9. januar 2020

Særudvalg på skoleområdet er i gang

Colourbox-foto

Antallet af skolebørn i Ringkøbing-Skjern Kommune er gennem de seneste blot ni år faldet fra 6.600 til 5.400 elever. Ifølge prognoserne vil der om fire-fem år være 700 færre elever i kommunens folkeskoler, og de stadigt mindre skoler spredt ud over Danmarks geografisk største kommune gør kommunens skoledrift uforholdsmæssigt dyr.

Det var på dén baggrund, at byrådet i forbindelse med budgetaftalen i oktober 2019 besluttede at nedsætte et specialudvalg til at se på skolestrukturen i kommunen.

Tirsdag holdt udvalget sit første møde.

En bedre skole for færre penge

Skolestrukturudvalget, der er nedsat som et rådgivende udvalg under kommunens Børne- og Familieudvalg, består af byrådspolitikere, skoleledere, lærerrepræsentanter, forældrerepræsentanter, Ungerådet samt Landdistriktsrådet.

Frem til september skal udvalget undersøge mulighederne for at gentænke den eksisterende skolestruktur og kigge på konsekvenserne for dagtilbud, 2-sprogsområdet, det specialiserede område. 

Udvalget skal ikke blot kigge på, om små skoler kan nedlægges, men skal ifølge kommissoriet også beskrive fordele og ulemper ved at ændre på strukturen i de større byer med flere skoler. Alle kommunens folkeskoler er dermed i spil i udvalgsarbejdet.

Når det gælder økonomien, har udvalget derimod en bunden opgave. Der skal findes besparelser på skoleområdet på 2 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. om året fra og med 2022.

- Vi skal komme med forslag til, hvordan vi får en bedre folkeskole for lidt færre penge. Og det tror jeg også godt, at vi kan, sagde Trine Ørskov tirsdag. Som formand for kommunens Børne- og Familieudvalg blev hun på mødet også formelt godkendt som formand for Skolestrukturudvalget.

Balancegang

Ifølge kommissoriet, som Skolestrukturudvalget arbejder ud fra, skal udvalgets forslag sikre en balance mellem økonomi, geografi samt faglighed og trivsel i skolerne. Ændringerne i skolestrukturen skal ’frigøre økonomiske ressourcer, uden at nogle elever får en urimelig lang skolevej og uden negative konsekvenser for trivsel og læring’, som det hedder i kommissoriet.

Under den forventningsafstemning, der tirsdag var et punkt på det første udvalgsmødes dagsorden blev det fra flere sider desuden understreget, at kvalitet i undervisningen er et væsentligt kriterie for en god skole, ligesom der var et udbredt ønske blandt udvalgsmedlemmerne om, at arbejdet med skolestrukturen munder ud i en langtidsholdbar løsning. Herudover var der blandt udvalgsmedlemmerne et udbredt ønske om, at se skolestrukturen i et større billede, så også eventuelle skolenedlæggelsers konsekvens på landdistrikter og lokalsamfund skal beskrives.

Formand Trine Ørskov understregede, at udvalget er rådgivende, og at det er byrådspolitikerne, der får ansvaret for at træffe de endelige beslutninger om eventuelle skolelukninger, -sammenlægninger eller ændringer i ledelsesstrukturen, så nogle skoler evt. bliver til afdelingsskoler under andre skoler.

- Jeg har et håb om, at vi i Skolestrukturudvalget har modet til at tænke ambitiøst og visionært, og at vores arbejde kan resultere i en række gode mulige modeller for den fremtidige folkeskolestruktur i Ringkøbing-Skjern Kommune, forklarede Trine Ørskov og tilføjede:

- Jeg forventer ikke, at vi kan blive enige om alting, for udvalgsmedlemmerne repræsenterer mange forskellige meninger om den bedste folkeskole – og om den bedste geografiske placering af skolerne. Men jeg forventer, at vi kan få alle gode forslag i spil, så vi kan præsentere en række forslag og pege på, hvilke konsekvenser de enkelte forslag forventes at få og derved give byrådet det bedst mulige grundlag at træffe en beslutning ud fra.

I slutningen af september skal Skolestrukturudvalget aflevere et eller flere forslag til ændringer i skolestrukturen til Børne- og Familieudvalget, hvorefter byrådet skal behandle sagen i oktober.

 

FAKTA:

Skolestrukturudvalget har følgende medlemmer:

 • Trine Ørskov (fmd.), byrådspolitiker
 • Bjarne Svendsen, byrådspolitiker
 • Hanne Simonsen byrådspolitiker
 • Niels Rasmussen, byrådspolitiker
 • Torben Hjøllund Mortensen, Landdistriktsrådet
 • Niklas Stentoft, Ungerådet
 • Torben Friis Svendsen, udpeget af Skolelederforeningen
 • Frederik Røgen Noesgaard, udpeget af Danmarks Lærerforenings lokalkreds
 • Henrik Jensen, forældrerepræsentant, udpeget af Folkeskolernes Samråd
 • Kirsten Busk, udpeget af Danmarks Lærerforenings lokalkreds
 • Sara Jørgensen, forældrerepræsentant, udpeget af Folkeskolernes Samråd
 • Marianne Kipker, udpeget af Skolelederforeningen

Under Styrelseslovens §17, stk 4 kan kommuner nedsætte ad hoc-udvalg til at arbejde med et specifikt emne. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der pt tre §17, stk 4-udvalg: Nationalpark Skjern Å-Udvalget, Videnudvalget og Skolestrukturudvalget. 

Skolestrukturudvalgets arbejde skal gøre det muligt at implementere en ny struktur med virkning fra skoleåret 2021 – 2022. Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal ifølge Folkeskoleloven være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august. Af hensyn til høring af offentligheden skal Byrådet dog offentliggøre et forslag senest primo oktober 2020.

Kommissoriet for det såkaldte §17, stk 4-udvalg ligger her:

Her kan du finde dagsordener og beslutningsreferater fra møderne i udvalget: