Referat: 25. august 2020 kl. 09:00

Medborgerhuset, Herningvej 7A, 6950 Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Martin Riis
 • Mads Vendelbo
 • Hans Christensen
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Iver Poulsen
 • K.B. Nielsen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Karl Erik Christiansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Inge Faurbye
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Gerda Marie Christiansen

Fraværende

 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt:

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orientering og spørgsmål til dagsordenen til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 26.8.2020:

Pkt 9. Godkendelse af procesplan for Boliganalysen
Der blev spurgt til Social- og Sundhedsudvalgets planer i forhold til demente borgere og fremtidig plejehjemsstruktur.
Ældrerådet har tidligere fremsendt et forslag. Det kan overvejes, om der skal vægtes lokale ældrecentre, som både huser demente borgere og ikke-demente borgere eller, der skal oprettes plejehjem udelukkende for demente eller ikke-demente borgere.
Disse overvejelser inddrages i interessent-drøftelsen af boliganalysen i foråret 2021.

Anja Thoft Bach foreslog, at Ældrerådet afholder en temadrøftelse ud fra demensanalysen. Hun deltager gerne i drøftelsen sammen med demensvejlederne.

Pkt. 16 Gensidig orientering.
Covid-19:
Kommunens følger smittetrykket i kommunen dagligt.
Der igangsættes kommunal screening for covid19 smitte blandt plejepersonalet. Så længe smittetrykket er under 20 (ud af 100.000)  i kommunen skal der testes hver 6. uge. Hvis smittetrykket i kommunen stiger til over 20, så skal der testes hver 2. uge.

Nedlukning af plejehjem:
Der er lukket op for besøg af pårørende, men stadig lukket for andre udefra såsom f.eks. frivillige og præster. Det overvejes om, der kan åbnes yderligere op. I så fald bliver det måske med krav om mundbind, hvilket det også anbefales de pårørende at bruge, når de er på besøg på ældrecentrene.

Øvrige emner:

Der blev forespurgte til, hvorfor de handicappede brugere af dagtilbud ikke kan fortsætte efter pensionsalderen. Det er et problem for disse borgere, idet de har meget af deres netværk og indhold via dagtilbuddene. Lennart Quist berettede, at det var blevet indført ved budgetforhandlingerne sidste år som et besparelsesforslag. Der er siden blevet arbejdet på, at finde alternative dagtilbud til denne gruppe borgere f.eks. cafe-tilbud.
Det blev foreslået, at Ældrerådet drøfter deres ønske med Handicaprådet.

Der blev forespurgt til gratis mundbind til uformuende pensionister. Der er ikke pt. lavet en procedure for dette. Der ønskes en udmelding i pressen om dette, når der foreligger en procedure herfor.

Henvendelse fra Alzheimerforeningen.
Foreningen vil gerne deltage i et møde, hvor status på området gennemgås og drøftes som en inspiration til, når en ny handleplan på demensområdet i kommunen skal udarbejdes.

Budgetforhandlingerne 2020:
Forhandlingerne er i gang, Det ser positivt ud. Der er ikke store differencer mellem indtægter og udgifter. Udligningsreformen har hjulpet på kommunens budget. Der afholdes budgetkonference i denne uge.

TV 2's udsendelse omkring plejehjemsbeboernes liv: Det blev drøftet, om der skulle nedsættes en borgerombudsmand på ældreområdet - eller opgaven evt. kunne løftes af en gruppe ældre i for eksempel Ældreråds eller Ældre Sagens regi.
Der var også forslag om, at inddrage de pårørendes oplevelser.

KB Nielsen foreslog, at der meldes ud, at der ikke findes A og B plejehjem i kommunen. Der findes gode plejehjem, hvoraf nogle er private og andre kommunale.

Lennart Quist orienterede om, at der er igangsat et arbejde omkring konkurrence, synergier og udviklingsmuligheder mellem Aktivitetscentret ved Fjordparken og Medborgerhuset. Der nedsættes en arbejdsgruppe med de berørte parter.

Pkt. 1.
Ældrerådet udarbejder ikke høringssvar til social- og sundhedsudvalgsmødet den 26. august 2020

Pkt. 2.
Ældrerådet har ikke noteret ønsker til fremtidig drøftelse.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Orientering om praksis i kommunen vedrørende den kommunale sygepleje

Sagsnr: 20-001000

Sagsfremstilling

Områdeleder for hjemme- og sygepleje samt akutfunktion Lise Lotte Boserup giver en orientering om praksis i kommunen vedrørende sygepleje mm; herunder om intravenøs behandling og de nye sygeplejeklinikker.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Områdeleder for hjemme- og sygepleje samt akutfunktion Lise Lotte Boserup gav en orientering om de 6 sygeplejeklinikker i kommunen.
Den udleverede beskrivelse af klinikkerne vedhæftes som bilag.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

 

 

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Postliste:

 • Danske Ældreråd orienterer om, at der nu er frit besøg på plejehjem igen. (30.6.2020)

 • Pressemeddelelse fra Danske Ældreråd om Kongsgårdssagen. (10.7.2020)

 • Meddelelse om, at Aktivitetsområdet åbner den 10.8. (6.8.2020)

 • Info fra PIU. (8.8.2020)

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formandskabet har den 20. august 2020 deltaget en workshop "hvad personalet skal gøre for at give borgerne mulighed for at få en god død i eget hjem". Workshop bestod af 3 pårørende, 2 frivillige navigatorer og 2 medlemmer af ældrerådet. Referatet er udsendt til ældrerådet.

Der er lagt et nyt nyhedsbrev fra Ældrerådet ud på kommunens hjemmeside. Dette medførte, at formanden blev interviewet af TV Vestjylland. Se indslaget her: https://www.youtube.com/watch?v=ojZP4_DJRsw
KB Nielsen efterlyster mere input fra medlemmerne til kommende nyhedsbreve.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning er pt. 199.497 kr.
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

PIU:
Næste møde afholdes den 2. september 2020

FU:
Intet planlagt.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra arbejdsgrupper og bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 20-001000

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Iver, Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik. og Birthe B
 • PR: KB, Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg:  Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd:  Iver

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe "Akutteam": Inge

 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper:  Birthe Christiansen

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er nyt 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Højmark-mødet:
Mødet aflyses i 2020. I 2021 planlægges det afholdt den 7. oktober.
Studietur:
Der arbejdes videre med ideen om, at Ældrerådet får en rundvisning på byggeriet af Gødstrup Hospital. 

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Temamøde i Viborg den 5. oktober 2020

Sagsnr: 20-001000

Sagsfremstilling

Ældrerådet har modtaget en indbydelse til temamøde i Viborg den 5. oktober.
Temamødets emner:

 • Ældrerådsvalg, forberedelse, gennemføres og overdragelse
 • Opsamling på Covid 19.

Der sker tilmelding til temadag på ældrerådsmødet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Følgende er tilmeldt til temamødet: Iver, Jens og Susanne. Yderlig tilmelding kan ske til formanden senest den 30. august 2020.

Formanden har også inviteret borgmesterkontoret med, idet de skal klare det administrative vedr. ældrerådsvalget 2021.


Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder:

 • 22. september 2020: ældrerådsmøde i Ringkøbing
 • 5. oktober 2020: temadag i Viborg
 • 24. november 2020: møde på Vingsted Centret

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Jens Kristensen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing