11. maj 2020

Så er Lalandia-byggeriet i gang i Søndervig

Arkivfoto, colourbox

Arkivfoto.

Samtidig med, at køerne er kommet på græs rundt omkring i kommunen, er gravkøerne også kommet i sving. Tilladelserne er nemlig nu på plads for, at Lalandia kan gå i gang med at bygge de resterende af i alt 483 ferieboliger og badeland på et 60 ha stort område nord for Søndervig Landevej i Søndervig.

Med byggeriet følger bl.a. etablering af kanaliseringsanlæg og regnvandsbassiner, kloakering og midlertidig grundvandssænkning. Herudover skal de trafikale forhold udbygges og optimeres.

Frem mod udgangen af 2023 betyder det, at der løbende vil være anlægs- og renoveringsarbejde på strækninger af Houvig Klitvej, Holmsland Klitvej, Søndervig Landevej, Badevej og Lodbergsvej i Søndervig.

- Det bliver omfattende, og i en lang periode vil det blive lidt træls rent trafikmæssigt. Men det skal nok blive godt, lover Niels Peter V. Lauridsen, afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Plan- og Vejanlæg-afdeling. Han tilføjer:

- Jeg tror, at alle, der på et tidspunkt har kørt i bil til Søndervig vil give mig ret i, at det er nødvendigt at gøre noget ved de trafikale forhold i og omkring Søndervig. Allerede nu er der ofte – og især i turistsæsonen - kø både på Holmsland Klitvej og på Søndervig Landevej. Så når Lalandia-byggeriet nu går i gang, har vi samtidig projekteret med en omfartsvej sydøst om det eksisterende lyskryds, som skal føre en del af trafikken uden om Søndervig.

Midlertidige løsninger

Arbejdet på omfartsvejen går i gang allerede senere på måneden. Desuden vil den parkeringsplads, der gennem tiden er opstået på Lalandia-grunden blive sløjfet. Lokalt arbejdes der på at finde en ny løsning for en midlertidig P-plads, mens Ringkøbing-Skjern Kommune med tiden forventer at kunne etablere en permanent parkeringsplads i Nyhavnsområdet inden for den projekterede omfartsvej mod Hvide Sande.

Herudover skal gravearbejdet i første omgang føre til etableringen af midlertidige adgangsveje til Lalandia-grunden fra både Søndervig Landevej og Houvig Klitvej, ligesom Lalandia vil påbegynde byggeriet af feriehusene i den nordlige del af Lalandia-grunden.  

- De midlertidige adgangsveje vil betyde, at flere langsomtkørende, tunge lastbiler vil skulle svinge ind på grunden fra begge retninger af både Søndervig Landevej og Houvig Klitvej, siger Thomas Nielsen, projektdirektør hos Lalandia.

Han erkender, at det storstilede byggeri af feriehuse og badeland vil bidrage til de trafikale udfordringer, der allerede eksisterer i området omkring Søndervig, men understreger, at Lalandia - sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune – arbejder vedholdende på at minimere generne.

- Det kommer til at tage tid og det kommer til at støje og støve. Det kan ikke undgås, når vi skal have flyttet en masse jord og byggematerialer. Men vi håber, at vi ved at oplyse om de gener, der uvægerligt opstår, kan afhjælpe de værste følgevirkninger for de beboere, pendlere og besøgende der vil blive berørt af byggeriet, siger Thomas Nielsen.

Ud over trafikale udfordringer vil generne i første omgang fortrinsvist bestå i bankende lyde fra pilotering, når Lalandias entreprenører fra omkring den 15. juni og frem til august går i gang med at ramme pæle i jorden til fundament for byggeriet.

I dialog med lokalsamfundet

Grave- og byggearbejdet på Søndervig-projektet vil ifølge planen fortsætte frem til udgangen af 2023, og med de mange delprojekter kan det være svært at følge med udefra.

Derfor planlægges der i øjeblikket en række tiltag, der skal give naboer, sommerhusejere og –lejere, erhvervslivet samt pendlere og andre besøgende mulighed for at holde sig orienteret om projektet.

- Vi har en god tradition i Ringkøbing-Skjern Kommune for at inddrage borgerne og tage en god, åben dialog. Så der bliver i øjeblikket arbejdet på at arrangere et informationsmøde for alle interesserede, men corona-nedlukningen har besværliggjort det lidt, siger formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, John G. Christensen. Han tilføjer, at han selv langt ville foretrække et ’rigtigt’ møde, men at et muligt alternativ kunne være et virtuelt møde med chatfunktion til dem, der har spørgsmål til projektet.

- Uanset hvad, så sigter vi efter at kunne invitere til et informationsmøde i løbet af ganske kort tid, siger John G. Christensen.

Derudover er Ringkøbing-Skjern Kommune i gang med at oprette en projektside på kommunens hjemmeside, hvor informationer, kort og nyheder om projektet vil blive samlet. Herudover er der planer om en plancheudstilling i Søndervig, hvor man måned for måned via f.eks. billeder, skitser og plantegninger kan følge planerne for byggeriet på Lalandia-grunden samt anlægs- og renoveringsarbejdet på de omkringliggende veje.

Og endelig vil kommunen invitere lokale repræsentanter til at indgå i en følgegruppe, der tænkes nedsat med det formål at udveksle information i begge retninger:

- Vi vil meget gerne være åbne omkring projektet og inviterer derfor lokale repræsentanter ind i et samarbejde, hvor vi kan videndele og udveksle information. Vores forventning er, at følgegruppen vil kunne fungere som en slags ambassadører for de lokale beboere og brugeres hensyn – og omvendt, at de vil være de bedste til at få kanaliseret informationen videre ud i lokalområdet, forklarer Niels Peter V. Lauridsen og tilføjer:

- Det vil give interesserede en mulighed for at følge byggeriet – og det vil give muligheden for hurtigt at få afklaret de eventuelle misforståelser og fejlinformationer, der næsten uvægerligt vil opstå. Vi forventer, at der bliver brug for at trække på de lokales gode vilje og tålmodighed, for det bliver hektisk og der kommer til at ske mange ting på én gang. Men det skal nok blive godt til sidst.

 

FAKTA:

Læs evt. mere om Lalandia-bygeriet her: https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/maj/borgermoede-om-lalandia-projekt-i-soendervig

https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/soendervig

https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/december/glaede-over-soendervig-feriepark-aftale