11. marts 2022

Naturens Rige skruer op for klimaindsatsen – og spørger borgerne til råds

Klimarådet 2022

Da Klimarådet i Ringkøbing-Skjern Kommune i sidste uge holdt sit første møde, var det med udsigt til vindmøller og solpaneler - og med ét punkt på dagsordenen: Kommunens nye klimapolitik og klimahandlingsplan.

Som relativt nyt medlem af det forpligtende klimasamarbejde DK2020 intensiverer Naturens Rige nemlig nu indsatsen for den grønne omstilling. I besøgscenteret Nørhede-Hjortmose skulle Klimarådet derfor tage hul på diskussionen om, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune mest effektivt når en 100 procents reduktion i CO2-udledningen i 2050. Samtidig har byrådet en ambition om, at kommunen er 100 procent fossilfri i 2040.

Ideer fra borgerne

Med repræsentanter fra organisationer, landbruget, erhvervslivet m.m. dækker Klimarådet bredt.

Alligevel appellerer formanden Jesper Lærke til, at man som borger også engagerer sig i arbejdet med kommunens kommende klimaplan:

- Udover at være Danmarks geografisk største kommune har Ringkøbing-Skjern også en stor landbrugs- og industriproduktion. Og fordi netop transport, industri og landbrug vejer tungt i det globale CO2-regnskab, har vi udfordringer nok at tage fat på. For at blive klimaneutrale i 2050, er det derfor nødvendigt, at vi samler alle gode kræfter i kommunen i arbejdet, siger han.

Derfor er der under kommunens Klimasekretariat nu oprettet en interaktiv side, hvor man som borger kan byde ind med gode idéer og forslag til den grønne omstilling. Den findes på voresklima.rksk.dk og er åben fra i dag.

Udover at samle konkrete forslag og idéer, håber Jesper Lærke, at der sideløbende med den grønne omstilling vil blive opbygget en stolthed blandt kommunens borgere:

- Jeg håber, at folk vil adoptere den tanke, at vi med vores størrelse og viden kan være med til at løfte fællesskabets grønne omstilling i Danmark og i Europa, forklarer han.

Global standard for lokal indsats

Via det såkaldte DK2020-samarbejde har Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med 95 andre kommuner forpligtet sig til at bidrage til at opnå målsætningerne i den internationale klimaaftale Parisaftalen om en maksimal temperaturstigning på 1,5°C.

- Det betyder, at vi skal i gang med at udarbejde en klimapolitik og en klimahandlingsplan, der indeholder alt dét, vi i Ringkøbing-Skjern Kommune vil gøre. Det er ikke en hensigtserklæring eller et idékatalog, men en håndfast to-do liste med delmål, der skal sikre, at vi når det, man kalder en netto-nul udledning af CO2 i 2050, siger Pernille Hagen.

Hun er nyansat klimakonsulent i kommunens Klimasekretariat, som har arbejdet for den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune siden 2008.

- I arbejdet frem mod en ny klimapolitik og klimahandlingsplan for kommunen skal vi ikke bare kigge på kommunens egen udledning, men på al udledning inden for kommunegrænsen. Derfor får vi brug for at alliere os med dem, der rent faktisk kan rykke noget – dvs. landmænd, virksomheder, organisationer – og borgere, forklarer Pernille Hagen.

Hun understreger, at kommunen – trods udfordringerne med høj CO2-udledning fra et omfattende landbrugserhverv og en betydelig transport – også har mange muligheder for at handle:

- Vi har nogle helt særlige forudsætninger for at arbejde med f.eks. CO2-lagring i form af biokul på markerne eller med udtagning af lavbundsjorde. Vi har et rigtig godt samarbejde med virksomhederne, så der er grobund for nogle gode fælles tiltag, og som turistkommune har vi desuden mulighed for at arbejde særligt med ladestandere til el-biler, så vi sikrer, at turister, der kommer hertil i elbil, også kan komme rundt, forklarer hun.

Herudover er der en del, man som borger kan gøre for at mindske sin CO2-udledning:

- Man kan hoppe på cyklen i stedet for at tage bilen. Skifte til el-bil, udskifte olie- eller gasfyret med en varmepumpe, energirenovere sin bolig, købe færre ting, men af bedre kvalitet, opremser Pernille Hagen.

Kursændring

Indsatsen for en grønnere fremtid i Ringkøbing-Skjern Kommune har hidtil primært været fokuseret på produktionen af vedvarende energi og på reduktionen af forbruget af fossile brændsler - bl.a. gennem tilbud om energitjek af boliger for borgerne og udfasning af oliefyr.

I arbejdet med den kommende klimaplan er der nu tilføjet et fokus på klimatilpasning:

- En brugbar plan kræver en ambitiøs tilgang og politisk enighed. Og den kræver, at vi lægger kræfterne på tre hovedområder; nemlig på produktionen af vedvarende energi, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune er stærk, på reduktion af udledningen af klimagasser, så vi bliver klimaneutrale i 2050, samt på, at vi bliver mere klimarobuste i forhold til de klimaforandringer, vi allerede ser - og som vi ved forstærkes de kommende år, siger Klimarådets formand, Jesper Lærke.

Arbejdet med klimaplanen ventes at løbe over de kommende måneder, før den skal vedtages politisk i byrådet til oktober.

 

FAKTA:

voresklima.rksk.dk kan borgere, virksomheder og organisationer byde ind med gode idéer og forslag til den grønne omstilling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Klimarådet er en afløser af Energirådet, der har eksisteret siden 2008 i Ringkøbing-Skjern Kommune. Klimarådets formål er, at:

  • Rådgive Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt byrådet i forhold til formulering af klimapolitik –og handlingsplan
  • Understøtte implementeringen af klimahandlingsplanen
  • Bidrage til koordinationen af indsatser på området mellem eksterne aktører og mellem kommunen og eksterne aktører

Klimarådet rådgiver byrådet og kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg samt Teknik- og Miljøudvalget.

DK2020 skal bidrage til udviklingen af en handlingsorienteret klimaplan med fokus på alle sektorer inden for kommunens geografiske område. Planen skal definere, hvordan kommunen opnår netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050. Herudover skal kommunen vise, hvordan vi tilpasser os til klimaforandringerne.

På linket her kan du læse byrådets kommissorium for kommunens Klimaråd:

https://www.rksk.dk/om-kommunen/byraad-2022-2025/dagsorden-og-referat?AgendaID=3650#a5c6ed5e-255e-42ed-b239-e5e23a3bfb9d