23. oktober 2020

Ministerbrev peger på Borris Hede og Skjern Enge som Naturnationalparker

Soldater på Borris Hede

Forsvarets område på Borris Hede og Naturstyrelsens arealer i Skjern Enge og Skjern Å-deltaet er oplagte som Danmarks næste to naturnationalparker, siger formand for Nationalpark Skjern Å-udvalget, borgmester Hans Østergaard. Han har nu på vegne af udvalget skrevet til Christiansborg.

Det var et budskab, der gik rent ind på borgmesterkontoret i Ringkøbing-Skjern Kommune og i Nationalpark Skjern Å-sekretariatet, da fem af regeringens ministre i en pressemeddelelse onsdag annoncerede en fælles indsats for at fremme den vilde natur og biodiversiteten på statslige arealer.

I den fælles pressemeddelelse lægger miljøminister Lea Wermelin, forsvarsminister Trine Bramsen, transportminister Benny Engelbrecht, kirkeminister Joy Mogensen samt uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen op til, at statens natur skal ’forvildes’ og peger på strækninger langs togbaner og motorveje, på forsvarets områder, på kirkegårde og ved videregående uddannelsesinstitutioner som oplagte steder at skabe mere vild natur.

Derfor har borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune Hans Østergaard i sin egenskab af formand for Nationalpark Skjern Å-Udvalget nu skrevet til miljøminister Lea Wermelin og forsvarsminister Trine Bramsen foruden miljøordførerne for Folketingets partier og medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at byde ind med forslag til Danmarks næste to naturnationalparker på de statslige, Natura2000-udpegede arealer på Borris Hede og i Skjern Enge og Skjern-åens delta.

”Nationalpark Skjern Å-udvalget bifalder det øgede fokus på mere og vildere natur og på styrkelse af biodiversitet i Danmark.  Vi bifalder regeringens initiativ om naturnationalparker, og ser meget positivt på, at regeringen den 21. oktober 2020 har meldt ud, at statens arealer uanset hvilket ministerium, arealet hører under, kan bringes i spil for at hjælpe naturen og styrke biodiversiteten”, skriver Hans Østergaard bl.a. i brevet.

Hans Østergaard inviterer samtidig folketingspolitikerne til ’et besøg i vores område, hvor vi kan uddybe og fremvise potentialerne og drøfte perspektiver og muligheder for både naturnationalparker og nationalpark i Skjern Å-området’.

Naturnationalparker

På Nationalpark-udvalgets seneste møde blev det besluttet at koncentrere kræfterne om at skabe to nye naturnationalparker inden for det projektområdeudkast, der ligger for Nationalpark Skjern Å. Og da Danmarks første to naturnationalparker ligger på statslige arealer, peger Hans Østergaard på, at forsvarets område på Borris Hede og Naturstyrelsens arealer i Skjern Enge er oplagte steder for Danmarks to næste naturnationalparker.  

- Vi har arbejdet for en nationalpark i forventningen om, at en annonceret evaluering af de nuværende fem danske nationalparker samt en efterfølgende lovrevision, der skal bane vej for nye nationalparker i Danmark, var på vej. Men vi kan se, at det trækker ud på Christiansborg, ligesom vi kan se, at det politiske fokus i Miljøministeriet er naturnationalparker, så derfor besluttede vi at sætte planerne om en nationalpark midlertidigt i bero og hér og nu arbejde for oprettelsen af naturnationalparker på vej mod Nationalpark Skjern Å, forklarer han.

Et gennemgående kritikpunkt af de eksisterende danske nationalparker har været manglende fokus på biodiversitet og udvikling af naturen. Den kritik ønsker Nationalpark Skjern Å-Udvalget at imødekomme med etableringen af naturnationalparker, der kan fremme netop biodiversiteten og skabe bedre sammenhæng i naturområderne inden for projektområdet til nationalparken.

Derfor tolkes forsvarsminister Trine Bramsens udtalelse i den fælles pressemeddelelse fra de fem ministerier som ’lovende’ i Nationalpark Skjern Å-sekretariatet:

”Forsvaret besidder enormt store naturarealer, der mange steder er ganske unikke og rummer masser af sjældne dyre- og plantearter. Den måde Forsvaret i dag bruger naturen på, er allerede meget gavnlig for en varieret natur. Men vi vil gerne gøre endnu mere for, at Danmark får mere vild natur. Derfor ønsker vi fx at forpagte mindre jord ud til landbrug, end vi gør i dag - og lade naturen på vores kaserner blive mere vild til gavn for bier og insekter” lyder det fra forsvarsministeren.

- Skydeterrænet på Borris Hede er helt oplagt til en naturnationalpark, siger Hans Østergaard og uddyber:

- Udover at være skydeterræn for forsvaret er Borris Hede landets største hede. Området besidder en artsrigdom, der inkluderer sjældne planter knyttet til heden foruden odden og sjældne fuglearter.

Borgmesteren bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening, der har observeret sjældne fugle som tinksmed, rødrygget tornskade, trane og vendehals på Borris Hede.

Faktisk har Naturstyrelsen klassificeret Borris Hede som et sted af ’største botaniske betydning’. Styrelsen peger – ud over dyrelivet også på et rigt planteliv og nævner bl.a. rosmarinlyng, liden ulvefod, klokke-ensian samt hvid og brun næbfrø.

Når Udvalget ud over Borris Hede også peger på Skjern Enge og Skjern Å-deltaet som en ny naturnationalpark, hænger det sammen med åens unikke natur og det faktum, at Skjernåens delta er Danmarks eneste floddelta. I Nationalpark Skjern Å-planerne vil der desuden indgå et endnu uvist areal af de lavbundsjorde, som private lodsejere i øjeblikket pumper vand fra for at kunne dyrke langs åen.

 

FAKTA:

Nationalpark Skjern Å-udvalget består af folkevalgte politikere, repræsentanter for landbruget, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening samt af fire borgerrepræsentanter.

For yderligere oplysninger om Nationalpark Skjern Å-Udvalget og arbejdet for at skabe en nationalpark omkring Skjern Å se projektsiden https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/nationalpark-skjern-aa og den officielle Facebookside Nationalpark Skjern Å