12. marts 2020

Her lukker vi ned i Ringkøbing-Skjern Kommune

colourbox

Regeringen meddelte onsdag aften en række nye og alvorlige initiativer i forhold til corona-virus. Initiativerne får betydning for en række af Ringkøbing-Skjern Kommunes ydelser og tilbud til borgerne.

I alt overvejende grad lukker kommunen ned og sender medarbejderne hjem. Møder og arrangementer aflyses indtil videre. Det gælder også byrådsmøder og politiske udvalgsmøder.

Alle lukninger er fra ”så hurtigt som muligt” og to uger fra på mandag.

Oversigten herunder viser, hvordan fagområder og enheder i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver berørt. Oversigten opdateres løbende og er derfor ikke udtømmende.

Dagtilbud og Undervisning:

 • Dagpleje og dagtilbud, skoler og SFO lukkes midlertidigt ned fra mandag d. 16. marts og to uger frem. Der vil være etableret nødpasning for børn fra 0 til 9 år, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige eller private, eller for dem, der på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.
 • I bestræbelserne på at afværge smittespredning vil nødpasningen foregå på den skole eller institution, hvor barnet normalt går. Yderligere information følger snarest muligt.
 • Morgenvagten og pladsanvisningen holdes åben.
 • Skoleledere og –lærere er blevet opfordret til at sørge for, at der er opgaver til eleverne, således at børnene kan blive hjemmeskolet.
 • Klub, STU (særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), Ungdomsskolen og UU er lukket.

Børn og Familie:

 • Alle medarbejdere i Socialrådgivningen er til rådighed på tlf. og mail inden for almindelig arbejdstid.
 • 24-timers vurderingen af underretninger varetages af et nødberedskab.
 • Vagttelefonen opretholdes - både Frontteams vagttelefon i arbejdstiden og socialvagten uden for arbejdstiden.
 • Akutte tilsynsbesøg gennemføres i et begrænset omfang.
 • Møder og samtaler, der kan gennemføres telefonisk, håndteres på denne måde.
 • Deltagelse i politiafhøringer vil ske i det omfang, disse gennemføres.
 • Børn- og Ungeudvalgsmøder gennemføres idet de tager stilling til akut tvangsfjernelser af børn.
 • Alt samvær mellem forældre og børn samt aflastning i plejefamilier aflyses.
 • Familiecenteret er lukket ned.
 • Aflastningstilbuddet Sommerfuglen er som udgangspunkt lukket, dog med nødberedskab.
 • Tandplejen: Én tandlæge med klinikassistent vil være på vagt dagligt. Nødbehandlinger foretages efter telefonisk aftale.
 • Sundhedsplejen: Fungerer, men efter en nødplan, hvor der tages kontakt til alle familier, der udskrives efter fødsel.
 • I stedet for tidligt barselsbesøg i hjemmet på 4.-5. dag efter fødsel tilbydes og opfordres familierne til at bestille tid til konsultation på adresserne i Sundhedscentret i Tarm, Blomstervænget i Ringkøbing og på det tidligere rådhus i Videbæk. Konsultation vil være åben mandag og torsdag kl. 9-12.
 • Etableringsbesøg inden barnet er 14 dage henvises til konsultation samme sted.
 • Behovsbesøg, der ikke kan udsættes, henvises til konsultation samme sted. I meget særlige nødstilfælde kan der aflægges et hjemmebesøg. Dette skal være efter aftale med leder af sundhedsplejen.
 • Familien på vej: Vi opretholder et særligt beredskab omkring aftaler med sårbare familier i Familien på vej – Yderligere information følger snarest muligt.
 • Psykologer og pædagogiske konsulenter i PPR arbejder hjemmefra.

 

Handicap og Psykiatri:

 • Alle medarbejdere i administrationen i Handicap og Psykiatri – Specialteam og Vendepunktet er sendt hjem og arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt. Henvendelser pr. e-mail vil blive behandlet, dog med en længere svartid end normalt.
 • Alle bosteder holdes åbne.
 • Alle dag- og beskæftigelsestilbud, aktivitets- og samværstilbud under Handicap og Psykiatri holder lukket fra fredag morgen den 13. marts og indtil videre 14 dage frem. Det gælder bl.a. daghjemmet på Center Bakkehuset, dagtilbuddene MSM og Hatkjærhus under Skelbæk Centret samt dagtilbuddene på Me-Tri og Skovbrynet under Å-Center Syd.
 • Uvisiterede caféer på Engdraget og Langagerparken er lukket ned fra fredag den 13. marts.
 • Caféen i Smedegade i Ringkøbing er lukket. Et nødberedskab vil tage opkald og håndtere utrygge borgere fra kl. 7.00-21.00.
 • For medarbejdere i kommunens Specialteam og Vendepunktet gælder, at alle møder aflyses eller tages pr. telefon/videolink, hvis det er muligt.
 • I Vendepunktet er de afklarende og rådgivende samtaler, gruppeforløb og mestringsforløb aflyst. Gældsrådgivningen vil også blive aflyst. I særlige tilfælde kan samtaler tages pr. telefon.

 

Sundhed og Omsorg:

 • Hjemmeplejen: Fra mandag den 16. marts leveres ikke længere praktisk hjælp (rengøring) i de hjem, hvor hjemmeplejen ikke kommer og giver personlig pleje. I de hjem, hvor hjemmeplejen kommer og udfører personlig pleje, tjekker medarbejderen de mest nødvendige praktiske opgaver (rengøring af toilet og lign.)
 • Personlig pleje leveres, men der vil blive udarbejdet en prioriteringsliste over de vigtigste opgaver.
 • Sygeplejeklinikkerne: Lukker ned fra mandag den 16. marts. I stedet udføres den nødvendige pleje i borgerens eget hjem.
 • Sygepleje: Udføres som hidtil, men der laves en prioritering af, om der er opgaver, der kan udsættes
 • Ældrecentrene: Fra fredag den 13. marts opfordres alle pårørende meget kraftigt til ikke at komme på besøg (undtagen ophold hos døende).
 • Hvis pårørende insisterer på besøg, kommer de kun ind i boligen via havedør el.lign. Besøg medfører, at beboeren kun opholder sig i egen bolig, indtil de gældende retningslinjer for skærmning ophæves. I stedet opfordres der til, at kommunikation foregår via telefon, iPad eller lignende, som leveres fra pårørende. Personalet skal være behjælpelig med opringning og lign.
 • Åkanden: Fortsætter madleverancer som hidtil.
 • Borgere visiteret til madservice, som bor i eget hjem, men som dagligt kommer og spiser på et ældrecenter, kan i stedet få leveret mad fra Åkanden hjem til sig selv (fra mandag den 16. marts)
 • Aktivitetscentre (åbne tilbud): Lukker ned fra fredag den 13. marts.
 • Daghjem (visiterede tilbud): Lukker ned fra mandag den 16. marts.
 • Rusmiddelcentret: Lukker ned fra mandag den 16. marts, men der oprettes en vagttelefon.
 • Træningsafdelingen på Sundhedscenter Vest: Fra fredag den 13. marts aflyses al planlagt træning og genoptræningsplaner udsættes.
 • Hjælpemiddeldepotet: Fra fredag den 13. marts køres kun ud ved akut behov for hjælpemidler. Afhentning af hjælpemidler prioriteres, så der kun afhentes hjælpemidler fra borgerens eget hjem, hvis det er nødvendigt af hensyn til beholdningen af hjælpemidler på depotet.

 

Beskæftigelse og Borgerservice

 • Alle medarbejdere er hjemsendt, og der er lukket for borgeres adgang til Finderupsvej 9 i Skjern og Borgerservice i Ringkøbing.
 • Alle har mulighed for at arbejde hjemmefra og vil være fuldt til rådighed – blot på mail og telefon. Området kan stort set opretholde samme service som normalt.
 • Der indkaldes og gennemføres fortsat opfølgningssamtaler mv. med borgerne pr. telefon.
 • Jobkonsulenterne i Virksomhedsservice foretager ikke opsøgende opkald til private/offentlige virksomheder de næste 14 dage, da der ikke er grund til at belaste virksomhederne unødigt.
 • Telefonomstilling og Hotline i Borgerservice varetages fra hjemmearbejdsplads, således at borgerne fortsat har mulighed for personlig betjening.
 • Ansøgninger om forsørgelsesydelser vil blive behandlet af akutteam, og der kan ske udbetaling af alle ydelser.
 • Ledige borgeres rådighedsforpligtelse er suspenderet fra nationalt hold. Ledige skal derfor ikke i aktivering, søge job etc.
 • På de to kompetencecentre i Ringkøbing og Skjern, er alle borgere og alle medarbejdere hjemsendt i foreløbig 14 dage.
 • Borgere i tilbud ved Huset Venture eller i praktik ved privat/offentlig virksomhed, er ligeledes hjemsendt.
 • Der er lagt information ud til borgerne på kommunens hjemmeside og på Jobnet om kontaktoplysninger, retningslinjer for tilmelding, retningslinjer for ansøgning om forsørgelsesydelser mv.

 

Land, By og Kultur:

 • Genbrugspladserne lukkes. Forvaltningen appellerer kraftigt til, at man beholder sit affald derhjemme og ikke læsser det af ved molokkerne, hvor det både kan tiltrække rotter og sprede smitte. Der arbejdes på en løsning for affaldsaflevering for virksomheder.
 • Der vil fortsat blive indsamlet dagrenovation, ligesom skraldespande og molokker i det offentlige rum vil blive tømt. Dette sker af hensyn til rotter og smittespredning.
 • De kommunale havne er lukket medmindre, der opstår kritiske nødsituationer.
 • De kommunale autocamperpladser lukkes.
 • Offentlige toiletter er rengjort og lukket.
 • Biblioteket og Musikskolen er lukket.
 • Vinterberedskabet opretholdes, og der er vagtordning på i forhold til påvirkning af kritisk infrastruktur som eksempelvis væltede træer eller store huller i vejen. Det øvrige personale i kommunens Vej og Park-afdeling er sendt hjem. Det betyder, at der pt. ikke fejes, beskæres træer eller rettes fortove op.
 • Busserne kører i det omfang, det er nødvendigt.
 • Vi har opfordret alle haller til at følge regeringens opfordringer om at aflyse arrangementer.
 •  

Viden og Strategi:

Alle medarbejdere, dvs. medarbejdere med arbejdsopgaver inden for ekstern udvikling, økonomi, jurister, sekretariat arbejder hjemmefra og kan fortsat kontaktes pr e-mail og telefon. Fysiske eksterne møder er lukket ned. Kontakten opretholdes gennem virtuelle møder og skriftlig kommunikation.

Personale og Digitalisering:

 • Alle IT-medarbejdere arbejder hjemmefra, og kommunens IT systemer er tilgængelige som normalt.
 • Alle medarbejdere på personaleområdet arbejder hjemmefra. Der udbetales løn til alle kommunens ansatte som sædvanligt.
 • Kommunikationsafdelingen arbejder hjemmefra, og kan kontaktes på telefon og mail.

GDPR

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi generelt stor opmærksomhed på at passe godt på borgernes data. Det gælder - om muligt - i endnu højere grad nu, hvor medarbejderne arbejder hjemmefra.

---

Der vil i løbet af torsdag d. 12. marts og fredag d. 13. marts komme yderligere information i forhold til hvilke konsekvenser de nye initiativer får lokalt.

Du kan løbende holde dig orienteret her på www.rksk.dk og på Ringkøbing-Skjern Kommunes Facebook-side.

Generel information om situationen kan også findes på det fælles nationale site coronasmitte.dk