Referat: 21. april 2022 kl. 12:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Jesper Lærke
 • Jens S. Højland
 • Susanne Høj
 • Erik Viborg
 • Henrik Hammelsvang
 • Henrik Andersen
 • Pia Vestergaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Dialog imellem FagMED og Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 22-008290

Sagsfremstilling

FagMED deltager på mødet fra 12.00 til 12.45 til en dialog omkring budgetlægningsprocessen og fagudvalgets ønsker til budget 2023 og overslagsårene.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

MED aftalen for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at FagMED og Kultur- og Fritidsudvalget drøfter budget 2023.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog dialogen til efterretning

Fraværende
 • Jesper Lærke ()

Kopier link til punktet  -   Print

3: Aftenskolesamvirket i dialog med for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 22-001111

Sagsfremstilling

Aftenskolesamvirket ønsker en dialog med Kultur- og Fritidsudvalget omkring deres visioner og fokusområder i denne byrådsperiode.

Aftenskolesamvirket vil samtidig gerne præcisere, hvad der er aftenskolernes kerneområde, og hvad det er, de særligt kan tilbyde borgerne. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Ingen bemærkninger

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager dialogen til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog dialogen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

4: Status og opsamling på ny tilskudsstruktur

Sagsnr: 22-001486

Sagsfremstilling

Administrationen har nu afsluttet gennemgangen af hallerne, og vil på baggrund af de indsamlede data gennemgå status for basistilskudsmodellen.

I ugerne 7, 8 og 9 blev der gennemført besøg ved samtlige haller og centre som er omfattet af den nye tilskudsmodel. Generelt har Ringkøbing-Skjern Kommune nogle flotte haller, som de ansatte og frivillig er stolte over og kære sig om. Mange haller fremstår visuelt i god stand, og fremstår løbende vedligeholdte. Enkelte fremstår stadigvæk meget originale og har et behov for en opdatering, hvorfor den nye tilskudsmodel blev hilst velkommen, hos de pågældende haller.

Ved gennemgang af hallerne, blev der fundet og identificeret en del lokaler, som ikke tidligere var indberettet fra hallernes side af. Dette betyder at den afsatte buffer vil blive aktiveret, samt at der bliver behov for at tilfører yderligere midler i indfasningsperioden.

De nye lokaler drejede sig hovedsageligt om omklædningsrum, samt mødelokaler som hallerne ikke tidligere har udlejet med tilskud, eller været af en overbevisning om at de ikke skulle indberette. 

Jvf. de tidligere beregninger for basistilskud var der et årligt tilskudsbehov til hallerne på 10.251.995 kr./årligt

På baggrund af besøgene hos hallerne, er der udarbejdet nye beregninger for basistilskud. Beregningerne viser at der fremover er et behov for årligt tilskud på 10.793.266 til hallerne.

Dette betyder en årlig merudgift på 541.271 kr. 

For indfasningsperioden er der, derfor behov for at få tilført yderligere 1.742.000 kr. for at finansiere indfasningen, af tilskudsmodellen.

Ved endt indfasning vil modellen forsat være selvfinansierende.

Drøftelse af kommunalt tilskud til haller som konstruktionsmæssigt er komplekse.

På baggrund af besøgende i hallerne, samt arbejdet i arbejdsgruppen med rammeaftaler, har administrationen behov for en drøftelse med udvalget.
Dette med henblik på, om det fortsat er hensigtsmæssigt, at samtlige haller indgår i den nye tilskudsmodel.

Det er blevet tydeligt, at der imellem hallerne er nogle som konstruktionsmæssigt adskiller sig fra de resterende i en sådan grad, at hensigten med indførelse af ny tilskudsstruktur, ikke kan opfyldes.

Hvorfor en forsat inklusion af disse, muligvis vil tilfører en yderligere kompleksitet til de pågældende hallers tilskudsmodeller, fremfor forsimpling og gennemsigtighed som var intentionen med den nye tilskudsmodel.  

Administrationen vil på mødet gennemgå de pågældende haller.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

5: Opmærksomhedspunkter fremkommet på baggrund af besøg i hallerne

Sagsnr: 22-001486

Sagsfremstilling

Administrationen har været på besøg i de 25 haller, som er en del af den nye tilskudsstruktur fra 2023. På baggrund af disse besøg er der en række forhold, som administrationen ønsker at Kultur- og Fritidsudvalget forholder sig til.

Fitness i centerbyerne

Centerby-hallernes fitness- og motionslokaler har hidtil ikke været en del af beregningen for basistilskud til hallerne. I Videbæk, Hvide Sande og Tarm er det hallerne, der driver fitness, hvorimod det til dels er foreningsdrevet i Skjern og Ringkøbing. Såfremt fitnesslokalerne i centerbyerne skal være pointudløsende, vil der være en årlig merudgifter på minimum 275.000 kr. Administrationen ønsker, at Kultur- og Fritidsudvalget forholder sig til, hvorvidt centerby-hallernes fitness- og motionslokaler skal være pointudløsende.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler til, at fitness- og motionslokaler i centerbyerne skal være pointudløsende

Lokaletilskudsgodkendte lokaler = pointudløsende lokaler

Udgangspunktet i den nye tilskudsstruktur har været, at det kun er tilskudsberettede lokaler, der er pointudløsende. Administrationen gør opmærksom på, at det er svært at skelne, hvornår mødelokaler er lokaletilskudsgodkendte. Der er stor forskel på, hvilke mødelokaler foreninger benytter, og i nogle tilfælde er der mødelokaler, som foreninger slet ikke benytter, da disse lokaler mere eller mindre kun er anvendt til kommercielle arrangementer som for eksempel fester og firmaevents. 

Er tilskudsmodellen dynamisk?

Kultur- og Fritidsudvalget har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt den nye tilskudsmodel er dynamisk i forhold til at for eksempel nye lokaler kan indgå i modellen ved renoveringer, således at tilskudsmodellen danner baggrund for de aktuelle forhold i hallerne.

Flere af hallerne er i øjeblikket i gang med større eller mindre renoveringsprojekter, hvor der er ønske om at disse lokaler skal indgå i tilskudsmodellen. Hvis Kultur- og Fritidsudvalget ønsker, at modellen skal være dynamisk, foreslår administrationen at de nye lokaler først kan udløse et tilskud efter en karensperiode på for eksempel 3 år.  

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler til at udvide tilskudsmodellen i forhold til at udvide antallet af lokaler.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler til at udvide tilskudsmodellen i forhold til at udvide antallet af lokaler, eller at fitness- og motionslokaler i centerbyerne skal være pointudløsende. 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter,

 1. hvorvidt fitness og motionslokaler i centerby-hallerne skal være pointudløsende i og dermed indgå i hallernes nye tilskudsstruktur.
 2. hvornår mødelokaler er lokaletilskudsberettede og dermed pointudløsende i den nye tilskudsstruktur.
 3. om tilskudsmodellen er dynamisk i forhold til hallernes aktuelle faciliteter, og hvordan de i så fald indfases i modellen.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at:

 1. fitness- og motionslokaler i både centerby-haller og andre haller skal være pointudløsende og dermed indgå i hallernes nye tilskudsstruktur. Der kan højst tildeles point til to lokaler.
 2. mødelokaler er lokaletilskudsberettede og dermed pointudløsende i den nye tilskudsstruktur.
 3. tilskudsmodellen skal være dynamisk i forhold til hallernes aktuelle faciliteter, men med en karensperiode efter færdiggørelsen på 3 år.

Kopier link til punktet  -   Print

6: Anlægspuljen 2022

Sagsnr: 22-006470

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har i år valgt at gå videre med 21 ansøgninger til anlægspuljen. 

Der er indkommet ansøgninger for i alt 5.131.677 kr. med en samlet projektsum på 11.917.243 kr. til en anlægspulje på 5.391.000 kr.  

Alle ansøgninger er indenfor principperne for anlægspuljen. 

Der er én ansøgning om tilskud til en padletennisbane, to ansøgninger til udendørs anlæg, samt tre ansøgninger til energiprojekter i egne klubhuse.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten. 

Økonomi

Byrådet er ansøgt om frigivelse af anlægspuljen 2022 på 4.080.000 kr. inkl. moms

Fra anlægspuljen 2021 er der uforbrugte midler på 1.311.720 kr. inkl. moms

 

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget fordeler anlægspuljen 2022.

BilagBeslutning

Kultur- og fritidsudvalget besluttede at bevilge følgende:

 • Hover Kultur- og fritidscenter 153.600 kr. 
 • Hvide Sande Hallen 120.000 kr. 
 • Højmark Idrætshaller og forsamlingshus 500.000 kr.
 • KFUM spejderne i Rækker Mølle 237.000 kr.
 • Mejeriet i Tarm 373.181 kr.
 • ROFI 473.992 kr.
 • Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 278.040 kr.
 • Spjald Fritidscenter 300.000 kr.
 • Tarm Idrætscenter 400.000 kr.
 • Ådum Hallen 500.000 kr.
 • Vestjysk Ridecenter 205.875 kr. Administrationen blev bemyndiget til at drøfte nærmere detaljer med Vestjysk Ridecenter vedrørende forudsætningen for bevillingen.
 • Tarm Tennisklub. Op til 500.000 kr., fratrukket tilskud til lysanlæg, som ikke understøttes af anlægspuljen
 • Tim GIF 206.250 kr.
 • Vorgod-Barde Hallen. Op til 500.000 kr. fratrukket tilskud til flisebelægning
 • FDF Stadil-Vedersø 12.300 kr. 
 • KFUM Spejderne Sdr. Vium 19.663 kr.
 • Ringkøbing Tennisklub 73.575 kr. 

Der blev givet afslag til Vesterhavshallen, idet ansøgningen ikke opfyldte anlægspuljens kriterier.

Der blev givet afslag til Spjald Fritid, idet projektet endnu ikke er færdig-projekteret. Spjald Fritid opfordres til at genansøge, når projektbeskrivelsen er afsluttet.

Kopier link til punktet  -   Print

7: Velfærdsalliance med DBU

Sagsnr: 22-008741

Sagsfremstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune har til og med 2021 haft en Velfærdsalliance med DBU.

En velfærdalliance er en samarbejdsaftale med det formål, at DBU og Kommunen i fællesskab arbejder for at fremme fodbolden og de afledte gavnlige effekter.

Ringkøbing-Skjern Kommune har som en del af den forgangne velfærdsalliance, sat fokus på:

 • Fremme af pigefodbold
 • Motionsfodbold, herunder gåfodbold
 • Afvikling af landskampe, for henholdsvis ungdomslandshold på pige og drengesiden
 • Afvikling af nordisk mesterskab i Futsal.

For den kommende periode er der arbejdet med at sætte fokus på:

 • Det gode pigefodboldmiljø
 • Børnefodbold
 • Motionsfodbold for voksne, herunder gåfodbold
 • Klubudvikling med fokus på frivillighed
 • Uddannelse af frivillige

Vedlagt er de fremsendte dokumenter omkring den kommende velfærdsalliance herunder en spiseseddel, hvor det er muligt at se DBUs værdiansættelse af de enkelte dele af alliancepunkterne.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Den fremsendte allianceaftale, har en værdi på 550.000 kr. fordelt over 5 år svarende til en årlig udgift på 110.000 kr.

Denne udgift vil kunne finansieres via de overførte midler indenfor fritidsområdet.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter indholdet i den nye velfærdsalliance med DBU.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at godkende aftalen med det beskrevne indhold

Kopier link til punktet  -   Print

8: Bevilling til lysfestival i 2023

Sagsnr: 22-008658

Sagsfremstilling

Der søges om en bevilling på 750.000 kr. til at udvikle og afholde den næste lysfestival Vinterlys i Skjern området i februar 2023. 

Vinterlys 2022
Ringkøbing-Skjern Kommune afholdte den første lysfestival Vinterlys i anlægget Alkjær Lukke i Ringkøbing den 19.-26. februar 2022. Den første lysfestival havde til formål at involvere børn og unge i kunstneriske tilbud og oplevelser af høj kvalitet og med en ambition om at blive en tilbagevendende kunstnerisk begivenhed og en samlende event på tværs af institutioner og foreninger i de mørke vintermåneder.

Lysfestivalen indfriede i høj grad forventningerne og blev en stor publikumssucces med et stort besøgstal på 12.0000 - 15.000 besøgende baseret på publikumstællere ved indgangene til anlægget. Målgruppen af besøgende bestod af alle aldersgrupper, og særligt børnefamilier og unge deltog i lysfestivalen. 

Det høje kunstneriske niveau i samspil med natur, tilgængelighed, aktiviteter og en høj grad af inddragelse af lokale aktører gjorde lysfestivalen meget attraktiv at besøge. Synligheden blev styrket af den store omtale på sociale medier, hvor billeder i stor stil blev delt og bredte sig blandt alle aldersgrupper. Udover synlighed på de sociale medier, fik lysfestivalen mediebevågenhed i Ringkøbing-Skjern Dagblad, Herning Folkeblad, Jyllandsposten, TV Midtvest, Radio Klitholm og P4.

Lysfestivalen i 2022 udsprang af en større fælles satsning som en del af Artist in Residence projektet i 2021/22, som havde til formål at skabe samarbejde på tværs og tilbyde en stor kunstnerisk oplevelse af høj kvalitet i vores område.

Artist in Residence projektet er i første omgang finansieret af en bevilling fra Statens Kunstfond, som udløber med udgangen af juni 2022. Der søges om en lokal bevilling til at forlænge projektet for at igangsætte arbejdet med den næste lysfestival i 2023. Den overordnede ambition med Artist in Residence projektet og Lysfestivalen er at skabe større adgang og tilbyde børn og unge flere kunstneriske tilbud og oplevelser af høj kvalitet i samarbejde med skoler og kulturinstitutioner og foreninger rundt i hele kommunen.

Oversigt over realiseret budget for Lysfestivalen Vinterlys 2022:  

 

Lysfestvalen Vinterlys i 2022 var et pilotprojekt og mødte stor velvillighed og imødekommenhed blandt kunstnere, sponsorere, samarbejdspartnere for at medvirke, støtte op og løbe projektet i gang, hvilket medvirkede til, at det var muligt at afvikle en stor spektakulær lysfestival i betragtning af budgettets størrelse. Det er væsentligt at bemærke, at det vil kræve et større budget for at realisere en tilsvarende lysfestival i 2023, hvilket er baggrunden for ansøgning om en større bevilling til 2023.

Vinterlys 2023 
Baseret på de mange erfaringer med udvikling og planlægning af lysfestivalen i 2022 er det afgørende, at kunstnere og konsulenter i kulturafdelingen kan begynde arbejdet i foråret 2022 for at lykkes med en ekstern fundraising, som er nødvendig og særligt den store inddragelse af foreninger, institutioner, dialog med kunstnere om kommende værker. Det er også centralt, at der snarlig bliver udpeget et område i Skjern området til afholdelse af festivalen samt indgå i samarbejde med lokale aktører i Skjern, herunder Skjern Udviklingsforum, som er parate til at gå i gang. 

Bevillingen og et estimat på ekstern finansiering til lysfestivalen i 2023 vil overordnet anvendes således: 

Det er en forudsætning for planlægning af lysfestivalen, at Artist in Residence projektet bliver forlænget, da den kunstneriske faglighed skal være tilstede helt fra starten for at fastholde det høje kunstneriske niveau og være i stand til at opnå ekstern finansiering fra mere kunstfaglige fonde. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker at der ikke er afsat midler til dette på udvalgets budget. Der forventes overført i alt 16,222 mio. kr. fra 2021 til 2022. Beløbet er eksklusiv Kulturskolen og Bibliotekerne. Der er i årene fremover disponeret med 7,1 mio. kr. af disse midler og det ansøgte beløb kan eventuel finansieres af de ledige midler her.

Effektvurdering

Baseret på erfaringer fra lysfestivalen i 2022, har en kommende lysfestival i 2023 mulighed for at tiltrække mange besøgende, både lokale og besøgende til kommunen. Lysfestivalen kan skabe synlighed på tværs af kommunen og tilbyde en attraktiv oplevelse for et bredt publikum.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 750.000 kr. til Lysfestivalen i 2023. 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at bevilge 750.000 kr. til Lysfestivalen 2023, finansieret af overførte driftsmidler

Kopier link til punktet  -   Print

9: Forlængelse af Artist in Residence projekt

Sagsnr: 22-008642

Sagsfremstilling

Der ansøges om en forlængelse af Artist in Residence projektet til at forlænge ansættelsen af kunstnerne Dina Abu Hamdan og Inge Agnete Tarpgaard fra 1. august til 31. december 2022 med et beløb på 350.000 kr. svarende til én fuldtidsstilling i 5 måneder. 

Begge kunstnere er pt. tilknyttet kulturafdelingen som en del af Statens Kunstfonds ordning om Artist in Residence. Statens Kunstfonds bevilling til projektet udløber med udgangen af juni 2022. 

Administrationen vil i samarbejde med kunstnerne ansøge Statens Kunstfond i oktober 2022 om at støtte en fortsættelse af Artist in Residence projektet fra 1. januar 2023 til 31. december 2023. Fokus vil være at udvikle nye tiltag, baseret på de initiativer som er igangsat og erfaringer, der er kommet i løbet af det første år. De overordnede mål er fortsat at understøtte en udvikling, hvor flere børn og unge møder kunst og kultur som kulturforbrugere og kulturskabere i deres hverdag. En udvikling som i høj grad skal ske i samarbejde med lokale aktører, foreninger og institutioner - både på kulturområdet og på tværs af andre fagområder. 

Ansøgning om en forlængelse af Artist in Residence projektet i 2022 vil gøre det muligt for kunstnere og konsulenter i kulturafdelingen at arbejde målrettet på at udvikle den næste lysfestival Vinterlys i Skjern området i februar 2023.

Det er nødvendigt at igangsætte arbejdet med lysfestivalen nu og fortsætte i de kommende måneder for at udnytte muligheden for at søge ekstern finansiering, igangsætte dialog med kunstnere om nye stedsspecifikke værker, inddrage lokale kulturinstitutioner og samarbejde med skoler. For at det skal lykkes, skal arbejdet igangsættes her i foråret, for at de forskellige aktører kan inddrage aktiviteterne i deres planlægning for resten af året og frem til februar 2023. 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker at der ikke er afsat midler til dette på udvalgets budget. Der forventes overført i alt 16,222 mio. kr. fra 2021 til 2022. Beløbet er eksklusiv Kulturskolen og Bibliotekerne. Der er i årene fremover disponeret med 7,1 mio. kr. af disse midler og det ansøgte beløb kan eventuel finansieres af de ledige midler her. 

Effektvurdering

En forlængelse af Artist in Residence vil gøre det muligt at arbejde målrettet frem mod afvikling af næste års lysfestival Vinterlys i Skjern området i februar 2023 og samtidig skabe en bred involvering af foreninger og institutioner rundt i kommunen. Dertil vil det være muligt at geare lokale midler med fundraising hos fonde, som bl.a. vægter kunstneriske ambitioner højt. 

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 350.000 kr. til forlængelse af Artist in Residence projektet fra 1. august til 31. december 2022. 

 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at bevilge 350.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler

Kopier link til punktet  -   Print

10: Regnskab 2021 - Teatret OM

Sagsnr: 22-007899

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Teatret OM sender årsregnskab og årsberetning for regnskabsåret 2021 til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

På Byrådets møde, den 13. januar 2009 blev Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiget til at godkende regnskaber for Teatret OM.

Hvis der er forbehold fra revisionen vedrørende et regnskab, skal regnskabet forelægges Byrådet.

I egnsteateraftalen står der: "Revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning for det afsluttede regnskabsår fremsendes senest den 15. marts til godkendelse i kommunen efter godkendelse i bestyrelsen. Kommunen indsender det af kommunen skriftligt godkendte regnskab til Kulturstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Årsregnskabet skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks og retningslinjer fra Kulturstyrelsen. Årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal på overskuelig og retvisende måde belyse teatrets drift og status. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, og der skal være direkte sammenlignelighed mellem budget og regnskab."

Årsregnskabet skal ved fremsendelsen vedlægges et eksemplar af revisionsberetningen. Årsberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets aktiviteter med udgangspunkt i aktivitetsplanen for samme periode. Det skal af beretningen fremgå, på hvilken måde og i hvilket omfang de opstillede mål er opfyldt.

Den statsautoriserede revisors konklusion:

"Den udførte forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Der er billetindtægter og salg af forestillinger og så videre på 218.251 kr. De samlede indtægter er på 3.963.590 kr., og de samlede udgifter er på 3.946.684 kr., hvorefter der fremkommer et overskud på 9.949 kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Lovbekendtgørelse nr. 30 af 14. januar 2014 samt bekendtgørelse om egnsteatre nr. 1099 af 26. oktober 2019.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskabet.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte regnskabet 2021 for Teater OM

Kopier link til punktet  -   Print

11: Kunststrategi i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnr: 21-016426

Sagsfremstilling

Administrationen har siden efteråret 2021 arbejdet på at udvikle en kunststrategi for Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet med en kunststrategi er, at have et referencepunkt til udvikling af kommunens politikker, samt at skabe en positiv fortælling om at Ringkøbing-Skjern kommune gør noget særligt for kunsten og kulturen.

For at sikre den lokale forankring i kunststrategiens målsætninger, har administrationen afholdt et borgermøde torsdag den 11. november 2021 i Vestjyllands Kunstpavillon. Til borgermødet blev borgergrupper, lokale kunstaktører og kunstinteresserede borgere inviteret til at diskutere, hvordan kommunen fremadrettet skulle arbejde med kunst. I grupper skulle borgerne svare på spørgsmål om opsætning af kunst i det offentlige rum, målsætninger for kunst i kommunen og kunstudvalgets fremtid. Blandt borgernes ønsker var et fokus på børn og unge, at understøtte lokale kunstnere, et mere synligt kunstudvalg, at afsætte en procentdel af offentlige anlægsbudgetter til kunstudsmykning og lokal forankring når et nyt kunstværk opføres.

Næste del af arbejdsprocessen er, at administrationen i april tager kontakt til borgergrupperne og kunstaktørerne som deltog på mødet den 11. november for at forsætte dialogen og få borgenes holdning til kunstrategiens konkrete indhold.

I maj udarbejder administrationen første udkast til kunststrategien, der ligger færdig den 1. juni.

I juni afholdes endnu et borgermøde planlagt til mandag den 13. juni. Til mødet fremlægges kunststrategiens første udkast for borgerne. Derefter udarbejder administrationen andet udkast, der skal til endelig godkendelse.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

12: Budget- og råderumsforslag 2023-2026, Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr: 21-024326

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal senest den 17. juni 2022 aflevere budgetforslag 2023-2026 med henblik på behandling på budgetseminaret i august måned.

Budgetforslaget kan indeholde:

 • Forslag til nye driftsmæssige tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag
 • Forslag til eventuel omprioritering af eksisterende budgetlagte anlægsprojekter og nye anlægsprojekter.
 • Råderumsforslag.
 • DUT-reguleringer. Da DUT-reguleringen først kommer sammen med Økonomiaftalen, kan rammereguleringen afledt af lovændringerne ikke køre sammen med fagudvalgenes budgetproces, men må køre som et særskilt administrativt forløb hen over sommerferien, således forslagene indgår i materialet til budgetseminaret. Viden og Strategi gennemgår Økonomiaftalen med henblik på at sikre, at alle væsentlige forhold foreligger til budgetbehandlingen. Der reguleres ikke for DUT-reguleringer, når beløbet ligger under 100.000 kr. pr. år medmindre, der er helt særlige årsager.

Administrationen har ud fra udvalgets tilbagemelding fra mødet i marts måned udarbejdet oversigt over nye anlægsforslag og en overordnet oversigt over råderumsforslag. Forslagene er inddelt i henholdsvis rød, gul og grøn. Farverne indikerer administrationens vurdering af, hvilke forslag der kan arbejdes videre med (grøn) og hvilke der måske kan medtages (gul) samt hvilke områder/forslag der ikke skal medtages (rød)

Oversigterne ønskes drøftet og prioriteret med henblik på, hvilke forslag administrationen skal arbejde videre med som konkrete forslag til udvalgets endelige prioritering.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og tager stilling til, hvilke budgetforslag  samt råderumsforslag administrationen skal udarbejde budgetskemaer på med henblik på endelig prioritering til budgetseminaret.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede hvilke budgetforslag samt råderumsforslag, der skal arbejdes videre med frem til budgetseminaret

Kopier link til punktet  -   Print

13: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 21-027255

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2022, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,69 mio. kr. på udvalgets driftsbudget fordelt med et forventet merforbrug på Kulturområdet på 1,49 mio. kr. samt et samlet forventet mindre forbrug på 0,8 mio. kr. på Fritidsområdet.

 

Budgetopfølgningen på hovedområderne fremgår af nedenstående oversigt.

Kultur:

På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

 • Film- og TV-projekter 0,4 mio. kr.
 • Vinterlysfestival/lysevent 0,4 mio. kr.
 • Skoletilbud Ringkøbing-Skjern Museum 0,25 mio. kr.
 • Projektansættelse i Kultur 0,2 mio. kr.
 • Culture Up 0,24 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2021.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede mindre forbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter. Her forventes der et samlet mindre forbrug på 0,415 mio. kr. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole. Et samlet mindre forbrug på 0,53 mio. kr. hovedsageligt på aktivitetstilskud.
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Der forventes et merforbrug på 0,145 mio. kr.

Det samlede forventede mindre forbrug overføres til 2023.

Det bemærkes, at lokaletilskudsområdet som udgangspunkt går i 0. Der har de seneste år været årlige mindre forbrug på området, og det gør sig formentlig også gældende i 2022. Dette følges der op på i takt med, at foreningerne indsender deres regnskaber.

Budgetopfølgning anlæg:

Budgetopfølgningen for udvalgets anlægsprojekter fremgår af nedenstående oversigt.

(Beløb i 1.000 kr.)

 

Forbrug pr. 31.3.2022

 

Korrigeret budget 2022

 

Forventet regnskab

 

Anlægstilskud til idrætshaller03.4435.000
Lysmaster og forbedringer Green Arena01.100
Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og renovering230300
Anlægstilskud Skjernå-bad30300
Anlægstilskud Remise i Skjern2.0752.075
Resultat265.5188.775

Anlægspuljen til idrætshaller mv.:
Anlægspuljen anvendes til projekter der er godkendt jf. principperne herfor. Et tilsagn om tilskud kan max. være reserveret i 3 år inkl. bevillingsåret. På grund af den særlige Corona situation blev der i 2020 fremrykket 2,5 mio. kr. fra budget 2021. En del af disse midler blev ikke anvendt i 2020 og 2021. Det skønnes at der vil blive udbetalt 5 mio. kr. i 2022. Det forventede merforbrug finansieres af overførte midler fra 2021.

Lysmaster og forbedringer Green Arena:
Byrådet frigav på mødet den 7. december 2021 1,1 mio. kr. i anlægstilskud til etablering af lysmaster på Green Arena. Projektet forventes gennemført i 2022 og finansieres af overførte midler fra 2021.

Ringkøbing Svømmehal - syn og skøn:
Syn- og skønsagen er fortsat ikke afsluttet. Indtil udgangen af 2021 har der været afholdt udgifter på i alt 1,6 mio. kr. Når sagen afgøres skal der tages stilling til finansieringen af de afholdte udgifter og eventuelle reetableringsomkostninger.

Anlægstilskud Skjernå-bad:
Der blev afsat 300.000 kr. som anlægstilskud til projektet i 2021. Projektet forventes gennemført  i 2022.

Anlægstilskud Remisen i Skjern:
Tilskuddet forventes udbetalt til projektet i 2022.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning

Kopier link til punktet  -   Print

14: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

Der orienteres om:

 • Minikonference 15. juni om resultaterne fra Hvordan har du det og Danmark i bevægelse
 • Ukrainske flygtninge og fritidslivet
 • Merudgifter på energipriser i klubhuse
 • Medborgerhuset

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning


Kopier link til punktet  -   Print

15: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning


Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing