Referat: 26. marts 2019 kl. 13:00

Fjordglimt, Parallelvej 100, Hvide Sande
Ældrerådet

Deltagere

 • Mads Vendelbo
 • Iver Poulsen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jørgen Hansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jens Kristensen
 • Inge Faurbye
 • K.B. Nielsen
 • Karl Erik Christiansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Karl Werge

Fraværende

 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist, Hanne Simonsen og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden ved Lenart Qvist, Hanne Simonsen og Anja Thoft Bach.

 

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på Social og Sundhedsudvalgets dagsorden der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart orienterede om SSU's dagsorden.

2. Kommunal Ungeindsats og Forberedende Grunduddannelse

3. Budgetopfølgning ultimo februar 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

4. Opfølgning fra temamøde med Byrådet 14. marts 2019, hvor tilbud bliver drøftet bl.a. Vendepunktet.

5. Driftsoverførsler fra 2018 til 2019. Forslag om kommunal vikarbureau-flyver. Drøftelse af økonomiske tal ved forskellige enheder.

6. Overførsel af uafsluttede anlægssager fra 2018 til 2019.

7. Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til en fleksibel bolig.

8. Mellemkommunale borgere i Sundhed og Omsorg. Gennemsigtighed ml kommunerne om priser efterspørges.

9. Køb af cykler til hjemmeplejeenhederne 2019.

10. Handicappolitikken 2019-2022.

11. Drøftelse og anbefaling af forslag til Sundhedspolitikken.

12. Drøftelse og anbefaling af forslag til Ældrepolitik.

13. Kortlægning og anbefalinger på kort sigt vedrørende boligområdet i Sundhed og Omsorg samt Handicap og Psykiatri. Aflastning og akutfunktionerne, ældre handicappede kortlægges først. Dernæst antallet af plejepladser, skærmet pladser. Drøftelse af borgertyper.

14. Aflastning, belægning og ventelister 2018.

15. Implementering af lægedækningsstrategien i Ringkøbing-Skjern Kommune.

16. Etablering og samarbejde med TUBA i Ringkøbing-Skjern Kommune.

17. Afmelding af enkelte hovedmåltider.

18. Drøftelse af fremtidig administration af §18-midler og fordelingsprincipper for §18-puljen 2020.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

28/2   Danske Ældreråd meddeler, at Erik Stagsted er fratrådt som formand.

8/3     Redegørelse vedrørende Erik Stagsted fratræden.

12/3   Danske Ældreråd orienterer om valg af bestyrelse.

20/3   Formandsmøde med Lennart Qvist og Hanne Simonsen.

4/4    Møde med Social- og Sundhedsudvalget.

               

Indstilling

Det indstilles, at punkterne tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Møderne vil fremadrettet starte kl. 9.

Iver orienterede om postlisten.

Dagsorden til fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget bliver udsendt.

 


Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi og budget 2019.

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering, og høringssvar til Sundhedsaftalen drøftes.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Kørselsudvalget -

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Kurser og konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Danske Ældreråds temadag 28. februar: Interesse varetagelse, Kommunikation og budgetlægning - evaluering.

Årsmøde og temadag Nyborg Strand den 29. - 30. april 2019.

Indstilling

Det indstillet, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Iver orienterede om temadag om interessevaretagelse, kommunikation og budgetlægning.

 

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger og Pårørende råd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande:
Fordeles senere
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Nyt fra Sundhedsrådet, arbejdsgruppen vedrørende hjemmeplejedistrikter

Sagsnr: 19-002989

Sagsfremstilling

Der orienteres om nyt fra Sundhedsrådet samt fra arbejdsgrupperne vedrørende Sundheds- og Ældrepolitik.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Iver orienterede om Sundhedsrådsmødet og arbejdsgruppemøderne om hjemmeplejedistrikterne.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Lægeskift i Skjern

Sagsnr: 19-002989

Sagsfremstilling

Det drøftes, hvilke muligheder der er for at tilgodese de svage ældre på borgerservice.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Evaluering af seniormøderne i uge 10

Sagsnr: 19-002989

Sagsfremstilling

Evaluering af seniormøderne i uge 10.

Indstilling

Det indstilles, at seniormøderne evalueres.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Seniormøderne i uge 10 blev kort evalueret. Mange tilmeldte til seniormøderne, som var tilfredse med mødet. Finder sted om formiddagen.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Temadag den 7. maj 2019

Sagsnr: 19-002989

Sagsfremstilling

Emner til temadagen den 7. maj 2019 drøftes. Der er følgende forslag:

Vedtægter, Kurser i Danske Ældreråd, arbejdsudvalg.

Indstilling

Det indstilles, at emner til temadagen drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Emner til temadagen blev drøftet.

Vedtægter, Kurser i Danske Ældreråd, Arbejdsudvalg, Boliganalysen, grupperinger af beboere.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Overblik over kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

4. april møde med Social og Sundhedsudvalget.

29. - 30. april Årsmøde i Danske Ældreråd

7. Maj Temadag Ringkøbing-Skjern Ældreråd

 

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Iver orienterede om kommende arrangementer.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 23. april 2019 på Rødkløvervej i Ringkøbing kl. 13.00.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Møderne starter fremadrettet kl. 9.

Næste møde er kl. 9-12 på Rådhuset mødelokale 6.

 

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

15: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Inge orienterede om inspirationsmøder i marts om fysisk aktivitet og træning til borgere med demens.

Oplæg om Vendepunktet til et Ældrerådsmøde.

 

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen

Kopier link til punktet  -   Print

16: Godkendelse af referatet

Sagsnr: 19-002206

Sagsfremstilling

Referatet læses op.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Fraværende
 • Martin Riis
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing