Referat: 19. april 2022 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Byrådet

Deltagere

 • Rita Byskov
 • Irene Lund Pedersen
 • Hans-Christian Blichfeldt
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jens S. Højland
 • Hans Østergaard
 • Lise Juhl Hansen
 • Linda Nielsen
 • Ole Nyholm Knudsen
 • Jakob Agerbo
 • Søren Elbæk
 • Jens Jacob Østergaard
 • Jesper Lærke
 • Kristian Andersen
 • Niels Rasmussen
 • Lennart Qvist
 • Niels Kristian Larsen
 • Irvin Christensen
 • Carsten Bjerg
 • Jens Jensen
 • Henrik Andersen
 • Henrik Hammelsvang
 • Marie Kamp From
 • Dan K. Jørgensen
 • Erik Viborg
 • Pia Vestergaard
 • Jens Erik Damgaard
 • Hans Pedersen
 • Jørgen Byskov

Kopier link til punktet  -   Print

1: Spørgetid i Byrådet

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der var ved fremsendelse af dagsorden ikke modtaget spørgsmål til spørgetid i Byrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der var ingen indskrevet til spørgetid.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Årsrapport 2021

Sagsnr: 21-026629

Sagsfremstilling

Ved afslutning af regnskabsår 2021 har administrationen udarbejdet Årsrapport 2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Årsrapporten er vedhæftet som bilag. 

Herudover udarbejdes en regnskabsbog med detaljerede regnskabsoplysninger.

Årsrapporten bliver i år præsenteret i rapportformat med regnskabsoplysninger og beretninger fra fag- og stabsområderne. 

Afvigelsen i højre kolonne viser forskellen mellem oprindeligt budget 2021 og regnskab for 2021. Det samlede regnskabsmæssige resultat viser et underskud på 3,7 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret

De væsentligste afvigelser i forhold til oprindeligt budget er:

 • Indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 14,5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. De lavere indtægter skyldes dels midtvejsreguleringer i 2021 og slutreguleringer for 2020. De største poster her er midtvejsregulering af overførselsudgifter i 2021, slutregulering af beskæftigelsestilskud for 2020, reguleringer/tilbagebetalinger af grundskyld samt Covid-19 kompensation.
 • Driftsudgifter før finansiering er 13,4 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindre forbrug 199 mio. kr., heri indgår driftsoverførslen fra 2020 til 2021 på 188 mio. kr.
 • Nettoudgifter til renter er 4,6 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret. 
 • Anlægsudgifterne er 5,9 mio. kr. lavere end oprindelig budgetteret.
 • Forsyningsområdet, der omfatter renovationsordninger og genbrugspladser, var der budgetteret med et merforbrug på 7,4 mio. kr. Regnskabet viser dog et merforbrug på 24,6 mio. kr. Det øgede merforbrug kan primært henføres på klimaprojektet Skelbækken.

Samtidig med godkendelse af årsrapporten for 2021 godkendes også den anvendte regnskabspraksis som ses i et særskilt bilag. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger. 

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender årsrapporten for 2021 og den tilhørende regnskabspraksis samt overgiver disse til revisionen. 

Økonomiudvalget 05-04-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Driftsoverførsler til 2022

Sagsnr: 21-026629

Sagsfremstilling

Vedhæftet er en oversigt vedrørende driftsoverførsler til 2022. Driftsoverførslerne er blevet behandlet i de respektive fagudvalg i løbet af marts 2022.

Nettooverførsel til 2022 udgør 186,1 mio. kr., hvilket et fald på 2,3 mio. kr. i forhold til seneste overførsel på 188,4 mio. kr. fra 2020 til 2021. Den vigende overførsel kan henføres primært på vækstpuljerne, der søger om at overføre 10 mio. kr. mindre end ved seneste overførsel, hvilket hovedsageligt skyldes udmøntning af budgettilpasning på knap  7 mio. kr. 

Der vil blive udarbejdet særskilte sager i løbet af 2022 vedrørende Masterplan Skjern-Tarm samt puljen vedr. Børn i Naturens rige. For nuværende overføres beløb på disse to projekter.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I henhold til den kommunale styrelseslov samt budget- og regnskabssystemer for kommuner, skal Byrådet genbevilge overførselsbeløbene.

Økonomi

Det skal bemærkes, at overførselsbeløbene er en del af kassebeholdningen. Samlet set udgør drifts- og anlægsoverførsler en væsentlig del af kassebeholdningen.

Der gøres opmærksom på, at et ekstraordinært stort forbrug af overførslerne i et enkelt år, på sigt kan være en udfordring for likviditetens udvikling. Derudover kan et stort forbrug af overførte midler bevirke, at kommunen overskrider servicerammen. Hvis alle kommuner under et overskrider servicerammen, vil det give sanktioner. Der har dog i årene siden kommunesammenlægningen ikke været år med et ekstraordinært stort forbrug af de overførte midler – tendensen har generelt været stabilitet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at de opgjorte driftsoverførsler på de enkelte udvalgsområder med i alt 186.080.000 mio. kr. overføres til 2022.

Økonomiudvalget 05-04-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Anlægsoverførsler til 2022

Sagsnr: 21-026629

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt vedrørende anlægsoverførsler til 2022. Anlægsoverførslerne er blevet behandlet i de respektive fagudvalg i løbet af marts måned. 

Oversigten vedrørende anlægsoverførsler er vedhæftet som bilag. Ifølge bilaget fremgår det, at hovedparten af overførslerne vedrører projekter, der er igangsat, men endnu ikke afsluttet. 

Anlægsprojekter løber ofte over flere regnskabsår, dermed er det nødvendigt at overføre uforbrugte midler vedrørende igangværende anlægsprojekter. Derudover er der afsatte rådighedsbeløb og puljer under flere af udvalgene, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er igangsat.

Af nedenstående oversigter fremgår fordelingen på henholdsvis udvalgsområder og finansieringstyper.

De skattefinansierede anlægsoverførsler til 2022 er knap 145 mio. kr. Overførslen er steget fra 133,5 mio. kr. siden seneste overførsel.

De største enkeltsager vedrører vejprojekter i og omkring Søndervig, hvor der samlet over 5 projekter overføres 24 mio. kr. Af de 5 projekter er 4 igangværende. Herudover overføres der 10 mio. kr. vedrørende renovering af Tim Skole og 10 mio. vedr. renovering af Tarm Skole, samt 14,5 mio. kr. vedrørende Ungdomsskolen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

I styrelsesloven anføres, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Som følge heraf skal enhver ansøgning om tillægsbevillinger (herunder også overførsler fra tidligere år) godkendes af Byrådet.

Økonomi

Der ansøges om genbevilling af i alt netto 170.242.000 kr. til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter. 

Nettooverførslen fra 2021 til 2022 er væsentlig højere end året forinden, hvor den var på 97 mio. kr. Den primære årsag til stigningen er, at låneoptagelsen på knap 48 mio. kr. ikke længere er til stede.

Overførsel af anlægsbeløb vedrørende højhastighedsinternet på knap 69 mio. kr. modsvares af lånedispensationen til projektet med samme beløb. Lånedispensationen udløber i 2022, og der vil i løbet af året blive udarbejdet en særskilt sag vedrørende projektet. Budgetbeløbet skal kun overføres, hvis tilsvarende anlægsudgift bliver overført under Økonomiudvalgets anlægsområde

Herudover indgår der en overførsel på 21,9 mio. kr. i grundkapitalindskud, hvor hele beløbet er afsat til kommende byggeprojekter, samt 3,5 mio. kr. vedr. lønmodtagernes feriemidler.

Den resterende del af overførslerne vedrører den skattefinansierede kassebeholdning ultimo 2021. 

Anlægsoverførslerne har tidligere lagt på et stabilt niveau. Denne stabilitet blev brudt, da anlægsoverførslerne fra 2019 til 2020 var betydelig højere end tidligere. Siden har der været yderligere stigning i overførslerne.

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at genbevilge i alt 170.242.000 kr. til færdiggørelse af de omhandlede anlægsprojekter i 2022. 

 Økonomiudvalget 05-04-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

BilagBeslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til Handicap og Psykiatri 2022

Sagsnr: 21-003645

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri fik på budgetkonferencen i 2021 godkendt et anlæg om køb af 10 elbiler, som skal iværksættes i 2022.

Fagområdet ønsker derfor, at få frigivet anlægsmidlerne til at igangsætte dette anlægsprojekt.

Indkøb af 10 elbiler til bostøtten.

Handicap og Psykiatris nye serviceniveaubeskrivelser med det politiske strateginotat sætter blandt andet retning om at flest mulige borgere skal have nødvendige støtte i eget hjem (modsat at skulle på institution), og det forventes derfor fremover at give ændringer på bostøtte området i form af flere og mere komplekse borgere i fremtiden. Derfor ansøges der om elbiler til at håndtere en del af den daglige drift i den udekørende bostøtte. Medarbejdere forventes at være ude til opgaver på samme tid, hvilket øger behovet for flere køretøjer til rådighed på samme tid.

Som det fungerer nu, har bostøtten i Område Nord, 2 biler til rådighed – hvilket langt fra dækker blot det nuværende behov, og med den forventede udvidelse og omstrukturering af bostøtten vil behovet for egne biler stige væsentligt. Medarbejderne stiller, som det er nu, egen bil til rådighed – hvilket betyder en udgift til høj kørselstakst. Med flere opgaver i bostøtten – kan der forventes en stor stigning på kørselsudgifter, såfremt det fortsat er medarbejderne, der skal stille bil til rådighed.

I Område Syd deles hele centret om 4 biler. Der ønskes en udskiftning af de ”gamle” biler med nye. 2 biler til bostøtten i Tarm samt 2 biler til bostøtten i Skjern.

Som led i grøn omstilling af køretøjer i Ringkøbing-Skjern Kommune søges om midler til køb af 4 elbiler til Område Syd og 6 elbiler til Område Nord.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udbudsprisen på køb af 10 elbiler er 1.975.000 kr.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1.800.000 til anlægsprojektet og områderne finansierer restbeløbet via  driftsbudgettet.

I alt søges om frigivelse af 1.975.000 kr.

Viden & Strategi (Økonomi) har ingen yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Der forventes en samlet årlig besparelse på kørselsudgifter til medarbejdere, der udelukkende kører til høj kørselstakst. Driften af kommende elbiler vil erstatte nuværende udgifter til kørselsgodtgørelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • der meddeles og frigives anlægsbevilling på 1.975.000 kr. til køb af elbiler.
 • anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 1.800.000 og 175.000 kr. fra driften.


Social- og Sundhedsudvalget 16-03-2022
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet, at administrationens indstilling godkendes.

Fraværende: Linda Nielsen.

Økonomiudvalget 05-04-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Frigivelse af anlægsbudget 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-021841

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal indstille til Økonomiudvalget og Byrådet om bevilling og frigivelse af anlægsbudgettet for 2022 jf. nedenstående oversigt.

Anlæg Kultur- og FritidBudget 2022
Anlægstilskud til idrætshaller (1.000 kr.)3.443
Anlægstilskud til renovering af Remisen2.075
Total5.518

Anlægstilskud til idrætshaller: Puljen frigives med henblik på Kultur- og Fritidsudvalgets prioritering af indkomne projekter for 2022.

Anlægstilskud Remisen i Skjern: Søges frigivet til renoveringsarbejdet i 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der bevilges og frigives 3,443 mio. kr. på anlægspuljen til idrætshaller og 2,075 mio. kr. til renovering af Remisen i Skjern finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Kultur- og Fritidsudvalget 21-03-2022
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med indstilling om, at der bevilges og frigives 3,443 mio. kr. på anlægspuljen til idrætshaller og 2,075 mio. kr. til renovering af Remisen i Skjern finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget 05-04-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Igangsætning af Planstrategi 2022

Sagsnr: 22-005735

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er en igangsætning af arbejdet med Planstrategi 2022 herunder en godkendelse af proces, organisering samt de to strategiske temaer.

Hvad er en Planstrategi

Planstrategien handler primært om at sætte retning for kommunens fysiske arealanvendelse i forhold til efterfølgende revision af kommuneplanen. Planstrategien tager udgangspunkt i Visionen og Udviklingsstrategien. Planstrategien er en lovbunden opgave, og den skal være offentliggjort inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Strategien skal jf. planloven indeholde:

 • Status på kommunens udvikling
 • Den overordnede planfysiske retning for kommunens udvikling
 • Beslutning om hvordan kommuneplanen revideres (Revisionsbeslutning)
 • Lokal Agenda 21 strategi
 • Planlægning siden sidst

Administrationen anbefaler, at der i planstrategien sættes fokus på to udvalgte strategiske temaer, der kan arbejdes videre med ved den kommende kommuneplanrevision.

Hovedformålet med planstrategien er at sætte retning for, hvordan kommuneplanen skal revideres. Der lægges op til en fuld revision af kommuneplanen, hvilket betyder, at der er mulighed for at alle dele af kommuneplanen kan revideres. Det er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at hele kommuneplanen revideres gennemgribende.

Strategiske temaer

Der er en rød tråd fra de to seneste planstrategier i 2015 og 2019 til den kommende Planstrategi 2022.

Planstrategi 2015 havde et meget overordnet fokus. Der blev lagt vægt på kommunikation og branding af kommunen. Spydspidsfilmen PladsPladsPlads blev udviklet og filmen gik viralt i Danmark med stor succes.

Plan- og udviklingsstrategi 2019 var mere konkret med fokus på temaerne; byroller – samspil mellem byer og land, infrastruktur og erhverv, herunder den nærværende planlægning med Ida Lykke som frontfigur.

Planstrategi 2022 bliver en mere konkret og planlægningsorienteret strategi end de to tidligere strategier. I strategien vil kommuneplansrevisionsbeslutningen blive udfoldet. Der vil være fokus på retningen for kommunens fysiske arealudvikling herunder nedenstående to strategiske temaer samt andre lovpligtige og nødvendige emner. Bæredygtighed vil være en væsentlig vinkel i strategien, og de to temaer vil blive drøftet ud fra denne. En bæredygtig planlægning indebærer, at vi skal sikre en miljømæssig-, social- og økonomisk udvikling.

Fremtidens bolig- og erhvervsarealer

For at sikre de bedste betingelser for udviklingen af erhvervs- og boligområderne i Ringkøbing-Skjern Kommune kræver det, at kommunen er på forkant med udlæg af arealer. Derved kan sikres en parathed i forhold til efterspørgslen på arealer fra projektudviklere og virksomheder mv.

Planstrategi processen lægger op til, at Byrådet sætter en politisk strategisk retning for, hvordan der fremadrettet skal satses på udlæg af arealer til bolig og erhverv i hovedcenterbyer, lokalcenterbyer og landsbyer.  Herunder en drøftelse af hvilke typer af arealanvendelser der skal satses på i de enkelte byer i forhold til byernes roller og stedbundne potentialer.

Der tages afsæt i politisk godkendt Strategi for Grundudvikling 2021-2025 og Handlingsplan samt kommuneplanens temaafsnit - Byernes roller - samspil mellem byer og land.

Udviklingsområder

I planloven er der mulighed for, at Byrådet kan ansøge Erhvervsstyrelsen om, at udpege udviklingsområder som er beliggende inden for kystnærhedszonen. Inden for udviklingsområderne får kommunerne større adgang til at planlægge for udvikling af byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone. Udviklingsområderne omfatter ikke arealer med særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser. En generel screening af kystnærhedszonen giver Ringkøbing-Skjern Kommune mulighed for at spotte potentielle udviklingsområder. Derved kan vi være på forkant med planlægningen og bane vejen for realisering af kommende udviklingsprojekter.

Proces

Processen er tilrettelagt, så der sikres sammenhæng mellem Visionen, Udviklingsstrategien og Planstrategien. Processen skaber rum til løbende politisk drøftelse af indholdet samt involvering af eksterne interessenter.

Der afholdes to temamøder i processen. Temamøderne omhandler udfoldelse af strategiens valgte temaer. Der lægges op til, at der nedsættes en ambassadørgruppe med udvalgte byrådsmedlemmer, som skal arbejde videre med og sætte retning for temaerne.

Planstrategi 2022 forventes vedtaget af Byrådet i december 2022 og efterfølgende udsendt i en offentlighedsfase i 8 uger i foråret 2023.

Se vedlagte bilag for indhold og proces.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Planstrategi 2022 understøtter Visionen Naturens Rige og sætter retning for kommunens fysiske udvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet godkender:

 • At arbejdet med Planstrategi 2022 igangsættes
 • Processen for Planstrategi 2022
 • Organiseringen for Planstrategi 2022
 • De to strategiske temaer for Planstrategi 2022. 


Økonomiudvalget 05-04-2022
Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget indtænkes i procesplanen.

BilagBeslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan nr. 471 for et område til teknisk anlæg (solenergianlæg) ved Gestenge, Lem

Sagsnr: 22-005685

Sagsfremstilling

Formålet med dagsorden er, at godkende planforslaget for et område til teknisk formål ved Gestenge, Lem til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger.
Byrådet besluttede den 17. november 2020 at igangsætte planlægningen. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljørapport, se bilag 1, 2 og 3.

Formål
Formålet med planforslagene er at skabe mulighed for, at der kan etableres et solcelleanlæg med tilhørende teknikbygninger, transformerstation, faunapassager og afskærmende beplantning.

Beskrivelse af anlægget
I planforslaget er området cirka 379 hektar, heraf opstilles solceller på cirka 322 hektar. Solcelleanlægget har en forventet levetid på cirka 30 år. Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have en effekt på cirka 250.000 MWh årligt, der svarer til normalforbruget i cirka 60.000 husstande.

Anlægget består af:

 • Solcellemoduler med en højde på 3,2 meter
 • Transformere og øvrigt koblingsudstyr med en højde på op til 7,5 meter
 • Lynafleder med en højde på 20 meter
 • Et jordkabel med tilslutning ved Lem Kær Station, cirka 6,4 km

Lokalplanens realisering medfører:

 • At der etableres to nye vejadgange fra Gestengen og Gribsvej
 • Etablering af faunapassager som opdeler projektområdet i flere delområder
 • Fjernelse af flere eksisterende beplantningsbælter og etablering af nye beplantningsbælter
 • Etablering af beplantningsbælter med minimum tre rækker træer i en bredde på minimum 5 meter
 • Gribsvej og et beskyttet vandløb bliver flyttet mod syd til lokalplangrænsen 

Projektområdets afgrænsning

I forbindelse med planlægningen af området er der foretaget ændringer af projektområdets afgrænsning:

 • Der er udtaget et areal på cirka 40 hektar i den vestlige og centrale del af projektområdet, som ligger indenfor en åbeskyttelseslinje.
 • I den sydlige og østlige del af projektområdet er der reserveret arealer til faunapassager for at bryde projektområdet op i delområder på mindre end 100 hektar.

Ovenstående medfører, at projektområdet til solceller er reduceret med cirka 45 hektar i forhold til det ansøgte område på cirka 367 hektar. Området i planforslagene er dermed på cirka 322 hektar.

Forhold til anden planlægning
Projektets realisering forudsætter etablering af en 400 KV luftledningsforbindelse. Erhvervsstyrelsen og Energinet er ved at udarbejde landsplandirektiv med tilhørende miljøkonsekvensrapport herfor.

Administrationens bemærkninger
Byrådet besluttede på møde den 17. november 2020, at der skulle udarbejdes yderligere visualiseringer fra blandt andet skrænten ved Dejbjerg - gerne fra forskellig leverandører. Der er derfor udarbejdet to sæt visualiseringer, som ligger til grund for miljørapportens vurderinger. De to sæt visualiseringer er vedlagt som appendiks 1+2 i miljørapporten.

Ansøger ønsker at fjerne en del af den eksisterende beplantning. I forbindelse med anlægsarbejdet vil der blive fjernet cirka 5.900 meter beplantningsbælter, og samtidig vil der blive etableret cirka 15.400 meter ny beplantning i form af levende hegn af hjemmehørende arter. Se bilag 4. 
Administrationen vurderer, at den eksisterende beplantning kan fjernes, fordi en del af beplantningen i projektområdet bevares og der etableres ny beplantning, blandt andet langs faunapassagerne. Desuden vurderes det, at landskabet overordnet set bevarer de strukturer som læbælterne og bevoksningen danner i landskabet.

Miljøvurdering
Der er udarbejdet miljøvurdering af planerne samt miljøkonsekvensvurdering af projektet, der er samlet i én miljørapport. Desuden er der udarbejdet et udkast til projekttilladelse, se bilag 5.

Supplerende høring vedrørende kabeltracé
Et nordligt og et sydligt kabeltracé tilhørende solcelleprojektet, har været i supplerende høring. Formålet med kabeltracéet er tilslutning til det overordnede el-net ved Lem Kær Station. Solcelleopstiller har efterfølgende oplyst, at det sydlige kabeltracé ikke bliver realiseret. I miljøkonsekvensrapporten er det derfor kun det nordlige kabeltracé, der beskrives. Projektansøgningen er opdateret i forhold til denne ændring. Se bilag 6. Der er kommet ideer og forslag fra:

 • 6 myndigheder
 • 2 foreninger
 • 6 borgere

Indkomne bemærkninger fra den supplerende høring, se bilag 7, samt administrationens høringssvar er behandlet i vedlagte notat, se bilag 8. Administrationen anbefaler, at notatet anvendes som svar. 

Borgermøde
Administrationen anbefaler, at der afholdes et borgermøde i offentlighedsfasen grundet projektets omfang.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Økonomi

Som følge af ”lov om fremme af vedvarende energi”, skal projektet indbetale 40.000 DKK pr. MW
installeret effekt til en kommunal grøn pulje. For solcelleanlægget ved Gestenge svarer det
forventeligt til cirka 7.740.000 kr.

Effektvurdering

Realiseringen af solcelleanlægget vil understøtte kommunens 2019-2023 energiplan.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

 1. Forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021-2033 og Forslag til Lokalplan nr. 471 for et område til teknisk anlæg (solenergianlæg) ved Gestenge, Lem vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger, herunder at udvalgte beplantningsbælter fjernes.
 2. Miljøvurdering af planerne og af det konkrete projekt samt udkast til projekttilladelse fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
 3. Der afholdes borgermøde i offentlighedsfasen.
 4. Notatet med behandling af ideer og forslag godkendes og anvendes til besvarelse af
  bemærkningerne.
Teknik- og Miljøudvalget 22-03-2022
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Jørgen Byskov kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling.

Fraværende: Niels Rasmussen.

Økonomiudvalget 05-04-2022

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Niels Rasmussen og Lennart Qvist kunne ikke tilslutte sig flertallets anbefaling, men ville kunne acceptere et projekt på max. 200 hektar.

BilagBeslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. SF, Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti samt Jens Erik Damgaard stemte imod.

Fraværende
 • Hans Pedersen ()
 • Lise Juhl Hansen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Nyt forslag til den ledelsesmæssige organisering af det specialiserede område under Dagtilbud og Undervisning

Sagsnr: 21-025766

Sagsfremstilling

Den ledelsesmæssige organisering af det specialiserede område under Dagtilbud og Undervisning har igennem længere tid været til debat. Administrationen har på baggrund af udvalgsbehandlingen den 9. februar 2022 udarbejdet et revideret forslag. Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om forslaget skal oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at det godkendes.

Børne- og Familieudvalget har ad flere omgange behandlet forslag til organiseringen, som forinden havde været udsendt i høring. På udvalgets møde den 9. februar 2022 besluttede et flertal i udvalget på baggrund af høringssvarene at anmode administrationen om at udarbejde en model, som bibeholder organiseringen af specialcentrene som i dag, og som samtidig kan indfri intentionerne i projektet Nye Veje på det specialiserede område. 

Fastholdelse af den nuværende ledelsesmæssige organisering betyder,

 • at lederen af Skjernåskolen og lederen af Rindum Kjærgaard refererer ledelsesmæssigt til afdelingslederen for det specialiserede område,
 • at ungdomsskolelederen, som også er leder Dagskolen Opsund, refererer til fagchefen for Dagtilbud og Undervisning, og
 • at afdelingslederne for de 3 specialcentre refererer til skolelederne på de skoler, hvor der i dag er et specialcenter.

Denne organisering medfører også, at det fortsat er skolelederne på Skolen i Skjern, Spjald Skole og Ringkøbing Skole, der har det overordnede og formelle ledelsesmæssige ansvar for såvel personalet, økonomien og det faglige indhold af undervisningen mv. i de 3 specialcentre. 

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med intentionerne i projektet Nye veje på det specialiserede område ville blive styrket ved at samle området ledelsesmæssigt under afdelingslederen for det specialiserede område. Intentionerne med projektet kan også indfris i den nuværende organisering. Det gælder også intentionerne om større fokus på faglig udvikling, tilbageslusninger til almene tilbud og anvendelse af mellemformer mv. i almene dag- og skoletilbud som alternativ til specialtilbud. Det kræver imidlertid et stærkt og vedvarende fokus fra hele ledelsesteamet i Dagtilbud og Undervisning og tætte samarbejdsrelationer både internt mellem alle specialiserede tilbud og mellem det specialiserede område og almenområdet. I praksis vil det kunne understøttes af arbejdet med dialogbaseret aftalestyring, mødestrukturer og løbende evaluering af indsatser og effekter.

Det betyder fortsat, at afdelingslederen på det specialiserede område i lighed med de øvrige distriktsledere har et tværgående ansvar, nemlig ansvaret for det specialiserede område med et særligt fokus på områdets faglige udvikling. Afdelingslederen har altså det overordnede ansvar for

 • at følge udviklingen i behovet for specialpædagogiske indsatser og tilbud, herunder fordelingen af pladser på målgrupper og geografi,
 • at tage initiativ til indsatser med henblik på faglig udvikling for hele det specialiserede område,
 • i samarbejde med de øvrige medlemmer af ledelsesteamet i Dagtilbud og Undervisning at sikre samarbejdet mellem de almene dagtilbud og skoletilbud, det specialiserede område og relevante samarbejdspartnere i Børn og Familie,
 • at tage initiativ til sikring af administrative procedurer, sagsgange mv. i forbindelse med visitation og revisitation, som understøtter målene i Nye veje på det specialiserede område.

Distriktslederne, ungdomsskolelederen og skolelederne for de skoler, som har et specialcenter, har ligesom lederne for Skjernåskolen og Rindum Kjærgaard et særligt ansvar for at arbejde med at indfri målene med Nye veje på det specialiserede område - herunder at understøtte de initiativer, der sættes i gang af afdelingslederen for det specialiserede område. I en organisering uden direkte ledelse vil der være et større koordineringsbehov, som bedst vil kunne afhjælpes gennem øget mødevirksomhed eventuelt i et nyt mødeforum.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af projektet Nye veje på specialiserede område den 18. august 2020, blev det besluttet, at alle specialiserede tilbud - herunder også specialcentrene - skulle samles under afdelingslederens ledelse. Administrationen anbefaler derfor, at Børne- og Familieudvalget oversender sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Repræsentanter fra administrationen deltager ved punktet.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomi bemærker, at administrationens indstilling betyder, at tildelingen til specialcentrene fortsætter uændret, herunder den ledelsesmæssige tildeling til de skoler de er tilknyttet. Dermed har indstillingen ingen økonomiske konsekvenser. 

Effektvurdering

Der henvises til sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget over sender sagen til Økonomiudvalget og Byrådet med en indstilling om, at den nuværende organisering fastholdes - herunder at afdelingslederne for Specialcenter Syd, Specialcenter Øst og Specialcenter Vest fortsat refererer ledelsesmæssigt til skolelederne for henholdsvis Skolen i Skjern, Spjald Skole og Ringkøbing Skole. 

Børne- og Familieudvalget 16-03-2022
Børne- og Familieudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Linda Nielsen.

Økonomiudvalget 22-03-2022

Et flertal i Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling godkendt, idet udvalget noterer sig, at organiseringen vil blive evalueret.

Søren Elbæk ønskede at følge administrationens oprindelige indstilling fra Børne- og Familieudvalgets møde 9. februar 2022 punkt 14.Fraværende: Hans Østergaard, Niels Rasmussen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Et flertal i Byrådet godkendte administrationens indstilling. Socialdemokratiet stemte imod.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Fordeling og valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere på partier i byrådsperioden 2022-2025

Sagsnr: 22-000570

Sagsfremstilling

 Administrationen har til brug for afholdelse af valg og afstemninger i indeværende byrådsperiode 2022-2025 beregnet en fordeling af antal af valgstyrere og tilforordnede vælger mellem byrådspartierne.

Beregningen er i overensstemmelse med valglovene foretaget som et forholdstalsvalg efter den d'Hondtske metode på baggrund af det antal mandater, byrådspartierne opnåede ved kommunalvalget i november 2021.

Ifølge valglovene skal byrådet for hvert valgsted udpege  mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på hvert enkelt valgsted. Derudover skal byrådet udpege det antal tilforordnede vælgere som er nødvendigt til at bistå valgstyrerne.

Tidligere har der kun været udpeget 5 valgstyrere på de mindste valgsteder. Administrationen er blevet opmærksom på, at dette ikke helt lever op til lovgivningen, hvorfor det er besluttet, at der på 19 valgsteder fremover skal udpeges 5 valgstyrere + 1 tilforordnede vælger. Det bevirker at der skal udpeges flere tilforordnede vælgere end tidligere. 

På de sidste 6 valgsteder, som er de største i kommunen, skal der udpeges mellem 6 og 9 valgstyrere. Derudover udpeget et mindre antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne. 

Der skal derfor fremover fordeles 128 valgstyrere og 41 tilforordnede vælgere mellem partierne på de 25 valgsteder i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der skal blandt valgstyrerne udpeges en valgstyreformand for hvert valgsted, d.v.s. 25. Fordelingen af valgstyreformænd blandt byrådets partier sker tilsvarende i overensstemmelse med valglovene ved et forholdstalsvalg efter den d'Hondtske metode.

Fordelingen ser herefter således ud:

Parti

Antal valgstyrere

Heraf antal valgstyreformænd

Antal tilforordnede vælgere

A: Socialdemokratiet

18

3

6

C: Det Konservative Folkeparti

13

2

4

D: Nye Borgerlige

4

0

1

F: Socialistisk Folkeparti

13

2

4

K: Kristendemokraterne

27

5

9

O: Dansk Folkeparti

4

0

1

V: Venstre

49

10

16

I alt

128

22 (25)

41

Der skal være lodtrækning om de sidste 3 valgstyreformænd blandt alle syv partier - hvis der ikke kan opnås enighed på anden måde

Med baggrund i ovenstående fordeling blandt partierne, har administrationen udarbejdet forslag til fordelingen på partierne på de 25 valgsteder, samt forslag til hvilket parti, der har formandsposten på det enkelte valgsted - vedlagt som bilag.

Brevstemmemodtagning på plejecentre og i private hjem.

Af valglovene fremgår, at brevstemmer afgives til 2 stemmemodtagere, der er udpeget blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan dog bestemme, at en af stemmemodtagerne er en person udpeget blandt personale ansat i kommunen. Administrationen foreslår, at hvert parti vælger en af deres tilforordnede til at modtage brevstemmer. Herudover foreslås det, at den ene stemmemodtager bliver udpeget blandt personalet i kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 294 af 7. marts 2022 om valg til Folketinget §§ 29, 30, 3 og § 55, stk. 2.

Lovbekendtgørelse nr. 13 af 9. januar 2020 om kommunale og regionale valg §§- 16, 17, 18, stk. 3 og 61, stk. 2.

Lovbekendtgørelse nr. 1259 af 27. august 2020 om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Økonomi

Det ydes diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere. Diætsatsen udgør i 2022-niveau 880 kr.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

 1. At beslutte fordeling af valgstyrerne, tilforordnede og valgstyreformænd blandt partierne.
 2. At godkende, at borgmesteren bemyndiges til at godkende.
  • forslag til valg af valgstyrer, tilforordnede og valgstyreformænd på baggrund af indstillinger fra de politiske partier.
  • de administrative medarbejdere, der skal bruges på de enkelte valgsteder, samt til optælling og opgørelse af valget på valgaftenen og fintællingen dagen efter.
 3. At godkende, at en af stemmemodtagerne på plejecentre og i private hjem er en person udpeget blandt personale ansat i kommunen, samt at Borgmesteren bemyndiges til at godkende disse stemmemodtagere.
 4. At godkende, at hvert parti selv udpeger en brevstemmemodtager blandt de tilforordnede.

 

Økonomiudvalget 05-04-2022

Økonomiudvalget anbefaler pkt. 2, 3 og 4 godkendt. Forslag til fordeling af valgstyrere, tilforordnede og valgstyreformænd vil forelægge til Byrådets behandling.

BilagBeslutning

Pkt. 2, 3 og 4 godkendt. Borgmesterens forslag til fordeling af valgstyrere, tilforordnede og valgstyreformænd godkendt med følgende ændring: Skjern tilforordnede - Kristendemokraterne 3, Venstre 3.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()
 • Hans Pedersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12LUKKET PUNKT: Bevilling til Jordforsyningsområdet 2022

Sagsnr: 21-021674

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

13LUKKET PUNKT: Personalesag

Sagsnr: 21-014997

Beslutning

Ansættelsesudvalgets indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

14LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 20-018396

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

15LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 22-007830

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

16LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 22-008410

Beslutning

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

17LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 21-020752

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

18LUKKET PUNKT: Ejendomssag

Sagsnr: 22-007251

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Kopier link til punktet  -   Print

19LUKKET PUNKT: Gensidig information

Sagsnr:

Beslutning

Orientering fandt sted.

Kopier link til punktet  -   Print

20: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Lise Juhl Hansen ()
 • Hans Pedersen ()
Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing