25. juni 2020

Tørster du efter din egen boring til havevanding?

colourbox

Kommune giver som udgangspunkt tilladelse til etablering af haveboringer i hele kommunen. Der er dog regler for, hvor man må etablere sin boring i forhold til bygninger, nedsivningsanlæg, veje, vandværkets drikkevandsledning og en række andre forhold. Det er alt sammen noget, som kommunen skal forholde sig til, inden tilladelsen gives. I langt de fleste tilfælde, kan der findes en egnet placering inden for matriklen.

For at søge tilladelse til at etablere en boring til vandindvinding, skal man gå ind på kommunens hjemmeside på dette link: https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning

Alternativt kan man kontakte Land, By og Kultur på 99741515 eller e-mailadressen land.by.kultur@rksk.dk.

Det tager i gennemsnit ca. 2 til 8 uger at få en tilladelse afhængigt af, om der skulle være særlige forhold, herunder forurenede grunde i nærheden. Tilladelsen er gratis.

Der er ganske få undtagelser...

... hvis jorden er forurenet
Der er kun ganske få steder, hvor man ikke vil kunne få tilladelse. Det er f.eks. hvis man bor tæt på en kirkegård eller en forurenet grund. Her er der nemlig risiko for at vandet kan være sundhedsskadeligt, så det er både for at beskytte borgeren og for at hindre spredning af forureninger, at man ikke kan få tilladelse her. I visse tilfælde kan man dog få en tilladelse alligevel, men med restriktioner på, at man ikke må vande spiselige grøntsager. Det afhænger af den konkrete forureningstype. 


Kirkegården er nem at få øje på for den almindelige borger, men det er ikke altid til at vide, om der ligger en forurenet grund tæt på, hvor man bor. Derfor er det vigtigt for ens egen skyld, at man søger om tilladelse, så kommunen kan tjekke det.

... hvis man bor tæt på et nedsivningsanlæg

Det er også uhygiejnisk at etablere en vandindvindingsboring for tæt på et nedsivningsanlæg til husspildevand. Hvis boringen står for tæt på ens eget eller naboens nedsivningsanlæg til husspildevand, risikerer man at trække fækale og dermed sundhedsskadelige bakterier med op i vandet.

 

... hvis man bor tæt på vandværksboringer
I sagsbehandlingen kigger kommunen på hensynet til fremtidens drikkevand, som indvindes af vandværkerne. Bor man indenfor 300 meter af en vandværksboring, vil man heller ikke kunne få tilladelse til at etablere en haveboring. Det skyldes, at fremtidens drikkevandsressource er af samfundsmæssig interesse, som er vigtigere end indvinding af vand til at vande have med.

 

Få fat på en autoriseret brøndborer

En boring er et hul i jorden, der spules eller bores afhængigt af jordlagene. Boringen skal etableres, så den efterfølgende er tæt og jorden omkring den er forseglet. Derved minimerer man risikoen for, at forurenende stoffer fra jordoverfladen kan sive ned og forurene jordlag og grundvand længere nede.

Der er altså regler for, hvordan en boring skal etableres, derfor er det kun folk, der har bevis på, at de har den rette uddannelse, der må etablere dem. Det betyder, at det kun er brøndborere med et A-bevis, der må etablere haveboringer. Brøndboreren lærer gennem sin uddannelse, hvordan boringerne skal etableres for at overholde reglerne, så de ikke udgør en risiko for jord og grundvand længere nede.

Når man har fået tilladelsen

Tilladelsen til at etablere en boring er i Ringkøbing-Skjern Kommune samtidig en tilladelse til at indvinde vand fra boringen, så man skal altså kun sende én ansøgning.

Med tilladelsen får man en liste over brøndborere med A-bevis i Region Midtjylland. Man får også et link til den fulde brøndborerliste på GEUS hjemmeside, hvis man hellere vil bruge én uden for Region Midtjylland.

Man har ét år til at få lavet boringen, fra tilladelsen er givet. Tilladelsen gælder desuden til at indvinde vand i 15 år, såfremt du får boringen lavet.

Inden tilladelsen udløber, skal man sørge for at ansøge om fornyelse.

Er du det mindste i tvivl, så kontakt kommunen på telefon 99 74 15 15 eller e-mail land.by.kultur@rksk.dk.

Fakta

Om vandindvinding står der i loven:

Indvinding af vand forvaltes efter Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 118 af 22. februar 2018. Følgende paragraffer er relevante her:

§ 18. Grundvand og overfladevand må ikke indvindes uden tilladelse.

§ 20. Kommunalbestyrelsen meddeler tilladelse til vandindvinding.

§ 21. Vandindvindingsanlæg må ikke etableres eller på væsentlig måde udbedres eller ændres, før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse hertil.

Stk. 2. En brønd eller boring kan dog uden tilladelse etableres inden for en afstand af fem meter fra det hidtidige indvindingssted samt udbedres eller ændres, når dette er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Anmeldelse herom skal indgives til kommunalbestyrelsen, inden arbejdet påbegyndes.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen bestemme, at etablering, udbedring eller ændring af en brønd eller boring kun må ske, når der er meddelt tilladelse hertil efter stk. 1.

 

Om boring står der i loven:

Etablering af boringer forvaltes efter Bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28. oktober 2013. Følgende paragraffer er relevante her:

§ 2. Kategori A-boringer omfatter følgende boringer:

1) Boringer til vandindvinding, jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.

2) Boringer til permanent grundvandssænkning.

3) Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.

4) Permanente pejleboringer.

5) Moniteringsboringer.

6) Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.

7) Miljøtekniske afværgeboringer.

8) Boringer til tilledning af vand til undergrunden.

9) Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

10) Andre boringer, hvor der efterlades installationer.

 

§ 4. Etablering af boringer og sløjfning m.v. af boringer og brønde i henhold til denne bekendtgørelse skal udføres af personer, der opfylder de fastsatte krav i bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

§ 6. Borearbejder må først påbegyndes, efter at der er indhentet tilladelse efter kapitel 4 eller 5 i lov om vandforsyning m.v., eller efter § 19, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, eller foretaget anmeldelse efter § 21, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v.

Stk. 2. Den, der udfører borearbejdet, skal sikre sig, at tilladelse foreligger, eller at anmeldelse er foretaget efter § 21, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., inden arbejdet igangsættes