Referat: 20. januar 2022 kl. 13:00

Lok. 1.8 Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Pia Vestergaard
 • Erik Viborg
 • Susanne Høj
 • Jens S. Højland
 • Henrik Hammelsvang
 • Jesper Lærke
 • Henrik Andersen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Dagorden blev godkendt.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

2: Introduktion til udvalgsarbejdet

Sagsnr: 21-026870

Sagsfremstilling

Formålet med punktet er en introduktion til arbejdet i Kultur- og fritidsudvalget.

 1. Præsentation af overordnede forventninger til udvalgsarbejdet
 2. Rammesætning af udvalgsarbejdet
 3. udvalgets ressortområde - udvalgets opgaver, jfr. Styrelsesvedtægten
 4. Overordnet introduktion af fagområdet
  • Land, By og Kulturs kerneopgaver
  • Overblik over faglige hovedområder og de større udfordringer
  • Organisering af Land, By og Kultur
 5. Orientering om udvalgets politikker og status på udmøntning
 6. Orientering om udvalgets budget og økonomi
 7. Mødekalender
 8. Drøftelse af eventuel yderligere mødeaktivitet, for eksempel institutionsbesøg eller temamøder
 9. Årsplan for udvalget

Der planlægges en mere grundig præsentation af de afdelingens opgaver til mødet den 10. februar, hvor udvalget får mulighed for at møde en stor del af medarbejderne og se, hvordan de arbejder.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen fremsender sagen til orientering.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Forretningsorden for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 21-026963

Sagsfremstilling

I medfør af styrelseslovens § 20, stk. 3, fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen beskriver blandt andet reglerne for, hvordan møder afvikles, regler om
forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgets møder. Forretningsordenen beskriver
ligeledes, hvordan beslutninger træffes. Herudover beskriver forretningsordenen også regler om
habilitet og tavshedspligt.

Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i to på hinanden følgende
ordinære møder.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse af 28-3-2017 nr. 318 om kommunernes styrelse § 20, stk. 3.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forretningsordenen godkendes.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte forretningsordenen.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Kompetencedelegation i Kultur- og Fritidsudvalgets sager

Sagsnr: 21-026870

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 1. januar 2007 afgivet nogle kompetencer til administrationen.

På den baggrund har administrationen samlet beslutningerne i en kompetencefordelingsplan, som løbende vil blive ajourført i forhold til de beslutninger, der træffes i Kultur- og Fritidsudvalget angående delegering af kompetencer fra Kultur- og Fritidsudvalget til administration.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender kompetencefordelingsplanen for indeværende byrådsperiode.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte kompetencefordelingsplanen.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

5: Idrætshaller og kultur- og fritidscentre

Sagsnr: 21-020355

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem som kontaktperson til hver af idrætshallerne og kultur- & fritidscentrene i kommunen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Byrådet har i 2010 godkendt, at der bliver udpeget kontaktpersoner til de enkelte idrætshaller og centre. Kontaktpersonerne kan bruges som sparringspartner, og kontaktpersonen kan deltage i bestyrelsesmøder, hvis der er behov for det. Kontaktpersonen modtager dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder.

Navn

Kontaktperson

 

Bork Hallen

 

Borris Sports- og Kulturcenter

 

Dejbjerglund Hallen

 

Faster Aktivitetshus

 

Holmsland Hallen

 

Hoven Hallen

 

Hover Fritids- og Kulturcenter

 

Hvide Sande Hallen og Svømmehal

 

Højmark Hallen

 

Tarm Idrætscenter

Landsbycenter Fjelstervang

 

Lem Hallen

Lem Svømmehal

Lyne Hallen

Ringkøbing Svømmehal

ROFI Centret

Rækker Mølle Hallen

Skjern Kulturcenter

Spjald Fritidscenter

Tim Hallen

Troldhede Kultur- og Idrætscenter

Vesterhavs Hallen

Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Vorgod-Barde Hallen

Ådum Hallen

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Byrådets beslutninger af 17. april 2007 og 9. februar 2010.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegning.

 

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021

Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage udpegning af 1 byrådsmedlem som kontaktperson til hver af idrætshallerne og kultur- & fritidscentrene i kommunen for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget foretager udpegningen. 

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og fritidsudvalget besluttede følgende udpegninger:

 

bestyrelsesmøder.

Navn

Kontaktperson

 

Bork Hallen

Jesper Lærke

Borris Sports- og Kulturcenter

Henrik Andersen

Dejbjerglund Hallen

Erik Viborg

Faster Aktivitetshus

Henrik Andersen

Holmsland Hallen

Susanne Høj

Hoven Hallen

Jesper Lærke

Hover Fritids- og Kulturcenter

Erik Viborg

Hvide Sande Hallen og Svømmehal

Susanne Høj

Højmark Hallen

Erik Viborg

Tarm Idrætscenter

Jesper Lærke

Landsbycenter Fjelstervang

Henrik Hammelsvang

Lem Hallen

Erik Viborg

Lem Svømmehal

Erik Viborg

Lyne Hallen

Jesper Lærke

Ringkøbing Svømmehal

Pia Vestergaard

ROFI Centret

Pia Vestergaard

Rækker Mølle Hallen

Henrik Andersen

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Henrik Andersen

Spjald Fritidscenter

Jens Højland

Tim Hallen

Pia Vestergaard

Troldhede Kultur- og Idrætscenter

Henrik Hammelsvang

Vesterhavs Hallen

Pia Vestergaard

Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Jens Højland

Vorgod-Barde Hallen

Henrik Hammelsvang

Ådum Hallen

Jesper Lærke

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Indstillingsudvalget for Grøn Pulje

Sagsnr: 21-026041

Sagsfremstilling

Valg af 5 medlemmer til Indstillingsudvalget for Grøn Pulje. To medlemmer skal vælges fra Økonomiudvalget og ét medlem skal vælges fra henholdsvis Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalget er et § 17, stk. 4 udvalg.

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en Grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale midler til. Kommunerne administrerer midlerne i Grøn pulje og kan anvende disse til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt. Midlerne i Grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål. Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til Grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med, at energianlægget bliver taget i brug.

Indstillingsudvalget for Grøn pulje tager stilling til ansøgninger om tilskud fra Grøn pulje. Udvalget indstiller ansøgninger om tilskud fra Grøn pulje til behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra Grøn pulje. Grøn pulje afløser den tidligere grøn ordning, som er nedlagt. Den tidligere grøn ordning vedrørte kun vindmøller, mens den nye grøn pulje både omfatter vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 1791 af 2. september 2021, § 14 om fremme af vedvarende energi.

Bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020, Grøn pulje.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • byrådet bemyndiger Økonomiudvalget til at vælge to medlemmer til Indstillingsudvalget for Grøn pulje,
 • byrådet bemyndiger Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget til at vælge et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn pulje
 • byrådet bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at vælge et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn pulje
 • byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at vælge et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn puljeKonstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at:

 • bemyndige Økonomiudvalget til at vælge to medlemmer til Indstillingsudvalget for Grøn
  pulje,
 • bemyndige Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget til at vælge et medlem til
  Indstillingsudvalget for Grøn pulje
 • bemyndige Teknik- og Miljøudvalget til at vælge et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn
  pulje
 • bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at vælge et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn
  pulje

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger et medlem til Indstillingsudvalget for Grøn pulje.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Erik Viborg

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Sundhedsrådet

Sagsnr: 21-020582

Sagsfremstilling

Valg af 4 byrådsmedlemmer samt borgmesteren til Sundhedsrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Sundhedsrådet består af 22 medlemmer. 

Sundhedsrådet har ansvaret for det grundlæggende strategiske sundhedsarbejde i kommunen. formålet med Sundhedsrådet er: 

Sundhedsrådet kommer med anbefalinger til de politiske udvalg om sundhedspolitikken og andre relevante emner inden for sundhed. Derudover kommer rådet med anbefalinger til de kommunale fagområder om, hvordan sundhedspolitikkens målsætninger kan realiseres. Endelig giver rådet anbefalinger til de politiske udvalg om prioritering af sundhedsindsatsen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 • byrådet bemyndiger Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget, til hver at udpege 1 medlem fra udvalget til Sundhedsrådet, og at
 • byrådet bemyndiger Sundhedsrådet til at udpege to borgerrepræsentanter.Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt, idet Borgmesteren ligeledes udpeges til Sundhedsrådet.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at

 • bemyndige Børne- og Familieudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, samt Teknik- og Miljøudvalget, til hver at udpege et medlem til Sundhedsrådet
 • bemyndige Sundhedsrådet til at udpege to borgerrepræsentanter

Administrationen indstillinger, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger et medlem til Sundhedsrådet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Susanne Høj

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Grønt Fond for Vedersø

Sagsnr: 21-020346

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Grønt Fond for Vedersø for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet skal ikke nødvendigvis være medlem af byrådet.

Grønt Fond for Vedersø har til formål at sikre, retablere, opretholde, beplante og forskønne naturområder i Vedersø Sogn samt efter ansøgning at yde tilskud til kulturelle formål i Vedersø Sogn samt til sognets Lokalhistoriske arkiv, jf. § 2 i vedtægterne.

Fonden ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der skal være "myndige, vederhæftige og uberygtede". Bestyrelsen omfatter:

 • 1 medlem udpeget af Vedersø Menighedsråd

 • 1 medlem udpeget af Vedersø Lokalhistorisk Arkiv

 • 1 medlem bosiddende i Vedersø udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget for Ringkøbing-Skjern Kommune.Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Grønt Fond for Vedersø.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegning  af 1 medlem til bestyrelsen for Grønt Fond for Vedersø for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet skal ikke nødvendigvis være medlem af byrådet.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget foretager udpegningen.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Leif Lindholm Nielsen

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Fiskeriets Hus - Hvide Sande

Sagsnr: 21-020299

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Fiskeriets Hus, Hvide Sande for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet skal ikke nødvendigvis være medlem af byrådet.

Fondens formål er til gavn for almenheden at drive Fiskeriets Hus, der er et aktivitetshus og museum på lejet grund, som viser fiskeriets historie og udvikling omkring Hvide Sande Havn med hovedvægten lagt på det moderne fiskeris metoder og udstyr - samt i akvarieafdelingen at vise de fiskearter, der naturligt hører til i vandene omkring Hvide Sande, jf. § 3 i vedtægterne.

Ringkøbing-Skjern Kommune udpeger 1 medlem, og fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, dog med den undtagelse at det kommunalt udpegede medlem vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, jf. § 5 i vedtægterne

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Fiskeriets Hus - Hvide Sande.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at vælge 1 medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Fiskeriets Hus, Hvide Sande for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet skal ikke nødvendigvis være medlem af byrådet.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger 1 medlem.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Pia Vestergaard

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Ringkøbing-Skjern Museum

Sagsnr: 21-020570

Sagsfremstilling

Valg af 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Museum for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Ringkøbing-Skjern Museum ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift.

Bestyrelsen består af 2 medlemmer valgt af bestyrelsen for Ringkøbing Museumsforening

2 medlemmer valgt af bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening, 1 medlem valgt af og blandt byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2 medlemmer valgt af bestyrelsen for Skjern-Egvad Museumsforening, 1 medlem valgt af Ringkøbing Fjord Turisme (nu Destination Vesterhavet), 1 medlem valgt af personalet ved Ringkøbing-Skjern Museum, 1-2 medlemmer valgt af bestyrelsens faste medlemmer, hvis der skønnes behov for at tilføre bestyrelsen medlemmer med særlige kompetencer.

Ringkøbing-Skjern Museum skal med udgangspunkt i sit ansvarsområde sikre kulturarv i Danmark og udvikle betydning heraf i samspil med verden omkring os. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2012, museumsloven.

Bekendtgørelse nr. 333 af 25. februar 2021 om museer mv. L

Lov nr. 1531 af 21, december 2010 med senere ændringer om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2021 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage valget.

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende Byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at vælge 1 medlem til bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Museum for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger 1 medlem.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Erik Viborg

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Videbæk Egnsmuseum

Sagsnr: 21-020600

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Videbæk Egnsmuseum for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Videbæk Egnsmuseum ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de 6 udvælges på generalforsamlingen og 1 medlem udpeges af byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Valg sker for 3 år ad gangen, dog fastsætter byrådet valgperioden for det bestyrelsesmedlem, som vælges af byrådet.

I henhold til § 2 i vedtægterne for Videbæk Egnsmuseum er formålet at erhverve, eje og leje ejendommen beliggende Kongevejen 38, Vorgod, og i den pågældende ejendom at etablere og indrette Videbæk Egnsmuseum. Endvidere har foreningen til formål at indsamle, registrere og bevare historiske materialer, og at gøre det tilgængeligt for offentligheden, ligesom den skal søge at skabe interesse omkring museets virke.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Videbæk Egnsmuseum af 21. maj 2014.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage valget.

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget, at vælge 1 medlem til bestyrelsen for Videbæk Egnsmuseum for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger 1 medlem.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Jens Højland

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

Sagsnr: 21-020460

Sagsfremstilling

Valg af et byrådsmedlem til kulturskolerådet for Kulturskolen Ringkøbing-Skjern for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Kulturskolerådet består af 6-11 medlemmer. Det af byrådet valgte medlem er født formand for rådet.

Kulturrådet er sparringspartner for kulturskolens ledelse og medvirker til udvikling af kulturskolens profil og tilbud. Rådet skal medvirke til at sikre samarbejdet mellem folkeskolen og kulturskolen, mellem kulturskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og kulturskolen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Kulturskolen af 1. januar 2016.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage udpegningen. 

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at vælge 1 medlem til kulturskolerådet for Kulturskolen Ringkøbing-Skjern for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger 1 medlem.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Jesper Lærke

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Vedersø Præstegård

Sagsnr: 21-020596

Sagsfremstilling

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

I henhold til § 2 i vedtægterne for den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø har institutionen til formål at anvende Kaj Munks Præstegård i Vedersø på en måde, der sikrer, at den bevares som et varigt og værdigt minde over digterpræsten Kaj Munk. Med dette formål for øje skal den selvejende institution:

 • arbejde for tilvejebringelse af oplysning og viden om digterpræsten Kaj Munk

   

 • udbrede kendskabet til digterpræsten Kaj Munk

   

 • arbejde for, at præstegården bedst muligt afspejler digterpræsten Kaj Munks liv, virke og værk

   

 • sikre offentligheden adgang til præstegården

   

 • fremskaffe økonomiske midler ved tilskud, legater, gaver og lignende til varetagelse af den selvejende institutions opgaver

   

 • sikre, at aktiviteter i præstegården sker under hensyntagen til stedets kulturhistoriske betydning og

   

 • samarbejde med andre organisationer og institutioner, der arbejder med digterpræsten Kaj Munks liv, virke og værk.

I henhold til § 5 ledes den selvejende institution af en bestyrelse på 10 medlemmer, der sammensættes med 5 lokalt udpegede medlemmer og 5 udpeget af Kulturministeriet. Blandt de 5 lokalt udpegede udpeges et medlem af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år, og for de lokalt udpegede medlemmer følger denne periode valgperioden for byrådsvalg, jf. § 5.2. i vedtægterne. Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted 1 gang, jf. § 5.3.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø af 1. december 2010.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage udpegningen.

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at vælge 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Medlemmet kan stå udenfor byrådet.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger 1 medlem.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Erik Viborg

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

14: FrivilligVest

Sagsnr: 21-020307

Sagsfremstilling

Udpegning af en repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune til bestyrelsen i FrivilligVest for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. Repræsentanten udpeges af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvor repræsentantskabet vælger 6 medlemmer.

FrivilligVests formål er at styrke og udvikle forenings-, ildsjæle- og frivillighedskultur både lokalt og nationalt.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for FrivilligVest.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at valget foretages.

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at udpege en repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune til bestyrelsen i FrivilligVest for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger en repræsentant.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Susanne Høj

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

15: Teatret OM

Sagsnr: 21-020587

Sagsfremstilling

Udpegning af 1 byrådsmedlem til Teatret OM for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Teatrets formål er at drive egnsteatervirksomhed i overensstemmelse med de krav, der er stillet i Egnsteaterbekendtgørelsens § 2.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Teatret OMs virksomhed, og for at institutionen drives i overensstemmelse med den for teatervirksomheden gældende lovgivning og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav og overholdelse af institutionens vedtægter. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 246 af 18. marts 2020 om scenekunst, kapitel 7.

Bekendtgørelse nr. 1099 af 26. oktober 2019 om egnsteatre.

Vedtægt af 1. januar 2006 for den selvejende institution Teatret OM.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage valget.

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at vælge 1 medlem til Teatret OM for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025. 

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger 1 medlem.

 

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Pia Vestergaard

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

16: Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole

Sagsnr: 21-020574

Sagsfremstilling

Valg af 2 byrådsmedlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Det fremgår af den reviderede ungdomsskolelov, at det ikke længere er et krav (men derimod en mulighed), at der er byrådsmedlemmer i ungdomsskolebestyrelserne.

Det fremgår af ungdomsskolens vedtægt, at ungdomsskolebestyrelsen består af 13 medlemmer. Medlemmerne vælges således, at 1 medlem er repræsentant fra byrådet udpeget af Børne- og Familieudvalget, 1 medlem er repræsentant fra byrådet udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget, 2 medlemmer er repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, 3 medlemmer er forældrerepræsentanter fra distrikterne (Skjern-Tarm, Videbæk-Spjald, Ringkøbing-Hvide Sande), 1 medlem er repræsentant fra forældrekredsen i Dagskolen, Opsund, 3 medlemmer er medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis den almene ungdomsskole, og ungdomsklubberne, Dagskolen samt SSP, og 2 medlemmer er elevrepræsentanter valgt af RISKUS-rådet (det fælles elevråd).

Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal ligeledes afgive udtalelse om alle spørgsmål, byrådet måtte forelægge den.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. maj 2019, §§ 7-8, ungdomsskoleloven.

Bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskoler.

Vedtægt for Ringkøbing-Skjern Ungdomsskole af 1. august 2007.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet bemyndiger Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til at foretage valget.Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Børn- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, at udpege 1 medlem af byrådet udpeget af Børne- og Familieudvalget og 1 medlem fra byrådet udpeget af Kultur- og Fritidsudvalget samt stedfortrædere.

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget vælger et medlem samt en stedfortræder.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Henrik Hammelsvang

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

17: Håndboldens Venner - Videbæk

Sagsnr: 21-020354

Sagsfremstilling

Valg af byrådets repræsentant til bestyrelsen for Foreningen Håndboldens Venner i Videbæk for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Herudover kan Ringkøbing-Skjern Kommune udpege en repræsentant til bestyrelsen, jf. pkt. 6 i vedtægterne.

Foreningens formål er at støtte Videbæk Fiskbæk KFUM - og derigennem fremme håndboldsporten i Videbæk.

Naturstyrelsen har i henhold til lov om sommerhuse og campering m.v. givet tilladelse til udlejning af foreningens sommerhus på betingelse af, at der i foreningens ledelse er en repræsentant udpeget af kommunen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Vedtægt for Håndboldens Venner i Videbæk.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at foretage udpegningen.

Konstituerende byrådsmøde 14-12-2021
Administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Henrik Andersen.

 

Indstilling:
Byrådet godkendte på det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021, at bemyndige Kultur- og Fritidsudvalget til at vælge 1repræsentant til bestyrelsen for Foreningen Håndboldens Venner i Videbæk for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Administrationen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget vælger 1 repræsentant.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget valgte Jens Højland

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

18: Gensidig orientering

Sagsnr:

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Fraværende
 • Henrik Andersen ()

Kopier link til punktet  -   Print

19: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Fraværende
 • Henrik Andersen ()
Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing