Referat: 20. oktober 2020 kl. 09:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Iver Poulsen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Jørgen Hansen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Mads Vendelbo
 • Hans Christensen
 • Inge Faurbye
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Jens Kristensen
 • K.B. Nielsen
 • Gerda Marie Christiansen
 • Karl Erik Christiansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Birthe Johanne Christiansen

Fraværende

 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og leder af Myndighedsafdelingen samt Faglig drift og Udvikling Dorthe Gammelgaard Jensen.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Quist og Dorthe Gammelgaard Jensen gennemgik dagsordenen med særlig fokus på:

Dagsordenspunkt 6 "Benchmarkingrapport af den kommunale økonomi 2020"
Formålet med benchmarkingrapporten er at give et billede af, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune ligger sammenlignet med andre kommuner på en række parametre.
Tallene på ældreområdet i Ringkøbing-Skjern kommune ligger under lands- og regionsgennemsnittet.

Det blev foreslået, at Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget undervejs i den videre proces med at inddrage benchmarktallene i forhold til Sundhed og Omsorgs ydelser tager en dialog om emnet.

Dagsordenspunkt 8 "Proces for godkendelse af Sundhed og Omsorgs kvalitetsstandarder".
En kvalitetsstandard beskriver det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som Byrådet har besluttet. Kvalitetsstandarden er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og afgørelser om hjælp og levering af ydelser til borgerne.

Der er udarbejdet en udkast til en revideret udgave af kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg, som høres i Ældreråd og Handicapråd.
En arbejdsgruppe fra Ældrerådet gennemgår udkastet og giver et høringssvar retur.

Øvrige emner, som kort blev drøftet:

Værdighedsrejseholdet
Ældreåret efterlyste en erfaringsopsamling efter, at nogle enheder i Sundhed og Omsorg har haft besøg af værdighedsrejseholdet fra Sundhedsstyrelsen og deltaget i "Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen".
Dorthe Gammelgaard Jensen tager efterlysningen med til administrationen.

Projekt "Sikre hænder"
Ringkøbing-Skjern Kommune er som én ud af 15 kommuner i landet blevet godkendt til at deltage i læringsprojektet. Formålet, er at sikre, at borgerne i ældreplejen skal have den rette behandling og pleje til rette tid. Der arbejdes med medarbejderkompetencer og skabelse af systematiske arbejdsgange.

Genbrug og affaldssortering
Den nye ordning medfører, at borgerne selv skal køre på genbrugspladsen med papir og pap. Hvordan tænker kommunen, at ældre borgere, som ikke er mobile og rørige, skal klare det?
Lennart Quist tager spørgsmålet med til Teknik og Miljø.

Vedrørende selve indstillingen:

Ad 1. Ældrerådet udarbejder ikke høringssvar.

Ad 2. Ældrerådet har ikke punkter til drøftelse.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

2: Information om indsats i Sundhed og Omsorg vedr. ældre og rygestop

Sagsnr: 20-001002

Sagsfremstilling

Ældre blive ofte ikke tilbudt den samme opmærksomhed omkring hjælp til rygestop som yngre personer. Ifølge data fra "Hvordan Har Du Det 2017" ønsker 31 % af dagligrygerne over 70 år hjælp til at stoppe med at ryge.
Personalet i Sundhed og Omsorg introduceres derfor i løbet af det næste halve år til et oplæg om, hvordan man kan tale med ældre borgere om rygestop på en positiv måde og dermed understøtte rygestop i hverdagen for borgere, der ønsker hjælp til at stoppe med at ryge.

Ældrerådet præsenteres for det oplæg, som er lavet til personalet i Sundhed & Omsorg.

Udviklingskonsulent fra Sundhedscentret Trine Bloch Burmøller deltager i punktet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådets drøfter oplægget og tager det til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Udviklingskonsulent fra Sundhedscentret Trine Bloch Burmøller orienterede om tilbuddet og gennemgik undervisningsmaterialet.

Der er meget fokus på, at tilgangen skal være positiv. Der er fokus på, hvad borgeren oplever som livskvalitet, vaner omkring rygning og oplevede gevinster ved rygestop.

Erfaringen viser, at en ældre borger, som har røget gennem mange år også kan gennemføre og have gevinst af rygestop.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

3: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Postliste:

 • Punkter til ældretopmødet med ældre og sundhedsministeren - fra Danske Ældreråd. - 26.9.20 
 • Punkter til ældrepolitisk topmøde fra Danske Ældreråd - 29.9.20 
 • Aflysning af repræsentantskab møde og ældrepolitisk konference - 29.9.20  
 • Frivilliges indsats på aktivitetscentre i Ringkøbing-Skjern bragt i Altinget -2.10.20.
 • Orientering fra kursus om ældrerådsvalg i Viborg - 5.10.20.
 • Orientering fra møde i Sundhedscenter omkring seniormøde i 2021.
  Der bliver ingen møder i 2021 grundet corona. Der vil blive arbejdet på at få nogle små møder op at stå 10-15 steder i kommunen med foreninger i tilknytning til bestående møder - 6.10.20.
 • Brev fra Ældre Sagen vedr. besøgsrestriktioner på plejehjem - 8.10.20.

Tilbud fra Åkanden: At udsende smagsprøver på deres mad til Ældrerådets medlemmer.  

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Smagsprøver fra Åkanden
Det er et tilbud, som det enkelte medlem kan takke ja eller nej til.

Behov for Ældreombudsmand?
Ældrerådets formand har efter udsendelse af dagsordenen modtaget følgende mail fra administrationen:
"I forbindelse med en undersøgelse af løsningsmuligheder for en ældreombudsmand i Ringkøbing-Skjern Kommune ønskes et interview med repræsentanter fra Ældrerådet. Interviewet vil omhandle Ældrerådets oplevelse af, hvilke konkrete behov en ældreombudsmand eller lignende skal kunne varetage samt jeres perspektiver på, hvordan det kan organiseres i Ringkøbing-Skjern Kommune? "
 
Ældrerådet drøftede, hvorvidt der er behov for en ældreombudsmand i Ringkøbing-Skjern kommune, eller det kan organiseres på en anden måde f.eks. ved systematisk inddragelse af pårørende, god forventningsafstemning osv.
Enighed om, at opgaven ikke ønskes lagt ud til ekstern aktør, men holdt i regi af Ældreråd og/eller forvaltning.

K.B. og Iver blev udpeget til at tage mødet med kommunen.

Ældrerådsvalg
Efter deltagelse på kursusdag om ældrerådsvalg i Viborg den 5. oktober 2020 er Ældrerådet blevet bekræftet i, at næste Ældrerådsvalg ønskes gennemført som fremmødevalg. Ønsket er igen formidlet til Borgmesteren via Byrådssekretariatets deltagelse på kurset. Ældrerådet vælger repræsentanter til valgbestyrelsen på et kommende møde.

Seniormøderne i 2021
Der arbejdes videre med mindre møder, hvor Ældrerådets PR-materiale medtaget.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

4: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådets kassebeholdning er på kr. 190.837 kr.

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

5: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Regionsældrerådet planlægger, såfremt coronavirus tillader det, at afholde et møde om samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og læger først i 2021.

Der blev på mødet nævnt et eksempel med manglende overlevering mellem sygehusafdelinger af "nej-tak til genoplivning".

Orientering taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 20-001002

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Iver, Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik. og Birthe B
 • PR: KB, Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg:  Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd:  Iver

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe "Akutteam": Inge

 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper:  Birthe Christiansen

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Studietur-udvalg:
Der udsendes mail med de sidste praktiske oplysninger vedr. Gødstrup-turen i uge 44.

Vedrørende evt. studietur til rehabmesse i 2021, så afventer udvalget udviklingen i corona-virus inden, der planlægges yderligere.

Demensudvalg: 
Der har være afholdt møde. Udvalget har udarbejdet en række anbefalinger. Anbefalingerne sendes til kommunen med anmodning om en efterfølgende drøftelse.

Brugergrupper:
Susanne afløser Birthe Christiansen som ældrerådets repræsentant i gruppen.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

7: Etablering af frivillige spisevenner i samskabelse med ÆldreSagen

Sagsnr: 20-019915

Sagsfremstilling

Sundhed og Omsorg og Ældre Sagen ønsker at oprette et samskabelsesprojekt "frivillige spisevenner" til ældre borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Initiativet er opstået i forbindelse med administrationens arbejde med anvendelse af de til implementering af værdighedspolitikken modtagne DUT-midler til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre i Ringkøbing-Skjern kommune 2020 og 2021.

En spiseven er en frivillig person fra Ældre Sagen, som besøger borgeren hver eller hver anden uge og spiser et måltid med vedkommende.
Det er spisevennens opgave at skabe god stemning og sikre hyggelige rammer omkring måltidet.
Tanken er, at modtageren af besøget - spiseværten, som følge af den gode stemning, fristes til at spise en bid mere, da mad for de fleste smager bedst, når den nydes i selskab med andre.
Derudover er det målet, at den øgede indtag af mad og samværet med spisevennen øger borgerens energi og overskud til aktiviteter i hverdagen, medvirker til større livsglæde hos borgeren og dermed formindsker og forebygger ensomhed hos borgeren.

Spiseven-konceptet opstod i 2009, som et samarbejde mellem Odense Kommune og Ældre Sagen. Der var fra starten især fokus på småtspisende og vægtøgning, men evalueringer har vist, at især livskvaliteten hos de deltagende borger stiger markant.

Da det er et samskabelsesprojekt med de 3 lokale afdelinger af Ældre Sagen i kommunen vil der skulle indgås en samarbejdsaftale, som inddrager begge parters ønsker og behov i den endelige udformning af et lokalt spisevennetilbud.
Fra Sundhed og Omsorg er der opstillet følgende ønsker til projektet:

 • målgruppe: alle enlige +65-årige borgere
 • en administrativ simpel ordning: Ældre Sagen byder ind med koordinatorer (lig besøgsvenneordningerne), som gives mulighed for at kunne bestille mad til de frivillige.
 • effektmåling: der laves en lille evaluering af deltagernes oplevelse i 3. kvartal 2021 med henblik på projektets fortsættelse
 • isbryderordning: der ønskes en kobling til fællesskabsklippekortet, som tilbydes  hjemmehjælpsmodtagere, som screenes ensomme. Den tilknyttede hjemmehjælper skal kunne bruge klippekortet til at spise et par måltider med borgeren for via oplevelsen af motivere til at borgeren tilmelder sig en frivillig spiseven
 • der afsættes DUT-midler til projektet; 30.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021. Såfremt, der bliver stor søgning tilpasses besøgshyppigheden til midlerne
 • udviklingsmuligheder: i 2021 arbejdes videre med evt. at inkludere borgerne i større spisefællesskaber, hvilket er et DBA-mål

Det forventes, at projektet kan igangsættes i løbet af november 2020.

Sagen sendt til Ældreråd og Frivilligråd til orientering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lov om social service §18

Økonomi

Der er afsat DUT-midler på 442.000 kr. i 2020 og 472.000 kr. i 2021 til aktiviteter i samarbejde med frivillige til bekæmpelse af ensomhed hos ældre.

Der vil være udgift til den frivilliges måltid (Åkandens gæstemåltid) og evt. kørsel for den frivillige. Gennemsnitlig 87 kr. pr. gang. Spiseværten afholder udgifter til eget måltid.

Udgifter til isbryderordningen: Løn til hjemmehjælper trækkes via modulerne allerede oprettet til projektet ” Fællesskabsklippekort til ensomme hjemmehjælpsmodtagere”. Udgifter til måltidet trækkes via spisevenneprojektet.
 
Det vurderes ud fra andre kommuners erfaringer, at omfanget af ordningen ikke vil overstige 30 deltagere.

Et overslag over årlige max. udgifterne til måltider, kørsel, annoncering mv. fra DUT-midlerne vil derfor være: 100.000 kr.

Det vurderes, at der på sigt vil kunne søges §18-midler til projektet, men det vil nok blive vanskeligt, at få hele beløbet dækket derfra, hvorfor et kommunalt tilskud til især til noget af forplejningen vil være nødvendigt.

Viden & Strategi (Økonomi) har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Der findes positive evalueringer fra andre kommuner:

I Odense Kommune viste evalueringen, at de fleste borgere er gået op i vægt og har fået et højere funktionsniveau. Derudover har hver tredje borger fået en højere score i en test, der måler borgerens eget syn på sin helbredsrelaterede livskvalitet. 

I Høje-Taastrup Kommune viste en evaluering, at borgerne har vurderet deres livskvalitet tre point højere på en skala fra 1-10 efter indsatsen end før indsatsen.

Det vurderes, at spisevennetilbuddet vil være et godt tilbud til de borgere, som af fysisk eller psykiske årsager ikke evner at deltage i mange af de øvrige forebyggende og aktiverende tilbud på ældreområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

8: Revision af kvalitetsstandarder

Sagsnr: 20-001002

Sagsfremstilling

En kvalitetsstandard beskriver det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som byrådet har besluttet. Kvalitetsstandarder er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og afgørelser om hjælp og levering af ydelser til borgerne.

Kvalitetsstandarder skal revideres med jævne mellemrum, og der er nu udarbejdet et udkast til en revideret udgave af kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg.

Inden kvalitetsstandarderne godkendes i Social- og Sundhedsudvalget sendes de til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Se forslag til kvalitetsstandarderne her.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet giver et høringssvar.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Den nedsatte arbejdsgruppe gennemgår udkastet og laver et høringssvar.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

9: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og referater:

 • 27. oktober 2020: Studietur til Gødstrup
 • 29. oktober 2020: Møde om aflastningspladser i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
 • 17. november 2020: Ældrerådsmøde.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Mødet om aflastningspladser, som afholdes i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter er flyttet fra den 29. oktober til den 16. november kl. 13.30.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

10: Emner til næste nyhedsbrev

Sagsnr: 20-001002

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB Nielsen orienterede om, at der i samarbejde med sekretæren arbejdes på, at bruge kommunens hjemmeside og fællesannonce til at skabe mere PR om Ældrerådets virke.

Ældrerådet har mistet en del abonnenter til deres dagsordner og nyhedsbreve i forbindelse med, at abonnenter ikke har fået accepteret en bekræftelsesmail, som de nye regler om databeskyttelse krævede.

Abonnement oprettes, ændres og godkendes på www.rksk.dk/abonner.

Sekretæren orienterede om, at ældrerådets medlemmer ligeledes fremover skal være oprettet som abonnent på hjemmesidens nyheder. Der vil ikke længere blive fremsendt mail med dagsorden til ældreråds- og social- og sundhedsudvalgsmøder.

Fraværende
 • Martin Riis
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing