29. april 2021

Nye rammer på boligområdet sendt i høring

Nye rammer på boligområdet sendt i høring

Ringkøbing-Skjern Kommune nu udarbejdet en række principper som rettesnor for det fremtidige behov for plejeboliger. Principnotatet er i offentlig høring frem til den 21. maj.

Tegner man det demografiske billede på Ringkøbing-Skjern Kommune, er det ikke den klassiske befolkningspyramide, man får. For mens andelen af de 0-64 årige vil falde de kommende år, vokser gruppen af de +65 årige.

Derfor viser fremskrivninger foretaget af kommunen da også, at der allerede i 2024 vil mangle 20-25 plejeboliger, mens der frem mod 2030 vil være behov for yderligere ca. 40 pladser.

Derudover vokser andelen af borgere med et fysisk eller psykisk handicap også, hvilket øger behovet for beskyttede boliger og botilbud.

Det er med det udgangspunkt i sigte, at Ringkøbing-Skjern Kommune har nedfældet en række principper, som de kommende år skal danne rammen for politiske beslutninger om organiseringen på boligområdet for kommunens Sundhed- og Omsorgsområde såvel som for området for Handicap og Psykiatri.

Principperne er samlet i et principnotat, som kommunens Social- og Sundhedsudvalg onsdag drøftede, før det blev sendt ud i offentlig høring med deadline den 21. maj kl. 10.00.

- Det er et kæmpestort arbejde, der ligger til grund for principnotatet, fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lennart Qvist.

Han peger på, at en del af arbejdet har inkluderet en kortlægning af kommunens eksisterende boliger på hhv. Sundhed- og Omsorgsområdet og Handicap- og Psykiatriområdet for at se, om der eventuelt står ledige lejligheder på det ene område, som kunne udnyttes på det andet område.

- Vi betaler tomgangshusleje, hvis en bolig står tom, så vi har flere gode grunde til at optimere anvendelsen af boligerne her, siger Lennart Qvist.

Derudover er der i arbejdet med principnotatet kigget på, om der bør bygges nye rammer for de akut- og aflastningspladserne, som pt ligger spredt ud over kommunen – og som Byrådet i januar 2021 besluttede at samle ét sted. Ud over at samle ekspertisen blandt personalet, vil det også frigive plads på ældrecentre til plejeboliger.

- Principnotatet skal være en rettesnor for, hvordan vi tackler de fremtidige behov som kommune. Det giver os en fælles forståelse af, hvor vi skal hen, og om vi f.eks. skal bruge penge på at renovere et plejehjem. Det giver os en klar indikation af, hvor mange boliger, vi får brug for, hvilke typer boliger, vi får brug for – og hvor de skal ligge, forklarer Lennart Qvist.

Anbefalingen i principnotatet lyder f.eks. at de skærmede pladser til demente borgere skal bibeholdes decentralt, så pårørende nemt kan komme på besøg og så den viden om demens, der er oparbejdet på de enkelte plejehjem fortsat gør gavn der.

Herudover er det anbefalingen at føre nogle af de ældreboliger, der tidligere har fungeret som plejeboliger, tilbage til netop den funktion. Det gælder i særlig grad steder, hvor ældreboliger ligger under samme tag som eksisterende plejeboliger.

- Så vil vi få brug for andre ældreboliger og seniorboliger, men hele pointen med principnotatet er netop, at vi skal være skarpe på, hvilke boliger, vi har brug for, hvor og hvor mange, siger Lennart Qvist og tilføjer:

- Og så er det vigtigt at understrege, at det er rammen for vores fremtidige boliger på hele ældre, psykiatri og handicapområdet, vi arbejder med, ikke visitationskriterierne. De vil ikke blive ændret.

Inden Social- og Sundhedsudvalget på sit næste møde i slutningen af maj sender principnotatet videre til byrådet, er Handicaprådet og Ældrerådet inviteret til dialogmøde om notatet, ligesom Lennart Qvist håber på at modtage konstruktive høringssvar fra de mange interessenter på området:

- Vi vil rigtig gerne i dialog, gøre brug af deres viden og inddrage deres holdninger i principnotatet, så det bliver både brugbart og langtidsholdbart, forklarer han.

FAKTA:

Principnotatet ligger som bilag til dagsordenpunktet for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. april og kan findes her

Høringssvar skal sendes pr. e-mail til specialkonsulent Lene Vesely, Ringkøbing-Skjern Kommune på e-mail: lene.vesely[mail]rksk.dk senest den 21. maj kl. 10.00.