Referat: 23. april 2019 kl. 09:00

Mødelokale 6, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Karl Erik Christiansen
 • Mads Vendelbo
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • K.B. Nielsen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Jørgen Hansen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Martin Riis
 • Iver Poulsen
 • Karl Werge
 • Inge Faurbye

Fraværende

 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach

Sagsnr: 19-002149

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden v/Lennart Qvist og Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at der tages beslutning om, hvilke punkter på social og Sundhedsudvalgets dagsorden der skal drøftes med formandsskabet og eventuelt sendes høringssvar til.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Qvist gennemgik dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 2. Statistik magtanvendelse 2018 for Handicap og Psykiatri.

Punkt 3. Den nære psykiatri i Midtjylland herunder indsatser på tværs.

Punkt 4. Budgetlægning 2020 - 2023. Indledende drøftelser til besparelsesprocessen, hvor beregninger og konsekvenser fra sparekataloget oplyses til udvalget. Derefter vil Ældrerådet blive orienteret.

Punkt 5. Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af overfaldsalarmer på Center Bakkehuset, Ternevej 2-4, Videbæk.

Punkt 6. Anmodning om frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af kaldeanlæg på Fjordglimt og Tim Plejehjem.

Punkt 7. Budgetopfølgning ultimo marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 8. Budgetopfølgning for decentrale enheder ultimo marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget, hvor nogen enheder er udfordret. Drøftelse af midlertidig lukning af akutpladser. 

Punkt 9. Indberetninger af utilsigtede hændelser i Ringkøbing-Skjern Kommune 2018 følges tæt.

Ved gensidig orientering drøftes snitflader på tværs af Handicap og Psykiatri og Sundhed og Omsorg.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr: 19-002145

Sagsfremstilling

Postliste:

29.3  Svar fra borgerservice vedrørende lægedækning i Skjern.

1.4   Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd.

9.4  Punkter til netværksmøder  mellem region og kommuner.

10.4. Nyhedsbrev nr. 2  fra Danske Ældreråd.

10.4  Møde på Sundhedscentervest om ansøgning af puljemidler til tilbud til ensomme (mænd).

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Iver Poulsen orienterede om postlisten og det blev besluttet at:

29.3 Afklaring fra regionen om lægedækning skal efterspørges.

9.4 Punkter om sundhedshuset og akutbil fra KB skal tilføjes til dagsordenen.  

10.4 Materiale om projektet sendes ud, når det foreligger.

 

Flertallet anbefaler formandens oplæg til valget.  

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr: 19-002147

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

 

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdningen er på 161.743,3 kr.  

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr: 19-002148

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Patientinddragelsesudvalget - KB orienterede om lægesag.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra arbejdsgrupper

Sagsnr: 19-002150

Sagsfremstilling

Økonomi -

PR -

Kørselsudvalget -

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Kurser og konferencer

Sagsnr: 19-002151

Sagsfremstilling

Årsmøde og Temadag på Nyborg Strand den 29. - 30. april. Der er tilmeldt ca. 500 og der er 3 kandidater til formandsvalget.

Kørsel aftales på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at kørsel aftales.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Samkørsel blev aftalt.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Bruger- og Pårørenderåd

Sagsnr: 19-002198

Sagsfremstilling

Ældrerådet er tidligere blevet enige om nedenstående fordeling af medlemmer til kommunens Ældrecentre og Aktivitetscentre:

Fjordglimt, Hvide Sande - Susanne Høj
Holmbohjemmet Kloster - Birthe Christiansen
Plejehjemmet Tim - Martin Riss
Fjordparken, Ringkøbing - Jørgen Hansen
Rosenlunden Lem - Iver Poulsen
Centerparken Videbæk - Karl Werge
Aktivitetscenter Nord Ringkøbing, Videbæk og Hvide Sande:
Fordeles senere
Egvad Plejehjem - Birthe B Larsen
Vorgod Ældrecenter - Jens Kristensen
Åstedparken Borris - Mads Vendelbo
Enghaven, Skjern - Mette Nordentoft Madsen
Hemmet Plejehjem - Karl Erik Christiansen
Seniorgården, Tarm - Lars Elkjær Nielsen
Skjern Aktivitetscenter - Mads Vendelbo
Plejehjemmet Klokkebjerg - Elly Kirstine Kjærgaard
Spjald Pleje og aktivitetscenter - Inge Faurbye
Bakkely, Videbæk - Jens Kristensen
Ringkøbing Plejehjem - KB Nielsen
Stauning Friplejehjem - Mette Nordentoft Madsen

Det er aftalt, at punktet sættes på dagsordenen til ældrerådets møder, for at give mulighed for at referere fra deltagelse i møder på centrene.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelsen tages til orientering.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Inge orienterede om møde hos Spjald Pleje- og aktivitetscenter om nye tiltag, aktiviteter og køb af bus.  

Jørgen orienterede om møde hos Fjordparken.

Mads orienterede om indvielse af daghjem på aktivitetscenter Skjern og ændring i lederspændet, hvor Janni er blevet leder for alle aktivitetscentre.

 

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Evaluering af møder med foreninger

Sagsnr: 19-002992

Sagsfremstilling

Evaluering af møder med foreninger samt forslag til emner, der skal arbejdes videre med.

 

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev drøftet. Det blev besluttet, at møder med foreninger fortsat afholdes en gang pr. valgperiode.

Der ønskes en grundig revidering af listen over medlemmer af frivillige.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Information i dagsorden og referat

Sagsnr: 19-002992

Sagsfremstilling

Forslag: Nyhedsmail mv. videresendes og kommer med i formanden orientere. Mail til behandling sættes på dagsorden og hæftes på som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget drøftes.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet blev drøftet. Det gav ikke anledning til de store ændringer.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Møde med projektleder for frihedsteknologi om velfærdsteknologi

Sagsnr: 19-002992

Sagsfremstilling

Møde med projektleder for frihedsteknologi om velfærdsteknologi den 26. april. Der skal vælges tre deltagere.

Indstilling

Det indstilles, at punktet drøftes.

Bilag Beslutning

Iver Poulsen, Karl Erik Christiansen og Lars Elkjær deltager.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Temadag den 7. maj i Skjern Kulturcenter

Sagsnr: 19-002992

Sagsfremstilling

Temadag den 7. maj 2019 i Skjern Kulturcenter. Godkendelse af vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Det indstilles, at den vedhæftede dagsorden drøftes/godkendes.

Bilag Beslutning

Dagsordenen blev drøftet.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

12: Overblik og kommende arrangementer

Sagsnr: 19-002203

Sagsfremstilling

Møder de næste måneder:

29. - 30. april -  Årsmøde i Danske Ældreråd på Nyborg Strand.

7. maj - Temadag i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter for Ringkøbing-Skjern Kommunes Ældreråd.

 

Indstilling

Det indstilles, at punktet tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Iver Poulsen orienterede om kommende arrangementer.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

13: Næste møde

Sagsnr: 19-002205

Sagsfremstilling

Næste møde afholdes den 28. maj 2019 kl. 9.00 på Plejehjemmet Eskesensminde i Tim.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger. Afbud fra Inge og Birthe.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

14: Punkter til pressen

Sagsnr: 19-002204

Sagsfremstilling

Der tages stilling til, hvilke punkter formanden opfordrer pressen til at skrive om.

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Referatet sendes ud.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

15: Eventuelt

Sagsnr: 19-002207

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende
 • Mette Nordentoft Madsen
 • Jens Kristensen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing