Referat: 24. august 2021 kl. 09:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Ældrerådet

Deltagere

 • Birthe Elisabeth Byskov Larsen
 • Jens Kristensen
 • Inge Faurbye
 • Susanne Vivi Høj Henriksen
 • Lars Elkjær Nielsen
 • Mads Vendelbo
 • Gerda Marie Christiansen
 • Elly Kirstine Kjærgaard
 • Hans Christensen
 • Martin Riis
 • Jørgen Hansen
 • K.B. Nielsen
 • Karl Erik Christiansen

Fraværende

 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Gennemgang af Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af Social og Sundhedsudvalgets dagsorden ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Lennart Qvist og fagchef Anja Thoft Bach.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager beslutning om, hvorvidt :

 1. der skal udarbejdes høringssvar til dagsordenspunkter på Social- og Sundhedsudvalgets førstkommende møde.
 2. der er spørgsmål og emner, som rådet ønsker at drøfte med Lennart Quist og Anja Thoft Bach på næste ældrerådsmøde.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lennart Quist og Anja Thoft Bach gennemgik dagsordenen til social-og sundhedsudvalgsmødet den 25. august 2021.
Ældrerådet havde følgende kommentarer:

Punkt 5: "Budgetopfølgning ultimo juli 2021 - Social og Sundhedsudvalget"

Ældrerådet forespurgte til de stigende udgifter til mellemkommunal betaling. Hvorvidt kommunen har undersøgt, om flere ældre plejekrævende borgere flytter fra kommunen og hvorfor?
Det blev oplyst, at der ikke er indhentet oplysninger derom, men formodningen er, at de ældre borgere fraflytter kommunen for at bo tættere på deres børn.

Punkt 10: "Gensidig orientering"
A. Status før budgetkonferencen.

Lennart Quist orienterede om, at der er udfordringer i at få Sundhed og Omsorgs budgetønsker til anlæg og drift med på kommunens budget for 2021 og fremover. Økonomien er udfordret.
På anlægsområdet ønskes bygget en akut aflastningsenhed. En akut aflastningsenhed vil være forebyggende for indlæggelse. Den vurderes også at kunne bidrage til at nedbringe ventelisten til plejehjem og reducere antallet at færdigbehandlede patienter på sygehuse. Patienter, som venter på kommunale pladser efter endt behandling.

På driftsbudgettet har et af de store ønsker været at få fjernet den tidligere politisk vedtagne årlige procentvise besparelse på enhedernes budget.

B. Oversigt over sager til Social- og Sundhedsudvalget 2021. 
Det aftaltes, at ældrerådets punkt "kulturen i ældreplejen" fjernes fra fra oversigten.

Endvidere drøftedes følgende:

Brug af eksterne vagter i plejen.
Der har været artikler i avisen om kommunens udgifter til eksterne vagter på plejecentre. Ældrerådet har stillet en række spørgsmål til administrationen.
Anja Thoft Bach svarede og gav en orientering om, hvordan Sundhed og Omsorg arbejder med at hjælpe borgere, som er udadreagerende og samtidigt skærme deres omgivelser.

Borgers henvendelse om besværlig "papirproces", når der flyttes på plejehjem
Ældreråd og Social- og Sundhedsudvalg har modtaget et brev fra en borger. Borgeren beskriver, hvor vanskelig en proces flytningen fra eget hjem til plejehjem er i forhold til ansøgninger og korrespondance med offentlige myndigheder f.eks. i forhold til boligstøtte.

Vedr. indstillingspunkt 1:
Ældrerådet udarbejder høringssvar til budgetkonferencen omkring etablering af nyt akut aflastningsenhed og borgerombudsmand.

Vedr. indstillingspunkt 2:
Der er ikke nye emner til drøftelse.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

2: Analyse af visiterede timer 2021

Sagsnr: 21-000534

Sagsfremstilling

Antallet af visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje er stigende, og udviklingen har været gældende siden efteråret 2020. Det gennemsnitlige visiterede timetal udgør 6.874 timer pr. uge i 2021, hvor det budgetterede timetal i 2021 udgør 6.362 timer pr. uge.

Med baggrund i denne udvikling har Social- og Sundhedsudvalget bedt administrationen om at udarbejde en nærmere analyse af hvilke kvantitative data, som kan belyse denne udvikling. Denne analyse vil blive fremlagt på mødet.

Af foreløbige resultater kan nævnes:

 • Den demografiske udvikling kan forklare noget af stigningen men langt fra det hele.
 • Antallet af borgere der modtager praktisk hjælp og personlig pleje er svagt stigende.
 • Antallet af borgere der modtager delegeret sygepleje er markant stigende.
 • Antal af borgere der dør på plejehjem er konstant, hvilket indikerer at stigningen i visiterede timer ikke nødvendigvis skyldes ændret adgang til at komme på plejehjem.

Konsulent i Sundhed og Omsorg Karsten Staudt Kvistgaard deltager under behandlingen af punktet.

Punktet har været behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 23. juni 2021. Læs beslutningen her. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Servicelovens:

 • § 83 om praktisk hjælp og personlig pleje
 • § 83a om korterevarende rehabiliteringsforløb
 • § 94 om hjælp efter § 83, hvor borgeren selv udpeger hjælperen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Karsten Staudt Kvistgaards gennemgik undersøgelsens resultater.
Slide fra gennemgangen vedhæftet. 
Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

3: Formanden orienterer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Formanden har udarbejdet en postliste over modtaget post, som der gives en orientering ud fra.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag Beslutning

Fra regionsmødet i Viborg vedhæftes læge Henrik ldriss Kises slide om praksisplanens betydning for den enkelte borger i Regionen.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

4: Valg til Ældrerådet 2021

Sagsnr: 21-000392

Sagsfremstilling

Der skal afholdes valg til Ældrerådet i efteråret 2021.

Indstilling

Formanden indstiller, at medlemmerne af Ældrerådet:

 1. tilkendegiver, om de ønsker at genopstille?
 2. drøfter, hvordan PR for valget f.eks. om der skal laves orienteringsmøder inden valget?

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ad 1:
Medlemmerne tilkendegav, hvem der ønskede at genopstille.

Ad. 2:
Drøftelse af behovet for valgmøder og input til valgbestyrelsen:

 • Der kan laves PR for opstilling til ældrerådsvalget på Højmarkmødet den 7. oktober 2021. Deadline for opstilling er den 12. oktober 2021.
 • Der er ikke gode erfaringer med traditionelle valgmøder. Der har været meget lav deltagelse, men på den anden side er det vigtigt, at potentielle kandidater kan høre, hvad ældrerådsarbejdet indebærer.
 • Der var forslag om, at ældrerådets medlemmer besøger pensionistforeninger mm. og fortæller om Ældrerådets arbejde og valget dertil.
 • Der kan udarbejdes en A5 pjece med oplysninger om valget.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

5: Klippekort

Sagsnr: 21-000534

Sagsfremstilling

Dagbladet Ringkøbing-Skjern bragte en artikel om klippekort den 9. juni 2021.
Ældrerådet har tidligere besluttet, at formanden udarbejder et udkast til et høringssvar.

Formanden fremsender udkastet inden mødet.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet godkender godkender udkastet.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ældrerådet aftalte, at kommentarer til udkastet skal sendes til formanden senest den 25.8., hvorefter formanden sender høringssvaret til kommunen. 

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

6: Økonomi ved kasserer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Gennemgang af økonomi ved kasserer.

Indstilling

Det indstilles, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kasseren oplyste den afrundede kassebeholdning til kr. 298.690. 

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

7: Nyt fra Regionsældreråd og Patientinddragelsesudvalget

Sagsnr:

Sagsfremstilling

KB Nielsen giver en orientering.

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

KB Nielsen orienterede bl.a. om, at han i patientinddragelsesudvalget har gjort opmærksom på at der mangles ydernumre bl.a. til fodterapeuter i den vestlige del af Regionen.
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

8: Nyt fra arbejdsgrupper samt bruger- og pårørenderåd

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Ældrerådet har nedsat fire faste arbejdsgrupper:

Økonomi: Susanne, Jens K., Jørgen og Birthe Byskov
Studietur: Mads, Birthe C. og Lars
Højmarkmødet: Elly, KB, Martin, Karl Erik og Birthe B
PR: KB, Inge. Susanne og Lars

Ældrerådet har udpeget følgende repræsentanter til råd og arbejdsgrupper:

Valgbestyrelse: Jens, KB, Mads, Inge, Susanne, Lars
Demensudvalg: Elly, Birthe Byskov, Karl Erik og Susanne
Sundhedsråd: Susanne
Digitalisering og velfærdsteknologi: KB og Lars
Arbejdsgruppe "Akutteam og aflastning": Inge og KB
Arbejdsgruppe vedr. boliganalyse: Hans og Mads
Brugergrupper: Susanne

Udpeget til at følge andre fag- og stabsområder:

Kultur og Fritid: Jørgen Hansen
Trafik og Miljø: Jens Kristensen
Økonomiudvalget: vakant

Endvidere er der i forhold til de enkelte bruger- og pårørenderåd på ældreområdet udpeget faste repræsentanter fra Ældrerådet.

Indstilling

Det indstilles, at de enkelte ældrerådsmedlemmer giver en orientering, hvor der er sket nyt.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Studietur: Der afventes svar fra Ålborg i forhold til besøg på fremtidens plejecenter. Det blev foreslået, at Ældrerådet evt. i stedet kunne besøge de demensvenlige boliger i Klinkby, Lemvig.

Højmarkmødet: Der vil være plads til 400 deltagere. Det er vigtigt, at der koordineres mellem modtagerne af tilmeldinger, således at antallet ikke overskrides. 

Opdatering af listen:

De to arbejdsgrupper "Demensudvalg" og "Boliganalyse" fjernes fra oversigten.

Navnet på arbejdsgruppen "Brugergrupper" ændres til "Brugergrupper ved indkøbsaftaler". Susanne fortsætter i arbejdsgruppen.

"Trafik og Miljø" ændres til "Teknik og Miljø" med Jens Kristensen, som fortsat følger af politiske dagsordner.

Hans Christensen og Susanne Høj blev udpeget til en ny arbejdsgruppe i forhold til udarbejdelse af ny demensstrategi.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

9: Overblik over kommende møder og arrangementer

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Kommende møder og arrangementer:

 • 30. aug.:  Opfølgningsmøde i valgbestyrelsen - Lene Lundkvist
 • 06. sept.: Møde i Sundhedsrådet - formand
 • 21. sept.: Ældrerådsmøde - Byrådssalen Ringkøbing
 • 21. sept.: Orientering- og opstillingsmøder - ældrerådsvalget
 • 22. sept.: Orientering- og opstillingsmøder - ældrerådsvalget
 • 28. sept.: Formandsmøde i Viborg - formand
 • 07 okt.:    Højmarkdag

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Der afholdes julefrokost for Ældrerådet den 30. november 2021 kl.12 på Bechs Hotel, Tarm.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

10: Emner til næste nyhedsbrev

Sagsnr:

Indstilling

Formanden indstiller, at Ældrerådets medlemmer kommer med forslag til indhold i nyhedsbrev.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden orienterede om, at punktet fremover ændres til både at omhandle nyt til pressen samt emner til nyhedsbrev.
Formanden udarbejder en presseorientering.
Orienteringen taget til efterretning.

 

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen

Kopier link til punktet  -   Print

11: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Den 25. oktober 2021 afholder Danske Ældreråd årsmøde på Nyborg Strand. Der laves fælles tilmelding på næste ældrerådsmøde.

Fraværende
 • Birthe Johanne Christiansen
Kontaktoplysninger
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing