11. september 2023

Byrådet efterlyser input til retningslinjer for vindmøller, solceller og biogasanlæg

Colourbox

Borgerne opfordres til at komme med forslag og ideer til, hvilke hensyn, der skal tages for at opnå de mest optimale placeringer af vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en klar vision om at være klimarobust, nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i perioden 1990-2030, blive 100 pct. fossilfrit område i 2040 og opnå CO2-neutralitet i 2050.

Dét kræver alt sammen en omstilling fra fossile energikilder til mere energi fra vedvarende kilder, og der er da også stor interesse for etablering af nye anlæg til produktion af vedvarende energi i Danmarks Klimakommune.

Men hvad skal der tages højde for, når der skal opstilles vindmøller og solceller eller bygges biogasanlæg? Og hvilke kriterier afgør, om en ansøgning får med- eller modvind?

Dét spørgsmål tager byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune nu fat på i en revision af kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg – en revision, der starter med en foroffentlig idéhøring.

Forslag og ideer

Det betyder, at borgere, sommerhusejere og virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune de kommende fire uger opfordres til at indsende ideer og forslag til, hvad der skal være afgørende for, hvor i kommunen, der kan opstilles vedvarende energianlæg. Til det formål har kommunens planafdeling udarbejdet et debatoplæg, der kan findes her:

Herudover godkendte byrådet på sit møde i juni 2023 ”Politiske signaler for opsætning af store VE-anlæg (solceller, vindmøller og biogas) i Ringkøbing-Skjern Kommune”.

De politiske signaler skal fungere som et politisk supplement til den fysiske planlægning for vedvarende energianlæg og har bl.a. til formål at fremme og understøtte øget lokal værdiskabelse og tidlig borgerinddragelse i forbindelse med opsætning af vedvarende energianlæg.

- Det er vigtigt for Byrådet, at nye energianlæg i det åbne land både bidrager til en miljømæssig bæredygtig verden og skaber lokal værdi. Derfor er det også vigtigt, at projektudviklere fra start inddrager lokalbefolkningen, siger formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Ole Nyholm Knudsen.

- Vi ved, at borgerne på den ene side efterlyser grøn omstilling og på den anden side sjældent har lyst til at bo dør om dør med en vindmølle, en solcellepark eller et biogasanlæg. Formålet med idéhøringen er, at give borgere, interesseorganisationer, myndigheder og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål samt komme med bemærkninger, idéer og forslag til revisionen, så vi i fællesskab kan finde frem til de bedste placeringer for vedvarende energianlæg, tilføjer Ole Nyholm Knudsen.

Ny høringsperiode

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog på sit seneste møde en ny Plan- og Udviklingsstrategi, som sætter den overordnede retning for den fremtidige planlægning for energianlæg i det åbne land. Revisionen af Kommuneplanens retningslinjer for solceller, vindmøller og biogasanlæg er nødvendig for, at strategien kan udmøntes i konkrete projekter.

De indkomne ideer og forslag til revisionen vil indgå i et forslag til kommuneplantillæg, som efter den første politiske behandling vil blive sendt ud i en ny otte-uger lang offentlig høring. I den forbindelse vil der igen være mulighed for at komme med bemærkninger til planen.

- Ringkøbing-Skjern Kommune vil gerne høre fra borgere, sommerhusejere og andre interessenter, der har en interesse i, hvordan Kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg fremover skal se ud, siger planlægger Jeanette Jeppesen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun peger på, at man f.eks. kan have en interesse i kommuneplantillægget, hvis man som enkeltperson, organisation eller myndighed har viden om og ønsker til hvilke hensyn, der skal tages ved planlægning af energianlæg, hvis man kan blive nabo til energianlæg og har en interesse i, hvordan anlæggene placeres og afskærmes – eller hvis man som lodsejer, rådgiver eller virksomhed ønsker at opstille vedvarende energianlæg.

Bemærkninger, idéer og forslag til revisionen af kommuneplanen kan indsendes pr. e-mail på:

land.by.kultur@rksk.dk (Skriv ”Idéer og forslag til energianlæg att. Jeanette Jeppesen” i emnefeltet.)

Ideer og forslag kan også indsendes pr. brev til: Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By, og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Mærk brevet: ”Idéer og forslag til energianlæg, att. Jeanette Jeppesen”

Fristen for aflevering af bemærkninger, idéer og forslag er 9. oktober 2023

Man kan se kommunens nuværende retningslinjer for vindmøller, biogas og andre vedvarende energikilder (herunder solcelleanlæg) i kommuneplanen via følgende link:

Retningslinjer for bioenergi

Retningslinjer for vindmøller

Retningslinjer for andre vedvarende energikilder

 

FAKTA:

Revisionen af kommuneplanens retningslinjer skal understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes klimapolitik 2023-2026.

Formålet med idéhøringen er, at give borgere, interesseorganisationer, myndigheder og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål samt komme med bemærkninger, idéer og forslag til revisionen

Høringssvar vedr. det videre arbejde med kommuneplantillægget kan indsendes pr. e-mail på:

land.by.kultur@rksk.dk Skriv venligst ”Idéer og forslag til energianlæg att. Jeanette Jeppesen” i emnefeltet på e-mailen.

Du kan også sende dine ideer og forslag pr. brev til:

Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By, og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.

Mærk brevet: ”Idéer og forslag til energianlæg, att. Jeanette Jeppesen”.

Fristen for aflevering af bemærkninger, idéer og forslag er den 9. oktober 2023

 

”I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi ambitiøse på klimaets vegne. Med de store åbne vidder og den friske vestenvind har vi både muligheden for og pligten til at tage ansvar og producere langt mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Den mulighed skal vi udnytte. Derfor skal der fortsat være mulighed for at etablere varierede typer af vedvarende energianlæg i det åbne land. I samarbejde med borgere og erhvervsliv vil vi arbejde for at sikre lokal indflydelse og medejerskab”.

Passage fra kommunens nye Plan- og Udviklingsstrategi