2. maj 2024

26 ansøgninger om vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Colourbox

Da byrådets frist for ansøgninger til vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune udløb til midnat, var der indkommet 26 ansøgninger om at opføre vindmøller, solceller og power-to-X-anlæg. Kommunen inviterer alle interesserede borgere til et offentligt informations- og dialogmøde den 24. juni.

Der er rift om arealerne – også i Danmarks geografisk største kommune.

Hvor landbrugsproduktionen traditionelt har fyldt meget, er der også en stor interesse for at bruge arealer til bl.a. vedvarende energianlæg – foruden skovrejsning, udtagning af lavbundsarealer m.m.

For at få et samlet overblik bad byrådet derfor potentielle opstillere af vindmøller og solceller om at indsende deres ansøgning senest 1. maj.

Det har 12 projektudviklere og private lodsejere nu gjort. Inden midnat havde de afleveret i alt 26 ansøgninger. Ansøgningerne fordeler sig på tre ansøgninger om opstilling af vindmøller, otte ansøgninger om opstilling af både vindmøller og solceller i samme område samt 15 ansøgninger om opstilling af solceller i et område. Herudover er der søgt om etablering af et power-to-X anlæg, ligesom kommunen har modtaget en interessetilkendegivelse på vindmøller uden et projekt.

- Antallet af projektansøgninger fortæller mig, at der både blandt projektudviklere og mange lokale lodsejere er en stor interesse for den grønne omstilling. Det taler ind i kommunens klimaambitioner, men når det er sagt, vil jeg gerne minde om, at ikke ét af projekterne er vedtaget endnu. Den politiske proces er først ved at gå i gang, siger borgmester Hans Østergaard. 

Projekterne, der er søgt om, er i vilkårlig rækkefølge følgende (projektnavn, firma, type VE-anlæg):

 • Solpark Skaven, Privat, solceller
 • Kirsebærmose, HOFOR, vindmøller og solceller
 • Hoven, Better Energy, solceller
 • Vindmøller og solceller syd for Finderup med direkte el-linje til Arla Foods, Tylvad Vind ApS, vindmøller og solceller
 • Kjelstrup Sol II, Momentum, solceller
 • Sønder Vium, Towii Renewables, vindmøller og solceller
 • Megaton – solcelleanlæg ved Vennervej, GreenGo, solceller
 • Tim Udvidelsesprojekt, Energicenter Nord, vindmøller og solceller
 • Velling Mærsk Udvidelsesprojekt, P/S Tændpibe Vind, vindmøller
 • Sdr. Bork Sol, Momentum, solceller
 • Megaton – Solcellepark Tændpibe, GreenGo, solceller
 • Skuldbøl Sol, Momentum, solceller
 • Sdr. Vium Vind, Momentum, vindmøller
 • Megaton - Solcellepark Vejlevej, GreenGo, solceller
 • Megaton – Solcelleanlæg ved Lyngsmose, GreenGo, solceller
 • Megaton – Solcellepark ved Stovstrup, GreenGo, solceller
 • Megaton – Vindmøller ved Hanning, GreenGo, vindmøller
 • Fjaldene Sol & Vind, Momentum, vindmøller og solceller
 • Vester Barde Energipark, Wind Estate, vindmøller og solceller
 • Energipark Østergårde, European Energy, solceller
 • Energipark Heimdal, European Energy, solceller
 • Testcenter Søgårdsvej ved Stauning Lufthavn, GreenGo, solceller
 • Megaton – Hybridpark, Nørhede-Hjortmose, GreenGo, vindmøller og solceller
 • Megaton – Hybridpark, Hemmet-Sønder Vium, GreenGo, vindmøller og solceller
 • Solcelleanlæg ved Lønborg Hede, Copenhagen Infrastructure Partners, solceller
 • Megaton – Solcelleanlæg ved Ådum, GreenGo, solceller

Interessetilkendegivelse u/projekt:

 • Gestenge Vindmøllepark, Wind Estate, vindmøller

 

Den videre proces

Af hensyn til GDPR, skal kommunen ekstrahere personfølsomme oplysninger, før de indsendte ansøgninger kan offentliggøres.

- Det betyder, at vi skal bruge et par dage på at tage personoplysninger ud. Men vi forventer at lægge de indkomne ansøgninger ud på kommunens VE-hjemmeside sologvind.rksk.dk senest den 8. maj, siger Ann Elisabeth Bjerrehøj, afdelingsleder i kommunens Plan-afdeling.

Herudover vil det blive muligt at få et overblik over alle ansøgte VE-projekters placering på kommunekortet, som også er at finde på sologvind.rksk.dk

I de kommende uger vil administrationen registrere de indkomne ansøgninger bl.a. i forhold til, om projekterne lever op til byrådets ønsker om f.eks. muligheder for multifunktionalitet, altså om f.eks. solcelleprojekter er tænkt placeret på lavbundsjord, der af hensyn til både klima og miljø alligevel skal udtages fra almindelig landbrugsdrift.

30. maj holder byrådet et internt temamøde om ansøgningerne, før politikerne 10. juni tager på bustur rundt for at besigtige nogle af de områder der er indmeldt projekter på.

24. juni inviterer byrådet alle interesserede borgere til et offentligt informations- og dialogmøde i Tarm. Mødet holdes kl. 17 til 21. Invitation til mødet annonceres i god tid forud for mødet bl.a. på sologvind.rksk.dk.

Baggrund:

Byrådet vedtog i oktober 2023 at igangsætte en ansøgningsrunde, hvor alle potentielle opstillere af VE-anlæg blev opfordret til at (gen)indsende deres ansøgning senest 1. marts 2024, hvis de ville sikre sig, at deres projekt skulle komme i betragtning til en plads i solen eller i vestenvinden i kommunen. For at give tid til, at projektudviklerne kunne afholde informationsmøder, blev ansøgningsfristen udsat til 1. maj.

Ansøgningsrunden, der har inkluderet allerede ansøgte projekter, skal give administrationen og politikere et samlet overblik over alle ansøgte projekter, og give politikerne et bedre beslutningsgrundlag, når de skal beslutte, hvilke vedvarende energianlæg, der skal arbejdes videre med og sidenhen planlægges for.

Kommunen har sendt et kommuneplantillæg i høring frem til 17. juni. Sammen med et sæt politiske signaler fokuserer revisionen af kommuneplanen på borgerinddragelse i VE-projekterne og skal sikre, at der ved opsætning af vedvarende energianlæg planlægges med stort hensyn til lokalsamfundet. Herudover fokuserer begge dokumenter på mulighederne for multifunktionalitet i forbindelse med opsætning af VE-anlæg, herunder udtagning af lavbundsjorde, øget biodiversitet, skovrejsning, rekreative tiltag m.m.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi ambitiøse på klimaets vegne, og med kommunens beliggenhed, er der muligheder for at anlægge varierede typer af vedvarende energianlæg og samtidig sammentænke disse projekter med andre værdiskabende tiltag, siger formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg Ole Nyholm Knudsen.

Han peger på, at biodiversitet, skovrejsning og rekreative områder er blandt byrådets ønsker i forbindelse med VE-anlæg, og tilføjer:

- Dertil kommer kravene fra nationalt hold om udtagning af kulstofholdige lavbundsjorde for at nedbringe CO2-udledningen, og til sommer skal vi i gang med Vandmiljøplan 3, hvor jord også skal udtages for at reducere udledningen af kvælstof, nitrat og fosfor til gavn for fisk og andet dyre- og planteliv i vores nære vandmiljø. Det lægger alt sammen et pres på arealer, der tidligere har været produktionsjord, men vi tror på, at vi kan finde løsninger der både er til gavn for klimaet, naturen og os der bor og arbejder her.

 

Fakta:

Udover at nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i perioden 1990-2030 har Ringkøbing-Skjern Kommune en klar ambition om at være klimarobust, blive 100 pct. fossilfrit område i 2040 og opnå CO2-neutralitet i 2050.

Læs mere på sologvind.rksk.dk

Og i kommunens klimapolitik Klimaplan A