10. februar 2021

Mere dyrevelfærd – og fortsat jagt og fiskeri

Foto: Jørn Deleuran

Foto: Jørn Deleuran

I det udkast til loven om etablering af naturnationalparker i Danmark, som miljøminister Lea Wermelin midt i januar sendte i offentlig høring, fremhæves det, at det primære fokus i naturnationalparker skal være på vild natur og øget biodiversitet.

I modsætning til nationalparkerne skal naturnationalparkerne som udgangspunkt derfor – ifølge lovforslaget – ’friholdes for skov- og landbrugsproduktion’, ligesom lovforslaget lægger op til at begrænse jagt og eventuelt fiskeri.   

Står det til Nationalpark Skjern Å-Udvalgets medlemmer, skal det dog stadig være muligt at gå på jagt eller kaste snøren efter en af de berømte Skjern Å laks i en naturnationalpark omkring Skjern Å og Borris Hede.

Dét fremgår af det høringssvar til lovforslaget, som formanden for Nationalparkudvalget, borgmester Hans Østergaard onsdag sendte til Miljøministeriet.

Hér skriver udvalget om lystfiskeri:

”I lovteksten angives følgende: ’I forvaltningsplanen vil det blive angivet, om evt. eksisterende fiskeri i områdets søer og vandløb vurderes at være foreneligt med forvaltningen af naturnationalparken, der har natur og biodiversitet som hovedhensyn’. Udvalget finder det væsentligt at et bæredygtigt lystfiskeri vil kunne fortsætte, som det foregår i dag.”

Om jagt i en naturnationalpark, skriver udvalget i sit høringssvar:

”I lovteksten angives følgende: ’Der lægges op til, at naturnationalparkerne generelt vil blive friholdt for jagt, der ikke sker som led i forvaltningen af områderne. Der vil dog fortsat være mulighed for bestandsregulerende jagt på vildtet i området, jagt på invasive arter eller hvis det på anden måde er konkret begrundet’. Udvalget finder det væsentligt at jagt vil kunne fortsætte på samme bæredygtige måde som i dag.”
 

Lokal indflydelse

Når Nationalpark Skjern Å-Udvalget overhovedet indsender høringssvar til lovforslaget om naturnationalparker, hænger det sammen med, at udvalget i slutningen af 2020 valgte at ændre retning og arbejde hen imod, at en af de i alt 15 naturnationalparker, der skal etableres i Danmark, bliver på Borris Hede og i Skjern Enge.

Inden dét sker ønsker Nationalpark Skjern Å-Udvalget dog at sikre bl.a., at lokalbefolkningens medindflydelse bliver tænkt ind i etableringen af en naturnationalpark.

Høringssvaret var eneste punkt på dagsordenen, da Nationalpark Skjern Å-Udvalget holdt virtuelt møde i sidste uge, og netop lokal medindflydelse og hensyn til lokale forhold var blandt de emner, som udvalgsmedlemmerne diskuterede.

I høringssvaret fra udvalget er det kort og godt formuleret således: ”Udvalget finder det væsentligt at offentligheden inddrages i processen omkring etablering af naturnationalparker”.

- Jeg noterer mig, at der er tilstrækkeligt med elastik i lovteksten til at konkludere, at alle 15 påtænkte danske naturnationalparker ikke kan være underlagt samme regelsæt. Der lægges op til, at lokale forhold må spille ind, siger Hans Østergaard

Lokal adgang

Loven om etablering af naturnationalparker lægger op til, at naturnationalparkerne skal være indhegnede, ligesom der kan udsættes store græssere, som kan trampe og rode rundt i jorden og dermed skabe grobund for en større biodiversitet.

I sit høringssvar peger Nationalpark Skjern Å-Udvalget derfor også på væsentligheden i, at offentlighedens adgang til naturen ikke begrænses, ligesom udvalget anbefaler, at de undtagelser fra dyreværnsloven som lovforslaget lægger op til, bør revurderes:

”Udvalget finder det væsentligt at der ikke er forskel på kravene til dyrevelfærd, indenfor, såvel som uden for et eventuelt hegn”, står der i høringssvaret.

Samtidig lægger Nationalpark Skjern Å-Udvalget i sit høringssvar vægt på, at de landmænd, der i øjeblikket har en indtjening på at afgræsse statslige arealer, der kommer til at indgå i en naturnationalpark, vil kunne få adgang til en økonomisk kompensation for en eventuelt afbrudt kontrakt, ligesom udvalget anbefaler, at muligheden for at inkludere private og kommunale arealer i en naturnationalpark indarbejdes i lovforslaget.

Nationalpark Skjern Ås høringssvar til loven om etablering af naturnationalparker kan findes som bilag til dagsordenpunktet her:

På Miljøministeriets hjemmeside kan man læse hele udkastet til lov om naturnationalparker i Danmark:

FAKTA:

Nationalpark Skjern Å-Udvalget er et tværkommunalt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner. Udvalget består af fire byrådsmedlemmer, repræsentanter for interesseorganisationerne Danmarks Naturfredningsforening, landboforeningen Vestjysk og Friluftsrådet samt fire borgerrepræsentanter.

Nationalpark Skjern Å-Udvalget har bl.a. gennem lodsejerdialog arbejdet for etableringen af en nationalpark omkring Skjern Å, og er med i alt knap 7000 ha på Borris Hede og i Skjern Enge nu kandidat til en af de kommende i alt 15 naturnationalparker i Danmark.

Udvalget bakkes op af Den Grønne Følgegruppe, der består af repræsentanter for en lang række organisationer herunder bl.a. Ringkøbing-Skjern Museum, kajakroere, sportsfiskere, svampejægere, jægere, ryttere samt ornitologer, skovdyrkere, naturvejledere og landbruget.

Læs mere om Nationalpark Skjern Å-Udvalget her: 

Og på Facebooksiden Nationalpark Skjern Å