15. juli 2020

Sommervejret har givet travlhed langs vejene

Foto: Merete Jensen

I alt er der ca. 1.800 kilometer vejstrækning i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor kommunens afdeling for Vej og Park har ansvaret for at klippe rabatterne.

Det svarer nogenlunde til afstanden fra grænsen til Rom – og eftersom begge sider af vejen skal klippes og det foregår på traktor, er det en opgave, der tager tid.

Derfor appellerer afdelingsleder Kristian Korsholm til tålmodighed – og opfordrer bilister til at bruge et par sekunder mere på at orientere sig, inden de kører ud fra f.eks. T-kryds:

- Vi er udfordret af de seneste ugers gode vækstbetingelser, så trafikanterne skal være opmærksomme på, at der kan være forringede oversigtsforhold på grund af højt græs, siger han og tilføjer, at slåning ved udkørsler, sving, kryds og færdselstavler har højeste prioritet på de mest trafikerede veje - de såkaldt Kategori 1 og 2-veje. Dén del af klippearbejdet forventes at være udført senest med udgangen af denne uge.

Rabatterne langs vejbaner klippes i perioderne maj-juli og september-december.

- Vi får traditionelt en del henvendelser fra borgere om rabatklipningen, fortæller Kristian Korsholm:

- Henvendelserne deler sig i to kategorier. Ud over dem, der kan se, at oversigtsforholdene på strækninger, hvor de ofte kører, er forringet på grund af højt græs, får vi også henvendelser fra folk, der har svært ved at forstå, hvorfor vi klipper græsser og vejgrøft-blomster ned i Naturens Rige i stedet for at lade det hele gro til glæde for insekter og andre dyr. Men klipningen er nødvendig for at skabe ordentlig afvanding og for at sikre gode oversigtsforhold i trafikken, forklarer han og tilføjer:

- Trafiksikkerheden vægtes højest, men hensyntagen til biodiversiteten indgår selvfølgelig også i overvejelserne.

Kristian Korsholm minder om, at landmænd skal afmærke deres hydranter til markvandingsanlæg tæt ved vejskel tydeligt, så de ikke bliver beskadiget af klipningen, ligesom lodsejere langs kommunevejene opfordres til at fjerne genstande, der eventuelt er efterladt eller placeret i rabatten, da disse er til stor gene for rabatklipningen.

Desuden peger han på, at private grundejere skal være opmærksomme på deres forpligtigelser i forhold til klipning af beplantning og renholdelse af fortove langs alle de offentlige veje samt langs private fællesveje i by- og sommerhusområder.

- Vi får jævnligt henvendelser fra f.eks. landmænd, der har svært ved at komme under lavthængende grene med deres traktorer og vogne, så det er noget, vi har fokus på, forklarer han.

Glemmer man at beskære sin beplantning langs offentlig vej, kan det resultere i, at kommunen gør det på grundejerens regning.

Læs mere på: https://www.rksk.dk/borger/vej-trafik-transport/kommuneveje-og-privatefællesveje