Referat: 26. januar 2021 kl. 09:00

virtuelt møde
Ældrerådet

Deltagere

 • Inge Faurbye
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Karl Erik Christiansen
 • K.B. Nielsen
 • Iver Poulsen
 • Mads Vendelbo
 • Gerda Marie Christiansen

Fraværende

 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Quist gennemgik dagsordenen til social-og sundhedsudvalgsmødet. Der var afbud fra Anja Thoft Bach.

Vedr. indstillingspunkt 1.
Der udarbejdes høringssvar til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 27. januar 2021.

Punkt 1 "Orientering om coronasituationen"
Ældrerådet anbefaler, at vaccinationerne i vores kommune kommer til at foregår på Sundhedscenter Vest i Tarm og i Sundhedshuset/Akutklinikken i Ringkøbing og på længere sigt hos den praktiserende læge.

Punkt 6 "Frigivelse af anlægsmidler 2021"
Vedrørende "Investering af velfærdsteknologi".
Ældrerådet anbefaler, at der også sker en politisk prioritering af anvendelsen af puljen på 1 mio. kr. Ældrerådet vil gerne deltage i dette arbejde.

Punkt 8 "Ombudsmandsfunktion".
Ældrerådet udarbejder et høringssvar. Se ældrerådets dagsordenspunkt 4.

Punkt 10 "Kvalitetsstandarder"
Ældrerådet synes, at processen har været god.  Det fungerer godt med bilaget med administrationens kommentarer til Ældrerådets forslag.


Vedr. indstillingspunkt 2.
Der ønskes en orientering fra forvaltningen om samarbejdet i Vestklyngen.


Øvrige orienteringer og drøftelser:

Birthe Byskov: Er via Regionsældrerådet blevet gjort opmærksom på puljen til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Ikast-Brande Kommune har fået tilskud til et spændende projekt ”Selvbestemmelse og involvering – en vej til mere nærvær og omsorg – Buurtzorg som løftestang”. 

Forespørgsel til  hvad der videre sker i sagen med snitflader og synergier mellem Medborgerhuset og Aktivitetscentret.
Lennart Quist: Der har været afholdt et konstruktivt dialogmøde den 12. januar 2021 med deltagelse af formænd, ledere, brugerråd, forvaltning og repræsentanter for de to politiske udvalg.  Der arbejdes videre med samarbejdsmuligheder. Der inviteres flere aktører ind f.eks. pensionistforeninger.

Lennart Quist: Den 1. februar 2021 afholdes et netværksmøde mellem Regionen og Kommunen med gensidig orientering og drøftelse af snitflader.
Ældrerådet ønsker, at der på netværksmødet stilles spørgsmål om, hvilke regionsfunktioner nu (og i fremtiden) foregår i Akutklinikken i Ringkøbing og eventuelt på Sundhedscenter Vest. KB Nielsen efterlyste referatet fra mødet, såfremt det er offentlig.

Ældrerådet efterlyste, at rådets oplæg om plejehjemspladser og demente bliver færdigbehandlet i 2021. Lennart Quist orienterede om, at det indgår i behandlingen af den udarbejdede boliganalyse.


Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

2: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Postliste:

 • 16.12.2020 Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd.
 • 17.12.2020 Orientering om covid-19 vaccine fra Danske Ældreråd.
 • 17.12.2020 Julehilsen fra formanden for Danske Ældreråd.
 • 18.12.2020 Fleksible regler for besøg på plejehjem fra Ældreministeriet.
 • 19.12.2020 Gode ideer til arbejdet i ældrerådet fra Regionsældrerådet.
 • 29.12.2020 Nytårshilsen fra Regionsældrerådet - ideer til arbejdet i rådet.
 • 6.1.2021 Køreplaner fra Midttrafik sendes i høring.
 • 8.1.2021 Info fra Danske Ældreråd om puljer til det gode ældreliv og mere omsorg of nærvær i ældreplejen.
 • 8.1.2021 3 nye inspirationsbidrag til næste regionsældrerådsmøde.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der er udarbejdet høringssvar til Teknik og Miljø vedrørende Midttrafiks høring af køreplaner.

Formandsskabet er stemmer på Ældrerådets vegne ved valg til Danske Ældreråd. 

Orienteringen taget til efterretning.


Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

3: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet godkendte regnskab for for 2020 og budget for 2021.

Kassebeholdning pr. 31. december 2020 kr. 160.486.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

4: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Medlemmerne blev orienteret om arbejdet i Regionsældrerådet og Patientinddragelsesudvalget.
Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

5: Hvordan skal frivilligområdet organiseres i fremtiden i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Sagsnr: 21-000528

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at udarbejde et oplæg til, hvordan frivillighedsområdet fremadrettet kan organiseres i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som led i den proces indkaldes Ældrerådet sammen med øvrige råd, forum og samvirker på området til virtuelt debatmøde den 10. februar kl. 16-19 med repræsentanter fra Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Ældrerådet inviteres, idet der sker en stor mængde frivilligt arbejde for og af ældre borgere.
Ældrerådet kan deltage med 3 repræsentanter.
I invitationen anbefaler administrationen, at de deltagende råd mv. inden debatmødet drøfter oplæggets spørgsmål og på forhånd aftaler, hvilket mandat og standpunkt repræsentanterne deltager med.

Dialogmødet den 10. februar
Formålet med debatmødet er at indhente forslag til organiseringen af frivillighedsområdet i den kommende byrådsperiode, der tilsigter, at koordineringen og samarbejdet på tværs af den sociale, den folkeoplysende og den kulturelle frivillighed styrkes, så frivilligheden bidrager endnu mere til det gode liv for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det overordnede spørgsmål på debatmødet er:

Vil det gavne borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, at I mødes på tværs af frivilligheden?

Dernæst følgende overvejelser:

1. Skal der være en tværgående rådgivning? høringspart? bindeled? sparringsmulighed? 
    Hvad skal være et evt. råds opgave?
2. Medlemmer og møder 
    Hvem skal evt. deltage, hvor ofte og dagsordenspunkter.

Spørgsmålene uddybes i vedhæftet oplæg.

Den videre proces
Efter debatmødet har hver råd og samvirke på frivilligområdet 14 dage til at indsende yderligere forslag og kommenterer.

Administrationen formulerer derefter et høringsoplæg, som udsendes til høring med frist den 15. maj 2021. Forventet behandling i Byrådet den 15. juni 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet

 1. udpeger 3 repræsentanter til det virtuelle debatmøde den 10. februar
 2. drøfter spørgsmålene i oplægget til debatmødet og giver et mandat til de 3 repræsentanterne.
  i forhold til:
  2.1. Vil det være til gavn for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, at råd, nævn og samvirker mødes på tværs?
  2.2. Hvad skal være et evt. tværgående råds opgave?
  2.3. Medlemmer, mødeantal og indhold?

Bilag Beslutning

Ældrerådet har drøftet oplægget og ønsker ikke at deltage i debatmødet.

Ældrerådet svar på invitationen til debatmødet:

"Indstilling til debatoplæg  om fremtidig organisering af frivillighedsområdet.

Ældrerådet er et høringsorgan, der rådgiver byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre. I bekendtgørelse er nævnt områder, som hjemmehjælp, forebyggelse, genoptræning, velfærdsteknologi, boliger til ældre, offentlig transport.

Ældrerådet er bevidste om, at der er masse af frivillige i Ældresagen, pensionistforeninger og frivillige ved plejehjem, men synes at den naturlige rådgivning om disse frivillige hører hjemme i Frivilligrådet.

Ældrerådet har også mulighed for at drøfte sådanne sager med Byrådet eller med et eventuelt foreningsråd, hvis et sådan oprettes.

Derfor ser vi os ikke som deltager i et foreningsråd, men vil gerne komme med høringssvar inden den endelige beslutning tages."

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

6: Revideret mødekalender for Ældrerådets møder 2021

Sagsnr: 21-000528

Sagsfremstilling

Ældrerådet fastlagde på mødet den 15. december 2021 sine møder i 2021.

De forskellige ugedag for mødeafvikling gav problemer, hvorfor ny mødekalender foreslås, hvor alle møder afholdes på tirsdage kl. 9-12.

Følgende datoer er afsat resten af året:

 • 23.2
 • 23.3.
 • 27.4.
 • 25.5.
 • 22.6.
 • 24.8.
 • 21.9.
 • 26.10.
 • 23.11.
 • 21.12.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet godkender ny mødeplan for 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet godkendte forslag til ny mødeplan for 2021.
Der anføres ikke sluttidspunkt på møderne.
Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

7: Genbehandling af forslag om ældreombudsmand

Sagsnr: 21-000528

Sagsfremstilling

SF stiller forslag til finanslovsforhandlinger om, at alle kommuner skal have en ombudsrådgiver, der skal dække alle fagområder. Nogle kommuner har en pårørendekonsulent
Omkring årtusindskiftet var der klageråd i kommunerne dækkende ældreområdet. Et andet forslag kunne være, at formandskabet i ældrerådet bragte relevante spørgsmål fra pårørende frem til forvaltningen.

Punktet udsat fra sidste ældrerådsmøde, idet rådets repræsentanter ønskede at afholde møde med Handicaprådet inden videre drøftelse.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet genbehandler forslaget om en ældreombudsmand.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet tilslutter sig arbejdsgruppens oplæg til etablering af en ombudsmandsfunktion i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Oplægget ser ud som følgende:

Oplæg vedr. borgerrådgiver

Formålet med borgerrådgiveren er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og derigennem sikre, at borgernes henvendelser bliver hørt og brugt til at forbedre kommunens sagsbehandling og den personlige betjening.

Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en uvildig rådgivnings- og vejledningsinstans, som er uafhængig af kommunens administration. Alle borgere kan gratis kontakte borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren kan som jurist eller socialrådgiver gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Vedkommende kan ikke tage stilling til, om du har ret til en bestemt ydelse, men kan undersøge, om du har fået en korrekt sagsbehandling. Rådgiveren kan også vejlede om dine muligheder og hjælpe med at få genskabt en konstruktiv dialog mellem dig og kommunen.

Det er borgerrådgiverens opgave at behandle henvendelser om kommunens sagsbehandling og den personlige betjening.
Borgerrådgiveren skal fungere som mægler og bidrage til at få løst uoverensstemmelser, før de bliver til en konflikt.

Eksempler på borgerrådgiverens opgaver:

 • Hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok
 • Behandle henvendelser om kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
 • Få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
 • Få rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
 • Få hjælp til at komme videre med en sag, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen
 • Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag
 • Komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres.

Hvis du skal til en samtale, som du er utryg ved, kan borgerrådgiveren også hjælpe dig med at forberede dig til samtalen, deltage i mødet og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.

Det kan en rådgiver ikke tage sig af:

 • Ændre en afgørelse, som kommunen har truffet, fx hvilken ydelse, du har ret til
 • Behandle sager, som behandles i andre administrative klageinstanser, fx Ankestyrelsen
 • Erstatning eller privatretlige spørgsmål
 • Behandle henvendelser om det serviceniveau, som byrådet har fastlagt
 • Behandle henvendelser om ansættelsesforhold i kommunen
 • Forhold som er eller har været indbragt for domstolene de kommunale tilsynsmyndigheder eller Folketingets Ombudsmand.

Afsluttende kommentar.: Iver, Susanne og KB fra Ældrerådet har samarbejdet og afholdt møde med Ole, Karsten og Gitte fra Handicaprådet om spørgsmålet. Vi er enige om, at den model her, som i det store hele ligner den i Esbjerg, er et godt udgangspunkt for, hvordan vi her i kommunen kan bygge en ordning op med vores egne forslag/input. Ole har haft en rigtig god snak med Janne Andersen, som er Esbjerg Borgerrådgiver. Janne Andersen er jurist og har været borgerrådgiver siden 2014. Hun har en baggrund i beskæftigelse i Esbjerg og Varde kommuner. at hun afviser sager, hvor en privat socialrådgiver mod betaling er involveret i en sag. Hun oplyser, at hun har en del sager, hvor Børn og Familie er involveret.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

8: Konstituering af formand og næstformand

Sagsnr: 21-000528

Sagsfremstilling

I Ældrerådets forretningsorden lyder det i afsnittet ”Konstituering”:
” Stk. 3. Formand og næstformand vælges for et år ad gangen. Nyvalg til formand og næstformand afholdes i januar måned.”

Da Ældrerådets første møde i 2021 afholdes virtuelt bliver konstitueringen afholdt ved hemmelig mailafstemning i tidsrummet 18. januar til 22. januar 2021.

Valgprocedure og afstemningsmail udsendes til rådets medlemmer.

Indstilling

Formandsskabet indstiller, at Ældrerådet godkender valget af formand og næstformand for 2021.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet godkendte valget af Iver Poulsen som formand og Susanne Høj Henriksen som næstformand.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

9: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat følgende fire faste udvalg:

 • Økonomi: Iver, Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
 • Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
 • Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik. og Birthe B
 • PR: KB, Susanne og Lars

 Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

 • Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne

 • Sundhedsråd: Iver

 • Digitalisering og velfærdsteknologi: KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe "Akutteam": Inge

 • Arbejdsgruppe "Fysisk placering af Akutfunktionen og aflastningspladser": KB Nielsen

 • Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads

 • Brugergrupper: Susanne

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Arbejdsgruppen vedr. boliganalyse ønsker analysen drøftet i Ældrerådet på et kommende møde. Ældrerådets repræsentanter i arbejdsgruppen laver et oplæg til Ældrerådets drøftelse.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

10: Emner til næste nyhedsbrev

Sagsnr:

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådets medlemmer kommer med forslag til indhold i nyhedsbrev.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB udarbejder et nyhedsbrev fra Ældrerådet. Der sparres med formandsskabet om det endelige indhold.

 

 


Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB Nielsen stiller forslag om, at Ældrerådet fremover får 2 repræsentanter i arbejdsgruppen vedr. velfærdsteknologi og foreslår, at Lars Elkjær Nielsen deltager i gruppen. Forslaget tages med på næste møde.

Fraværende
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Jørgen Hansen
 • Birthe Johanne Christiansen
 • Jens Kristensen
 • Martin Riis
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing