1. oktober 2019

Bred budgetaftale trodser vanskelige vilkår

Bred budgetaftale trodser vanskelige vilkår

Et samlet byråd har indgået aftale om budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommunes budgetår 2020 samt budgetoverslagsårene 2021-2023.

Byrådet konstaterer, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i Danmark, der har mistet det største tilskud pr. borger fra staten fra 2019 til 2020. Det har skabt en urimelig situation, hvor en veldrevet kommune som Ringkøbing-Skjern med et serviceniveau, der generelt ligger væsentlig under landsgennemsnittet, tvinges ud i besparelser. Byrådet konstaterer samtidig, at besparelserne er nødvendige på trods af, at der i aftalen mellem KL og Regeringen er lagt op til, at kommunernes udgifter til service fuldt ud skulle være dækket ind.

Byrådet har derfor aftalt, at fremsende et åbent brev til social- og indenrigsminister Astrid Krag, hvor det urimelige i situationen påpeges, og med en klar opfordring til at igangsætte arbejdet med en retfærdig udligningsreform hurtigst muligt.

Til trods for den vanskelige økonomiske situation er det med budgetforliget aftalt at udarbejde et budget, der begrænser besparelserne på de kommunale kerneydelser i videst mulig omfang.

De væsentligste hovedgreb for at opnå dette er:

 • Reduktion af Vækstpuljerne med 10 mio. kr. pr. år.
 • Årlige effektiviseringer på 0,5 % på alle driftsområder.
 • Tilpasning af udgifterne til arbejdsmarkedsområdet som følge af den gunstige udvikling i beskæftigelsen de senere år.
 • Reduktioner af administrationen, særligt stabene på Rådhuset.

Ringkøbing-Skjern Kommunes driftsudgifter udgør cirka 3,6 mia. kr. i 2020. Heraf kan bl.a. fremhæves følgende:

 • Byrådet er enige om at tilføre Handicap- og Psykiatriområdet samt Børne- og Familieområdet hhv. 15 og 5 mio. kr., så områderne kan håndtere det stigende behov for hjælp og støtte. Partierne anerkender samtidig, at der til trods for de tilførte midler stadig påhviler områdernes udvalg en stor opgave med at sikre økonomisk balance de kommende år.
 • Byrådet er enige om at nedsætte et udvalg med en bred repræsentation af politikere, fagfolk mm., der skal udarbejde et grundlag for, at Byrådet kan vedtage en skolestruktur, som er langtidsholdbar, og som sikrer en god balance mellem hensynet til geografisk dækning, økonomi samt faglighed og trivsel.
 • I forhold til strukturen for Social- og Sundhedsudvalget område er der enighed om at afvente arbejdet med en boliganalyse på, der forventes færdiggjort i 2020.
 • Der er enighed om, at lokaletilskuddet på fritidsområdet øges fra 68 til 75 %.

På anlægssiden er der enighed mellem partierne om at realisere Byrådets mål om et anlægsbudget på gennemsnitlig 110 mio. kr. om året, mens anlægsbudgettet for 2020 vil nå 126 mio. kr. Anlægsmidlerne er prioriteret til en række nødvendige investeringer i bl.a. infrastruktur og bygninger.

Af de største anlægsposter kan fremhæves:

 • 29,5 mio. kr. til vejprojekter i Søndervig samt ombygning af krydset Klostervej-Søndervig Landevej.
 • 10 mio. kr. til nye lokaler til Ungdomsskolen i Skjern.
 • 17,3 mio. kr. til flytning af dagtilbuddet Solstrålen i Videbæk til nye faciliteter.
 • Beslutningen om Innovest II afventer politisk behandling de kommende måneder.

Med aftalen sikrer Byrådet, at kommunen trods nødvendige besparelser og prioriteringer stadig har handlefrihed til at kunne understøtte vækst og udvikling hos kommunens virksomheder og i lokalsamfundene.

Det er Byrådets forventning, at en kommende, retfærdig udligningsreform vil tilføre kommunen midler, der giver mulighed for at styrke kerneområderne. Partierne er dog enige om ikke at budgetlægge med et forventet provenu heraf. På samme måde er der enighed om, at hvis kommunen skulle modtage midler i forbindelse med særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, så vil pengene tilføres kassen.

De enkelte partiers holdning til budgettet kan følges på kommunens Facebook-side www.facebook.com/RingkoebingSkjernKommune.

Fakta

 • Udskrivningsskatteprocent: 25,0 (uændret)
 • Grundskyldspromille 31 (uændret)
 • Likviditet ultimo året 168 mio. kr. i 2020 faldende til 69 mio. kr. i 2023.

Vedhæftede filer:

Resultatopgørelse
Besparelser
Nye tiltag
Anlæg
DUT-sager
Genbrug og renovation - anlæg
Åbent brev til Astrid Krag