29. januar 2021

Ny serviceramme på Handicap- og Psykiatriområdet sendes i offentlig høring

colourbox

Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune godkendte onsdag den første opdatering af den såkaldte serviceniveaubeskrivelse på Handicap- og Psykiatriområdet siden maj 2015. Den er nu sendt i offentlig høring frem til den 9. februar.   

Også i Ringkøbing-Skjern Kommune diagnosticeres stadigt flere borgere med psykiatriske lidelser som ADHD, angst og autisme, hvilket skaber en betydelig tilgang af borgere på psykiatriområdet.

Samtidig har kommunen en højere andel af borgerne på handicapområdet i længerevarende botilbud, end mange andre kommuner, hvilket samlet set betyder, at udgifterne til det område, der går under fællesbetegnelsen ’det specialiserede voksenområde’ allerede ligger væsentligt over de kommuner, som vi normalt sammenligner os med – og fortsat stiger.

Da kommunens hidtidige beskrivelse af serviceniveauet på det specialiserede voksenområde tilmed er næsten seks år gammel, har Social- og Sundhedsudvalget besluttet at opdatere den.

”Der er behov for en ny retning på området”, skriver udvalget i det politiske strateginotat, der tegner det politiske omrids af den nye serviceniveaubeskrivelse.

Strateginotatet udgør forordet i det udkast til serviceniveaubeskrivelse, der allerede er sendt til høring internt og i kommunens Handicapråd – og som nu også sendes i offentlig høring frem til den 9. februar.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har flere opgaver – og selvom vi har fået tilført flere penge til området og ligger i den høje ende i udgiftsniveauet, så er det stadig en prioritering, hver gang, der er brug for en ydelse til en borger på området, siger Lennart Qvist, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Han understreger, at den nye serviceniveaubeskrivelse naturligvis holder sig inden for servicelovens rammer, og tilføjer:

- Selvom det selvfølgelig altid beror på en individuel vurdering i hver enkelt sag, så er vi med opdateringen blevet skarpere på, hvad er det for et serviceniveau, man kan forvente, når man som borger kommer i kontakt med det specialiserede voksenområde.

- Vi ser serviceniveaubeskrivelsen som et dokument, der skal sikre forventningsafstemningen mellem borger og dét, vi som kommune har af tilbud. Det giver gode rammer for administrationen – og det er den enkelte borgers sikkerhed for, at der er lige muligheder for at modtage hjælp, tilføjer Lennart Qvist.

I forordet til serviceniveaubeskrivelsen fremgår det, at den politiske retning i kommunens fremtidige serviceniveau tager afsæt i Byrådets vision ”Naturens Rige”, i kommunens Plan- og Udviklingsstrategi samt ikke mindste i kommunens handicappolitik.

”Den politiske tilgang er her, at det er borgeren, som definerer det gode liv. I Handicappolitikken er visionen således, at ”Ringkøbing-Skjern Kommune er et godt sted at være for alle. Mennesker med handicap deltager i samfundslivet på lige fod med andre og tager i videst muligt omfang selv ansvar for eget liv”, står der.

Når udvalget har besluttet at sende dokumentet ud i offentlig høring er det med et uforbeholdent ønske om at høre, hvad de berørte borgere og f.eks. pårørende til borgere i berøring med Handicap- og Psykiatriområdet måtte have af kommentarer.

- Vi siger det som det er: Nogle steder vil man opleve et ændret serviceniveau, andre steder vil man opleve, at vi går foran. Det er nye tider og der er nye krav, som betyder, at vi har justeret hér og dér, forklarer Lennart Qvist og tilføjer, at borgernes input vil være med til at kvalificere beskrivelsen af serviceniveauet bedst muligt.

Han opfordrer derfor til, at man går ind på linket:

rksk.dk/serviceniveau og læser dokumentet godt igennem. (Dokumentet ligger som bilag til sagsfremstillingen)

Eventuelle høringssvar skal sendes pr e-mail til anna.esager[mail]rksk.dk senest den 9. februar.