Referat: 15. december 2020 kl. 09:00

virtuelt møde
Ældrerådet

Deltagere

 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Iver Poulsen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Karl Erik Christiansen
 • Mads Vendelbo
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Gerda Marie Christiansen
 • Inge Faurbye

Fraværende

 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Quist og Anja Toft Bach gennemgik dagsordenen til social-og sundhedsudvalgsmødet med særlig fokus på:

Pkt. 3: Orientering om corona-situationen

Besøgsrestriktioner:
Der er åbnet op for, at flere pårørende og nærtstående kan besøge beboerne på ældrecentrene. De frivillige må stadig ikke komme på ældrecentrene.

Testning:
Personalet testes løbende.

Julen, herunder bemanding:
Der er lavet en opgave-prioriteringsliste, hvis personalet skulle blive sygdomsramt af corona.

Smittetrykket for corona:
Incidenstallet i Ringkøbing-Skjern er for tiden på 65 smittede pr. 100.000 borgere, hvilket er lavt sammenlignet med andre kommuner. Det er dog stadigt for højt i forhold til Sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse, der er ved 20 smittede per 100.000 indbyggere.
Øvrige kommuner i Regionen er hårdere ramt. Der er lavet en forståelsespapir med Regionen, som beskriver, hvilke opgaver, som kommunen skal kunne udføre, hvis Sygehusene på grund af kapacitetsproblemer bliver nødt til at udskrive patienter, inden de er færdigbehandlet.

Vaccination:
Der kommer løbende nyt på området. Der er lagt op til at vaccinationerne først prioriteres til beboere på plejehjem og efterfølgende til borgere over 65, som både får personlig pleje og praktisk hjælp. Kommunen får til opgave at skulle bringe borgere til de oprettede vaccinationssteder.

Pkt. 10: Drøftelse og indstilling af anbefalinger til organisering af akut- og aflastningsområdet 
Ældrerådet har tidligere udarbejdet et høringssvar, som administrationen har kommenteret efterfølgende.

Ældrerådet besluttede efter drøftelsen af kommentarerne fra administration at ændre i tidligere indstilling.
Der sendes en tilføjelse til tidligere fremsendt høringssvar:
"Et flertal af medlemmerne på ældrerådsmødet den 15. december 2020 tilslutter sig, at akutpladserne placeres i én enhed i kommunen.
Rådet har ikke taget stilling til den geografiske placering."

Ældrerådet påpeger endvidere, at det kan være svært at skelne mellem de forskellige aflastningstyper og rammerne derfor. Det er vigtigt at få tilbuddene "døbt" med rigtige beskrivende navne.

Pkt. 13: Drøftelse af emner til brugertilfredshedsundersøgelser i Sundhed og Omsorg i 2021 og 2022 
Det aftaltes, at forslag til emner, som ønskes undersøgt kan sendes til formanden Iver Poulsen, som vil formidle dem videre.

Øvrige emner, som kort blev drøftet:

Aktivcentret på Fjordparken og Medborgerhuset - synergier på ældreområdet i Ringkøbing.
Lennart Quist fortalte, at der har været afholdt et indledende møde mellem de to forvaltninger om emnet. 

Uddannelsesprojekt "østeuropæere som social- og sundhedshjælpere og -assistenter".
Kommunen forsøger via dette projekt bland andet at imødegå manglen på medarbejdere på sundhedsområdet på sigt.

Ældreombudsmand:
Formanden Iver efterlyste i forhold til, at der også på finansloven er foreslået et form for ombudsmand, at kommunen sender deres orientering fra finanslovaftalen videre til Ældrerådet, når de måtte modtage information derom.
Ældrerådet afholder et møde med Handicaprådet om emnet.

Vedrørende selve indstillingen:

Ad 1. Ældrerådet udarbejder høringssvar til "organiseringen på akut- og aflastningsområdet" 

Ad 2. Ældrerådet har ikke punkter til drøftelse.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Postliste:

 • 26.10. Formandsmøde. Holstebro, Struer og Lemvig Ældreråd

 • 27.10. Orientering om fysiske møder fra Danske Ældreråd

 • 30.10. Nyhedsbrev nr. 6 fra Danske Ældreråd

 •   1.11. Coronavarsling systemet fra Regionsældrerådet

 •   2.11. Kommuneplan i 8 ugers høring

 • 11.11. Referat fra møde med Sundhedscentret om seniormøder i uge 10

 • 11.11. Elly Kjærgaard, Susanne Høj Henriksen og Iver Poulsen forsætter i arbejdsgruppen
            ”projekt ensomhed"

 • 11.11. Bemærkninger til kvalitetsstandarter sendt til kommunen

 • 13.11. Orientering om bestyrelsesvalg i Danske Ældreråd, herunder at der skal vælges ny
            formand          

 • 19.11. Orientering fra Danske Ældreråd om ændring af besøg på plejehjem

 • 22.11. Høringssvar til rapporten om aflastningspladser

 • 20.11. Indbydelse fra Danske Ældreråd til webseminar den 10. december

 • 25.11. Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

 • 25.11. Referat fra møde med Ældre Sagens koordinationsudvalg

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kassebeholdning dags dato kr. 185.433.
Køresedler for 2020 bedes indscannet og fremsendt til Birthe inden årets udgang.
Orientering taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

4: Orientering om projektet "Det gode palliative forløb"

Sagsnr: 20-001004

Sagsfremstilling

Projektleder Rikke Kyed giver en orientering om projektet ”Det gode palliative forløb”. Hvad, der er sket i projektet indtil nu og, hvad der fremover kommer til at ske.

Der ønskes en tilkendegivelse fra Ældrerådet af, hvilke behov rådet, som repræsentanter for nuværende og kommende modtagere af en palliativ indsats, vægter, at personalet i kommunen kan imødekomme.
Ældrerådets medlemmer må meget gerne medtage oplevede historier og eksempler på palliative forløb, som vil være med til at gøre den fremtidige undervisningen af personalet i kommunen praksisrelevant.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet i forhold til personalets palliativ indsatser:

 • kommer med eksempler fra oplevelser omkring palliative forløb
 • bidrager med, hvad de vægter i forhold til de palliative indsatser

Bilag Beslutning

Projektleder Rikke Kyed gav en orientering om projektet ”Det gode palliative forløb”.
Projektets formål: "At fremme borgernes mulighed for at opleve gode palliative forløb i eget hjem med fokus på at leve lige til det sidste."

Projektet består af 5 indsatser:

 1. Afgrænse faglige fokusområder:
  Følgende to overordnede fokusområder er blevet udpeget:
  "Håndværk", som består af "tidlig opsporing" og "symptomlindring"
  "Dannelse", som består af "livsnødvendig samtale" og pårørendesamarbejde"
 2. Undervisning af Sosu-elever
 3. Opkvalificere hjælpere og assistenter.
 4. Opkvalificere sygeplejesker og terapeuter
 5. Forankring og implementering af læring

Rikke Kyeds oplæg vedhæftes som bilag.

Vedrørende selve indstillingen:

Ældrerådets eksempler fra oplevelser omkring palliative forløb:

Ingen eksempler fra Rådet.
Eksemplerne kan efterfølgende mødet sendes på mail til rikke.kyed@rksk.dk
Rikke Kyed skal bruge beretningerne om palliative forløbe - både gode og dårlige oplevelse - til at give praktiske eksempler i undervisningen af personalet.

Ældrerådets kommentarer og vægtninger i forhold til den palliative indsats i projektet:

 • Vil der være tid nok i arbejdsdagen til at implementere redskaberne og blandt andet få afholdt samtalerne med de dørende borgere?
 • Den palliative indsats kommer ofte for sent i gang. Hvordan får vi indsatsen sat tidligere i gang i et livsforløb?
 • LUP-undersøgelsen (Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) viser, at kommunerne kommer for sent i gang med den palliative indsats.
 • Anbefaler, at have fokus på at hjælpe de pårørende med at takle at døden nærmer sig og det er vigtig at forhold sig til dette. (inspireret af psykiater Elisabeth Kübler-Ross bog)

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Genbehandling af forslag om ældreombudsmand

Sagsnr: 20-001004

Sagsfremstilling

SF stiller forslag til finanslovsforhandlinger om, at alle kommuner skal have en ombudsrådgiver, der skal dække alle fagområder. Nogle kommuner har i dag en pårørendekonsulent.
Omkring årtusindskiftet var der klageråd i kommunerne dækkende ældreområdet.
Et andet forslag kunne være, at formandskabet i ældrerådet bragte relevante spørgsmål fra pårørende frem til forvaltningen.

Indstilling

Formanden ønsker, at Ældrerådet genbehandler forslaget om en ældreombudsmand.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Punktet udsættes. Der afholdes møde med Handicaprådet, inden punktet behandles igen.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

6: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Regionsældrerådet planlægger afhængig af coronasituationen næste fysiske møde afholdt den 22. februar 2021.

De to store emner på regionsplan i 2021 bliver fokus på sundhedshuse samt udmøntning af den nye praksisplan for almen praksis.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

7: Nyt fra arbejdsgrupper og bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 20-001004

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Iver, Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik. og Birthe B
 • PR: KB, Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Iver

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe "Akutteam": Inge

 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

8: Folkemøde 2021

Sagsnr: 20-001004

Sagsfremstilling

Ældresagen ønsker at afholde folkemøde lige inden sommerferien, skal ældrerådet være medindbyder?

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet takker nej til at være medarrangør, men vil gerne bidrage med input og formidle folkemødet.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

9: Senior Event 2021

Sagsnr: 20-001004

Sagsfremstilling

Ældrerådet har modtaget en indbydelse fra Ringkøbing-Skjern Kulturcenter til Senior Event 2021.
Formanden indstiller, at da Ældrerådet er et høringsorgan kan de ikke være medindbyder, men gerne bakke op om ideen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet takker nej til at være medarrangør, men vil gerne bidrage med input og formidle Senior Event 2021.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

10: Ældrerådsmøder 2021

Sagsnr: 20-001004

Sagsfremstilling

Forslag til mødeplan for 2021:

 • mandag den 25.1.
 • mandag den 22.2.
 • mandag den 22.3.
 • tirsdag den 27.4.
 • tirsdag den 25.5.
 • tirsdag den 22.6.
 • mandag den 23.8.
 • mandag den 20.9.
 • mandag den 25.10.
 • mandag den 22.11.
 • tirsdag den 21.12.

Mødetidspunkt kl. 9 - 12.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet fastligger deres mødeplan for 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet godkendte følgende mødeplan for 2021:

 • mandag den 25.1.
 • tirsdag den 23.2. 
 • mandag den 22.3.
 • tirsdag den 27.4.
 • tirsdag den 25.5.
 • tirsdag den 22.6.
 • mandag den 23.8.
 • mandag den 20.9.
 • mandag den 25.10.
 • mandag den 22.11.
 • tirsdag den 21.12.

Mødetidspunkt. kl. 9 - 12, undtagen den 23.2., hvor mødet afholdes kl. 13-16.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

11: Møde med Alzheimerforeningen

Sagsnr: 20-001004

Sagsfremstilling

Ældrerådets medlemmer inviteres til et dialogmøde om demens fredag den 22. januar 2021 kl. 10 i mødelokale 1, Rødkløvervej 4, Ringkøbing.

Januar 2020 skrev direktør Nis Peter Nissen fra Alzheimerforeningen til Borgmester Hans Østergård. Nis Peter Nissen ville gerne fremlægge rapporten ” Kommunernes demenstilbud – Rapport på baggrund af spørgeskemaundersøgelse blandt personer med demens og pårørende i Danmark” samt få en drøftelse og indblik i de tilbud, der er til borgere med demens i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Grundet Corona situationen blev det ikke muligt at mødes med Nis Peter Nissen i foråret 2020. Kommunens demenskonsulenter har derfor aftalt et møde i 2021.

Til mødet inviteres Ældrerådets og Social- og Sundhedsudvalgets medlemmer.
Fra forvaltningen deltager Anja Thoft Bach, Dorthe Gammelgaard Jensen, Kirsten Holmgaard Jensen og Tina Enevoldsen.

Af hensyn til bestilling af kaffe ønskes tilmelding til demenskonsulent Tina Anette Enevoldsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet laver en fælles tilmelding.

Bilag Beslutning

Mødet med Alzheimerforeningen afholdes fredag den 22. januar 2021 kl. 10.
Alle i rådet, som har lyst, opfordres til at deltage.
Fælles tilmelding via formanden senest fredag den 15. januar 2021.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

12: Emner til næste nyhedsbrev

Sagsnr: 20-001004

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()

Kopier link til punktet  -   Print

13: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
 • Hans Christensen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Jørgen Hansen
 • Mads Vendelbo ()
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing