyholm Knudsen.

Han peger på, at der i byrådets Plan- og Udviklingsstrategi bl.a. står:

”I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi ambitiøse på klimaets vegne. Med de store åbne vidder og den friske vestenvind har vi både muligheden for og pligten til at tage ansvar og producere langt mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Den mulighed skal vi udnytte. Derfor skal der fortsat være mulighed for at etablere varierede typer af vedvarende energianlæg i det åbne land. I samarbejde med borgere og erhvervsliv vil vi arbejde for at sikre lokal indflydelse og medejerskab.”

- Vi ser muligheden for både at bidrage med vores del ind i den grønne omstilling og samtidigt skabe merværdi i kommunen. Vi producerer og eksporterer mange varer fra Ringkøbing-Skjern kommune til hele verden, og det skaber arbejdspladser og skatteindtægter. Derfor ser byrådet også muligheder i, at f.eks. et Power to X-anlæg ved Stovstrup kan skabe værdi for kommunen, siger Ole Nyholm Knudsen og tilføjer:

- Som en del af den merværdiskabelse opfordrer vi alle projekter til at indtænke rekreative tiltag som f.eks. stisystemer, foruden skovrejsning, udtagning af lavbundsjorde og biodiversitet til gavn for både borgere og miljø. Det er vigtigt for byrådet, at projekter skaber lokalværdi, og at projektudviklere fra start inddrager lokalbefolkningen i udvikling af nye projekter.

Borgermøde senere på året

Når kalenderbladet er vendt til den 1. maj 2024, alle ansøgninger er modtaget og Byrådet har haft lejlighed til at kigge på dem, vil kommunen afholde et borgermøde.

- På borgermødet vil vi fortælle om de ansøgninger, der er kommet ind og om den proces, der er i gang – og give alle mulighed for at komme til orde og få svar på de spørgsmål eller bekymringer, man måtte have, lover Ole Nyholm Knudsen.

 

FAKTA:

Med sin Plan- og Udviklingsstrategi og Klimaplan har politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune sat en retning for yderligere udvikling af vedvarende energianlæg i det åbne land - og nogle klart definerede mål for den grønne omstilling.

Udover at sikre, at kommunen har nedbragt CO2-udledningen med 70 pct. inden 2030, har politikerne også besluttet, at kommunen skal være 100 pct. fossilfri i 2040 og CO2-neutral i 2050.

Læs mere om proceduren for opstilling af VE-anlæg på kommunens hjemmeside 

På linket her kan du læse kommunens Plan- og Udviklingsstrategi

På linket her kan du læse kommunens Klimaplan