27. juni 2019

Ringkøbing-Skjern Kommune: Besparelser afventer landspolitisk aftale

Rådhuset. Foto Merete Jensen

Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune fik på et ekstraordinært temamøde i Byrådet tirsdag en orientering om den videre proces, efter at alle indkomne forslag til besparelser og effektiviseringer har været i høring blandt kommunens medarbejderudvalg.

- Som tidligere meldt ud skal vi, som det ser ud lige nu, i Ringkøbing-Skjern Kommune spare 300 mio. kr. over de kommende fire år. Det skal vi, fordi vi kommer til at mangle indtægter fra statslig tilskud og udligning, siger borgmester Hans Østergaard og peger på, at processen med at finde besparelserne er i fuld gang og går som planmæssigt.

Efter at MED-udvalgene har haft de indkomne forslag til besparelser og effektiviseringer i høring, er høringssvarene igen blevet behandlet i de enkelte politiske udvalg. Forslagene overgår nu til budgetforhandlingerne, der finder sted efter sommerferien.

- Det er ikke nemt at pege på besparelser og effektiviseringer. Og det skaber da en vis utryghed og frustration både blandt kommunens ansatte og selvfølgelig også ude blandt borgerne, det ved vi godt. For hvor er det, der bliver sparet? Og hvem er det, det kommer til at gå ud over? Siger Hans Østergaard og tilføjer:

- Vi politikere synes også, at det er frustrerende at skulle finde besparelser og effektiviseringer. Ikke mindst fordi det jo på langt de fleste områder går rigtig godt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men det er desværre nødvendigt, for at vi kan sikre driften og en robust økonomi i de kommende år. Og derfor forholder vi os til situationen som den nu engang er.

Venter på national aftale

Som i så mange andre kommuner vendte byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune sidste år tilbage fra sommerferien til en virkelighed, hvor bl.a. regeringens skattereform havde reduceret kommunens økonomiske ramme med ca. 40 mio. kr.

Derfor er der forud for budgetforhandlingerne i kommunen i år skabt en økonomisk buffer i og med, at spareforslagene går videre end det forventede faktiske behov:

- Vi budgetterer med at skulle spare i gennemsnit 76 mio. kr. om året frem til 2023, men det endelige beløb - og vores budgetforhandlinger - afhænger dog som altid af den økonomisk aftale, der indgås mellem KL og finansministeren, siger Hans Østergaard.

Han har tidligere appelleret til, at Kommunernes Landsforening og Finansministeriet indgår flerårige aftaler, der giver kommunerne bedre vilkår for at planlægge inden for de givne økonomiske rammer. Den opfordring vil han gerne gentage - og udvide:

- Under normale forhold får vi i kommunerne først vores økonomiske ramme for det kommende år omkring 1. juli hvert år. Det er ganske enkelt ikke rimelige vilkår at arbejde under, at vi først midtvejs igennem et år kender de forudsætninger, vi driver kommune på året efter, for det siger sig selv, at mange af kommunens udgifter er bundet op på forpligtelser, som vi ikke bare kan se stort på, siger Hans Østergaard og tilføjer:

- Med regeringsaftalen på plads håber jeg, at der hurtigt kommer gang i forhandlingerne mellem KL og hvem der nu udpeges som ny finansminister, så vi hurtigst muligt kan få en økonomisk ramme at arbejde inden for - og gerne en flerårig ramme.

FAKTA:

Budgetterne for årene 2020-23 hænger ikke sammen i Ringkøbing-Skjern primært på grund af en indtægtsnedgang i den statslige udligningsordning på mindst 40 mio. kr. om året og et statsligt effektiviserings- og moderniseringskrav på 15 mio. kr.

Pressemeddelelse fra 8. februar om de bebudede besparelser ligger her: